LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Kompetansekoordinator (Seniorkonsulent) - HR-avdelinga

Søknadsfrist: 28.09.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gjev råd og bistand til leiing og fakultet ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i sju avdelinger. Les meir om HR-avdelinga her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Kompetansekoordinator (Seniorkonsulent)

Vi søkjer ein engasjert og initiativrik kompetansekoordinator i fast 100% stilling. Stillinga er lagt til seksjon for arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling ved HR-avdelinga. Du blir ein del av eit aktivt og kompetent fagmiljø med oppgåver som femnar om systematisk HMS-arbeid, beredskap og berekraft, samt organisasjons- og kompetanseutvikling. Hovudoppgåvene i stillinga vil vere knytt til koordinering og kursadministrasjon, drift av e-læring samt kommunikasjonsarbeid. Vi oppfordrar nyutdanna til å søkje.

Arbeidsoppgåver:

 • Ansvar for koordinering av fysiske og digitale kurs
 • Koordinering av aktivitetar knytt til kurs- og kompetanse ved UiB
 • Drive informasjonsarbeid innanfor feltet
 • Vidareutvikling av UiB sin e-læringsplattform
 • Arbeid med UiB sin lærlingordning
 • Samarbeid med andre relevante interne og eksterne grupper
 • Arbeidsoppgåvene i stillinga kan bli endra ved behov

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Relevant utdanning på bachelornivå, alternativt relevant arbeidserfaring.
 • God digital kompetanse
 • God kjennskap til e-læringsplattformer
 • Det er krav om god munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Sjølvstendig, nysgjerrig og løysningsorientert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Høve til fagleg og personleg utvikling og utstrekt kontakt med andre fagmiljø
 • Stilling som seniorkonsulent (kode 1363) i lønnstrinn 56 - 62 (for tida kr. 507 600 - 563 900 brutto) i det statlege lønsregulativet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare løn bli vurdert.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Seksjonssjef Ingve Bergheim, tlf. 948 04 075, eller
 • HR- direktør Sonja Irene Dyrkorn , tlf. 481 62 687

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS