Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Administrativ leder ved Psykologisk institutt

Søknadsfrist: 07.10.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.


Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Universitetet i Oslo er det største samfunnsvitskaplege fagmiljø i Noreg og rangert som nummer to i Norden. Fakultetet har ei rekkje forskingsmiljø som er leiande internasjonalt, og har hatt to Nobelprisvinnarar. Vi har 460 tilsette og 5300 studentar. Fakultetet tilbyr 22 studieprogram på bachelor- og masternivå, 2 profesjonsutdanningar og ph.d.-program innan 7 studieretningar.

Om stillinga

Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo er ein leiande bidragsytar og premissleverandør for psykologfagleg verksemd, forsking og undervisning i Noreg. Vi søkjer deg som vil vere administrativ leiar for ein profesjonell akademisk administrasjon med dedikerte og høgt kvalifiserte medarbeidarar. Administrativ leiar sørgjer for drift av instituttet samtidig som du er ein strategisk sparringspartnar for instituttleiar. Som kontorsjef vil du få ein variert, interessant og travel kvardag. Ansvarsområda inkluderer økonomi, personalansvar for administrasjonen og å hjelpa til i organisatorisk utvikling av instituttet. Som leiar av den administrative verksemda ved instituttet førebur du saker for instituttstyret og følgjer opp styrevedtak.

Psykologisk institutt høyrer til Det samfunnsvitskaplege fakultet, der du inngår i eit kolleganettverk med fakultetsadministrasjonen og dei andre institutta. Som ei kunnskapsbasert og utviklingsorientert verksemd, vil det også kunne dukke opp moglegheiter for å delta i ulike prosjekt ved universitetet.

Stillinga er underlagd instituttleiar og inngår i instituttet si leiargruppe, og leiar administrasjonen på om lag 20 personar.

Arbeidsoppgåver

 • Driftsansvar for instituttet, inkludert økonomistyring og bemanning
 • Personalleiar for administrasjonen
 • Sekretærfunksjon for instituttstyret med førebuing av saker og iverksetjing av vedtak
 • Organisasjonsutvikling og kompetanseanalysar, inkludert planlegging av administrativ kompetanse i store forskingsprosjekt
 • Oppgåver knytt til disponering av lokalar og teknisk infrastruktur
 • Inngå i det administrative leiarnettverket ved fakultetet
 • Kommunikasjon med studentane

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning frå universitet eller høgskule tilsvarande mastergrad. Realkompetanse med relevans for dei aktuelle oppgåvene kan kompensera noko for utdanningskravet.
 • Leiarerfaring og dokumenterte resultat innan leiing, økonomistyring og personaladministrasjon
 • Kjennskap til utdannings- eller forskingsinstitusjon er ei føremon
 • Erfaring frå omstillingsprosessar tel positivt

Personlege eigenskapar

 • Diplomatiske evner – du er ein brubyggjar for samarbeid både mellom individ og sterke forskingsmiljø
 • Du har kommunikative evner som omfattar god skriftleg og munnleg framstillingsevne (på norsk og engelsk)
 • Sterk gjennomføringsevne og forståing for delegering av ansvar og oppfølging av leveransar
 • Du er ein god planleggar, tenkjer langsiktig og har kapasitet til å følgja opp fleire og krevjande saker og prosessar samtidig. Trygg i leiarrolla og tillitsskapande
 • Godt humør

Vi tilbyr

 • ei interessant og utfordrande leiarstilling med gode moglegheiter for leiarfagleg og personleg utvikling i eit godt fungerande leiarnettverk
 • utfordrande arbeidsoppgåver i eit fagleg stimulerande miljø
 • løn som kontorsjef (stillingskode 1054) fastsett etter individuell vurdering innanfor eit spenn mellom kr 746 900 og kr 864 500, avhengig av kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordningar
 • trening i arbeidstida
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens pensjonskasse

Søknaden skal innehalde

 • søknadsbrev
 • CV
 • relevante vitnemål og attestar
 • liste med 2-3 referansar (namn, tilknyting til søkjar, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt, Jobbnorge.

Andre opplysningar

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.

I høve til offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har beda om ikkje å bli oppført på søkjarlista.

UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing og rekruttera personar med innvandrarbakgrunn.

I tillegg ønskjer UiO at medarbeidarane våre i størst mogleg grad speglar mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar difor kvalifiserte søkjarar med redusert funksjonsevne til å søkje stillinga. Som IA-bedrift vil vi leggje til rette for medarbeidarar med nedsett funksjonsevne

Inkludering og mangfald er ein styrke. UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing. Vidare ønskjer vi medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv. Vi vil leggje til rette for medarbeidarar som har behov for det.

Om det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi kalle inn minst éin søkjar i kvar av desse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS