Interessert i stilling som dekan ved NMBU?

Dekan ved fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Søknadsfrist: 28.08.2019

Om stillingen

Ved fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er det ledig stilling som dekan.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om MINA

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) jobber med natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser og biologiske og geologiske prosesser.


MINAs ansatte forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.


Vår visjon er å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling, og levere forskning av høy, internasjonal kvalitet og variert og god undervisning. Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet preges av en svært vital forskningskultur og høy vitenskapelig produksjon.


Fakultetet har om lag 200 ansatte, 90 doktorgradsstudenter (ph.d.) og 650 studenter.


Les mer om MINA her
.

Dekanen har støtte i en profesjonell administrasjon og vil derfor normalt ha den faglig-strategiske ledelse som et særlig viktig arbeidsfelt. Dekanen rapporterer til fakultetsstyret og til rektor. Dekanen inngår i rektors ledergruppe og skal stimulere til utvikling av internasjonalt konkurransedyktige forsknings- og utdanningsmiljøer ved universitetet. Samarbeid mellom fakulteter skal bidra til faglige synergieffekter.

Dekanen har et spesielt ansvar for at fakultetet har et godt og innovativt forskningsmiljø, og at fakultetet tilbyr attraktive studier og rekrutterer dyktige medarbeidere.

Dekanen tilsettes på åremål for 4 år. Dekan kan være ansatt i to åremålsperioder. Stillingsbeskrivelse for stillingen foreligger.

Arbeidsoppgaver

Dekanen skal

 • lede og utvikle virksomheten ved fakultetet
 • delta i institusjonens strategiske arbeid og sørge for at mål og resultatkrav følges opp på fakultetsnivå
 • representere og posisjonere fakultetet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • sørge for god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning
 • skape positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø
 • lede medbestemmelse og medvirkningsprosesser på fakultetet
 • sørge for effektiv teknisk-administrativ drift av virksomheten

Vi søker dekan som har:

 • høy vitenskapelig kompetanse, minimum doktorgrad, innenfor et av fakultetets fagområder
 • ledererfaring fra universitets- og høyskolesektoren eller tilsvarende forskningsinstitusjoner og kjennskap til trender og utviklingstrekk av betydning for sektoren
 • kjennskap til demokratiske beslutningsprosesser og innsikt i samarbeidsrelasjoner mellom ledelse og tillitsvalgte
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk
 • god innsikt i kunnskapsorganisasjoner og de krav som stilles til administrative tjenester er ønskelig
 • god kjennskap til statlig avtale- og regelverk er ønskelig
 • en inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • evne til å inspirere og motivere
 • evne til å skape tillit og nettverk, internt og eksternt

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt.

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1474 Dekan, lønnstrinn 85 – 92, lønnsspenn NOK 934800 – 1106200. For særlig godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Informasjon til søkere

Nærmere opplysninger ved:

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 28.8.19

Søk stillingen