LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

HR leiar (seksjonssjef)

Søknadsfrist: 03.02.2023

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av sju institutt og en rekke sentre. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

HR-leiar (seksjonssjef)

Er du vår nye utviklingsorienterte og inspirerande HR-leiar?

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet søkjer ein initiativrik og proaktiv leiar for HR-seksjonen som evnar å arbeide fokusert og målretta i spennet frå det strategiske til det operative.

Som HR-leiar vil du jobbe tett på forsking, utdanning og innovasjon i eit mangfaldig og internasjonalt miljø. Vi ønskjer ein utviklingsorientert leiar som kan bidra til å utvikle UiB til ein enda meir attraktiv arbeidsplass. Aktiv rekruttering og talentutvikling for å sikre seg dei beste arbeidstakarane til alle delar av verksemda, er avgjerande for at fakultetet skal nå eigne mål for kvalitet i forsking og utdanning. Fakultetet har om lag 1100 tilsette. Forsking og undervising skjer på institutt og i sentre. For meir informasjon om fakultetet, sjå her.

HR-leiar er dagleg leiar av HR-seksjonen med 12 tilsette, og har fakultetsdirektøren som næraste overordna. HR-leiar inngår i den administrative leiargruppa på fakultetet og samarbeider tett med den faglege leiinga.

HR-seksjonen har ansvar for dei samla HR-administrative tenestene på fakultetet og institutta. Dette omfattar personaladministrasjon, rekrutteringsarbeid, rådgjeving for leiarar og tilsette innan eitt breitt spekter av personalfaglege spørsmål samt saksførebuing for vedtaksførande organ. Som HR-leiar vil du ha ansvar for at det er gjennomgåande god HR-fagleg standard i eininga, og at eininga yter brukarorienterte tenester til fakultets- og instituttleiingane, forskarane og dei tilsette.

Dine sentrale arbeidsområde:

 • Personalansvar for medarbeidarane i HR-seksjonen og fag- og resultatansvar for HR-feltet
 • Vidareutvikle HR-feltet gjennom godt samarbeid i seksjonen og med interne og eksterne samarbeidspartnarar
 • Sikre dagleg drift i seksjonen og leggje til rette for brukarorienterte, effektive og kvalitetssikra HR-tenester
 • Bidra til å effektivisere og forbetre prosedyrar og arbeidsprosessar innan HR-feltet for heile fakultetet, mellom anna ved auka bruk av digitale løysingar
 • Leiarstøtte og rådgjeving, prosjektleiing, koordinering, utgreiings- og utviklingsoppgåver forutan strategi- og planarbeid innan HR-feltet

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Dine kvalifikasjonar:

 • Høgare utdanning på masternivå og relevant praksis. Det er ein føremon med jus i fagkrinsen og erfaring frå HR-administrasjon i kunnskapsorganisasjonar. Lang, relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning
 • Relevant leiarerfaring frå komplekse organisasjonar
 • Erfaring med omstillings- og organisasjonsutviklingsarbeid samt utgreiingsoppgåver
 • God kjennskap, interesse og engasjement for offentleg forvalting
 • Gode skriftlege og munnlege kunnskapar i norsk og engelsk
 • Gode ferdigheiter i bruk av digitale arbeidsverktøy og system, herunder røynsle med digitale HR-system

Dine personlege eigenskaper:

 • Du tar initiativ, er strukturert og har god drivkraft og gjennomføringsevne
 • Du er strategisk og har god organisasjonsforståing
 • Du har eit innovativt blikk på effektiv saksbehandling og god arbeidsflyt
 • Du skapar gode relasjonar til mange ulike typer menneske
 • Du kommuniserer godt og skapar tryggleik og tillit
 • Du har ein involverande og lyttande stil
 • Du er god til å leie, motivere, prioritere og delegere

Vi vil leggje spesiell vekt på personlege eigenskapar som gjer søkjarane skikka til stillinga.

Vi tilbyr:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Tilbod om fagleg og personleg utvikling gjennom kompetanse- og leiarutvikling
 • Eit aktivt, godt og inkluderande arbeidsmiljø
 • Løn som seksjonssjef (kode 1211) i lønssteg 76-82 (for tida på kr. 746 900 - 888 200)For særskilt kvalifiserte kan ein vurdere høgare løn.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Fakultetsdirektør Elisabeth Müller Lysebo, telefon +47 97557135 / e-post [email protected]

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse og mangfold i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS