Ledig stilling ved Nord universitet

Overingeniør / seniorkonsulent – To stillinger (Avdeling for Digitalisering og IKT)

Søknadsfrist: 28.05.2019

Har du kompetanse innen områdene utvikling og drift av datasenterløsninger, fag- og kjernesystemer og/eller skybaserte tjenester?

Om stillingene

Ved avdeling for Digitalisering og IKT har vi ledig to stillinger som overingeniør/seniorkonsulent innen områdene utvikling og drift av datasenterløsninger, fag- og kjernesystemer og skybaserte tjenester.

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Avdeling for Digitalisering og IKT har det overordnede ansvaret for drift og brukerstøtte av universitetets IT-systemer, samt utvikling og implementering av nye digitaliseringsløsninger.


Avdelingen består av gruppene IT drift, IT brukerstøtte, IT utvikling og Dokumentsenteret, og utgjør et sterkt IT-faglig miljø bestående av nærmere 50 godt kvalifiserte medarbeidere fordelt på sju av universitetets ni studiesteder.


Nord universitet har de senere årene rendyrket en IT infrastruktur basert på Microsoft systemportefølje, med fokus på skybasertetjenesteleveranser og med Office 365, Skype for Business og Sharepoint som grunnpilarer i en felles kontorstøtte- og samhandlingsplattform for studenter og ansatte. Videre forvalter avdelingen et bredt utvalg fagsystemer til bruk i undervisning, forskning og administrasjon.


Avdelingen har stort fokus på standardisering av IT-systemene, og deltar i en rekke samarbeidsprosjekter i regi av UNINETT, Difi og KD for utvikling av felles, nasjonale IT-løsninger for UH-sektoren.

Den ene stillingen er fast 100 % stilling, og inngår i gruppen for IT drift, mens den andre er et 1-årig 100 % vikariat plassert i gruppen for IT utvikling.

Kontorsted for begge stillingene er fleksibelt, men for stillingen på IT drift vil fortrinnsvis Bodø eller Levanger være aktuelle kontorsted. Det må uansett påregnes noe reising mellom universitetets studiesteder.

Arbeidsoppgaver

Stillingen på IT utvikling (vikariat)

 • Ledelse av større systeminnføringsprosjekter
 • Delta i prosjektgrupper internt
 • Bistå i strategiske beslutninger rundt valg av digitaliseringsløsninger
 • Inneha rollen som løsningsarkitekt/systemarkitekt IT
 • Holde seg oppdatert på nye trender og løsninger i markedet, spesielt knyttet opp mot skytjenester (Cloud) og Microsoft systemportefølje
 • Bistå IT driftsmiljøet med konsolidering av systemportefølje og tjenester
 • Bistå i driften av kjernesystemene, fortrinnsvis knyttet til identitetshåndtering, tilgangsstyring og dataflyt
 • Støttefunksjoner i forbindelse med forvaltning av fagsystemer
 • Leverandør- og partnerkontakt

Stillingen på IT drift (fast stilling)

 • Forvaltning og drift av basis IT infrastruktur, fagsystemer og kjernesystemer, basert på ITIL driftsrammeverk
 • Utvikling og drift av datasenterløsninger, inkl. lagrings- og backup-systemer
 • Back-office IT-support og problemløsning
 • Bistå i større systeminnføringsprosjekt
 • Utvikling og drift av skyløsninger, spesielt knyttet opp mot Microsoft systemportefølje og Azure
 • Holde seg oppdatert på nye trender og løsninger i markedet, spesielt knyttet opp mot skytjenester (Cloud) og Microsoft systemportefølje
 • Utvikle kompetanse innen datasenterløsninger generelt, og skyløsninger spesielt
 • Forvaltning av avtaler med eksterne driftspartnere
 • Leverandør- og partnerkontakt

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves relevant utdanning på minimum bachelornivå. I særlige tilfeller kan lang og relevant erfaring kompensere for utdanningskravet. Spesielt godt kvalifiserte søkere kan ansettes som senioringeniør/rådgiver
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Nord universitet bygger det meste av sine basis IT-systemer og samhandlingsløsninger på Microsoft-plattform, både lokalt og i skyen. Office365, Sharepoint, OneDrive, Skype og Teams er grunnleggende verktøy som benyttes av både ansatte og studenter. Det er derfor ønskelig med både dybdeerfaring og sertfiseringer på disse verktøyene
 • Erfaring fra større IT driftsmiljø eller konsulentbransjen er ønskelig
 • Serviceinnstilling og øye for gode brukeropplevelser
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • Helhetlig organisasjons- og systemforståelse
 • Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon, planlegge og organisere arbeidet
 • Utviklingsorientering, og vilje til å kontinuerlig søke faglig påfyll
 • For stillingen på IT drift er det ønskelig med erfaring fra drift av skybaserte løsninger (Azure/AWS) og virtualiseringsmiljø (Hyper-V/VMWare)
 • For utviklingsstillingen er det ønskelig med erfaring fra større IT-prosjekter, gjerne som prosjektleder

Vi kan tilby

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Stillingene lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1087 overingeniør/kode 1363 seniorkonsulent, (avhengig av utdannings- og erfaringsbakgrunn) ltr. 55-62, årslønn fra kr 480 600,- til kr 544 400,- Særlig godt kvalifiserte søkere kan innplasseres som 1181 senioringeniør/1434 rådgiver, ltr. 62-70, årslønn fra kr 544 400,- til 631 700,-

Fra lønnen trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Digitalisering og IKT-sjef Odd A. Halseth, tlf: 74 11 20 71 // 911 84 456, e-post: [email protected]
 • IT driftsjef Erik Gaukerud, tlf: 75 51 71 01 // 403 07 135, e-post: [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 12.05.2019.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Vi ber om at du presiserer hvike(n) stilling(er) du søker på.

Referanse: 30070935 / 30071261

Søk på stillingen

fnokode:1234