Stilling:

Seksjonsleder - Havbruk, villfisk og velferd

Søknadsfrist: 23.01.2019

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Seksjon Havbruk, villfisk og velferd ved avdeling Fiskehelse og -velferd har pr. 1. januar 7 ansatte, og er tillagt en rekke spennende oppgaver med bl.a. ansvar for forskning og kompetanseutvikling innen helse og velferd hos akvatiske dyr i oppdrett, helse hos villfisk og smitteinteraksjoner mellom oppdrettsfisk og villfisk. Seksjonen vil spille en aktiv rolle i instituttets beredskap og skal være et dynamisk kontaktpunkt for instituttet sine tjenester mot ulike aktører i næringen. Seksjonen har flere pågående prosjekter med finansiering fra bl.a. FHF og Miljødirektoratet.

ARBEIDSOPPGAVER/ANSVAR

Seksjonsleder er administrativ leder for seksjonen med personal- og økonomiansvar for seksjonens virksomhet, rapporterer i linje til avdelingsdirektør og inngår i Veterinærinstituttets utvidede ledergruppe. Seksjonsleder har ansvar for utvikling og gjennomføring av strategiske planer for den faglige aktiviteten, og skal være en pådriver for å sikre at seksjonen gjennomfører sin oppgaver i samarbeid med andre enheter i og utenfor Veterinærinstituttet.

KVALIFIKASJONER/ØNSKET BAKGRUNN

Det søkes etter en leder med veterinærmedisin-, fiskehelsebiologi- eller annen relevant biologisk utdanning, fortrinnsvis med doktorgrad innen relevant fagområde, og med god rolleforståelse og motivasjon for lederoppgaven. God generell kunnskap om fiskesykdommer og fiskeoppdrett vil bli tillagt stor vekt. Kontakt/nettverk med oppdrettsnæringen, myndigheter, ulike forskningsmiljø samt interesse og erfaring med å hente forskningsoppdrag/næringsoppdrag vil også tillegges vekt.

Vi søker etter en framtidsrettet og faglig ambisiøs person med sterk motivasjon for å videreutvikle og styrke arbeidet som er lagt til seksjonen. Personlig egnethet, initiativ, handlekraft, og samarbeidsevner vil bli tillagt stor vekt. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk og engelsk er et krav for stillingen.

Stillingen lønnes som seksjonsleder i kode 1211 etter Statens regulativ, avhengig av ansiennitet og/eller kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes det 2 % til Statens pensjonskasse.

Veterinærinstituttet kan tilby medlemskap i Statens pensjonskasse, fleksibel arbeidstid/sommertid, et godt arbeidsmiljø, mulighet for barnehageplass og mulighet for leie av bedriftshytte. Veterinærinstituttet har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til>

  • Avdelingsdirektør Edgar Brun tlf 911 23 595

Søknad med CV sammen med kopier av vitnemål og attester sendes via denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (Offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknad merkes: 01/19

Søknadsfrist: 23. januar 2019

Send søknad