Ledig stilling ved Nord universitet

HR-sjef

Søknadsfrist: 26.01.2020

Om stillingen

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Nord universitet er en viktig kunnskapsinstitusjonen for vår region og for Norge. Våre profilområder avspeiler regionens naturgrunnlag, nærings- og samfunnsliv, der Nord universitet har en viktig rolle innen profesjonsstudier. Ved å utvikle vår forskning og utdanning innen profilområdene bidrar Nord universitet til bærekraftig verdiskapning i regionen. Som universitet skal vi være til stede med vår forskning og våre utdanninger både på nasjonale og internasjonale arenaer – og være en aktiv deltaker i kunnskapssamfunnet.

Nord universitet søker en engasjert, motivert og utviklingsorientert leder som evner å etablere gode samarbeidsrelasjoner.

HR-sjef rapporterer til direktør for økonomi og HR, utøver innen sitt ansvarsområde oppgaver på direktørens vegne og inngår i direktørens ledergruppe.

HR-sjefen har ansvaret for å utvikle og forvalte oppgavene innen sitt ansvarsområde slik at universitetet når sine mål. HR-sjefen skal legge til rette for effektive arbeidsprosesser og sikre at HR-funksjonene tilfredsstiller alle regulatoriske krav.HR-avdelingen har 8 ansatte fordelt på studiestedene Steinkjer, Nesna, Levanger og Bodø.

Det må påregnes fremtidige organisatoriske endringer som kan få betydning for stillingens innhold.

Avdelingen har ansvaret for følgende områder

 • Personalforvaltning
 • Personal og lønnspolitikk
 • Samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner
 • Rekruttering
 • Lønnsforhandlinger

HR-avdelingen har til dels overlappende arbeidsområder med organisasjonsavdelingen, noe som forutsetter et tett samarbeid mellom de to avdelingene innen ledelsesutvikling, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling.

Universitetet står overfor viktige utviklingsoppgaver, og det er avgjørende at det legges til rette for omstillingsprosesser og endringer som ivaretar de ansatte, samtidig som ansatte og ledere er i utvikling. Dette krever at Nord universitet har et tett samspill mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte, og at det tilrettelegges for gode medvirkningsprosesser på alle nivåer.

Stillingen har arbeidssted Bodø eller Levanger.

Oppgavene som tilligger stillingen vil være:

 • Ledelse av medarbeiderne i HR-avdelingen
 • Videreutvikling av fagområdet i tråd med universitetets behov
 • Forvaltning og videreutvikling av arbeidsgiverpolitikken
 • Samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner
 • Rekruttering og ansettelsesprosesser
 • Lønnsforhandlinger

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stillingen kreves mastergrad innen relevante fagområder og faglig kompetanse og erfaring innenfor HR-feltet.
 • Det kreves relevant ledererfaring.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.
 • Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren eller annen større offentlig virksomhet er en fordel, men ikke et krav.
 • Det kreves god faglig kompetanse og erfaring innenfor HR-feltet.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Nord universitet søker en HR-sjef som tenker strategisk og som sikrer realiseringen av universitetets ambisjoner.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som ansettes må være resultatfokusert og ha prioriterings-, beslutnings- og gjennomføringsevne. Stillingen forutsetter en utadvendt, inkluderende og tillitsskapende lederstil som er preget av samarbeid og dialog internt. HR-sjefen må ha evne til å motivere for endring i en stor kunnskapsorganisasjon, innenfor de rammer som gjelder for statlig arbeidsgiverpolitikk.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1211 seksjonssjef, Ltr: 79 – 84 (kr. 789 200,- – 906 000,-). Lønn etter avtale. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Direktør for økonomi og HR Anita Eriksen, telefon 95707733, eller på epost [email protected].

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 26.01.2020.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30070956

Søk på stillingen

fnokode:1234