Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat Pandemic Rhetoric: Risk Communication Strategies in a Changed Media Landscape

Søknadsfrist: 15.08.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) har som formål å drive forskning, undervisning og formidling om moderne medier, deres betydning for samfunnet og for menneskene. IMK har om lag 60 ansatte, av disse om lag 10-12 doktorgradskandidater. Rundt 1100 studenter tar eksamen her hvert år. Instituttet tilbyr årsenhet og bachelorgrad i medievitenskap og mastergrader i medievitenskap, Nordic Media og journalistikk. IMK er et tverrfaglig institutt, basert på akademiske tradisjoner fra både humaniora og samfunnsvitenskap. For flere år på rad er fagmiljøet ved Instituttet for medier og kommunikasjon kåret blant de 50 beste på sitt felt i verden (QS Ratings).

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

En stilling som stipendiat (SKO 1017) innenfor medievitenskap er ledig ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

Stipendiaten skal delta i forskningsprosjektet Pandemic Rhetoric: Risk Communication Strategies in a Changed Media Landscape (PAR). Dette prosjektet er finansiert av SAMRISK-programmet i Norges Forskningsråd for perioden 2019-2023. PAR-prosjektet skal bidra til å forstå de retoriske forutsetningene og utfordringene det endrede medielandskapet gir for risikokommunikasjon. Prosjektet tar for seg hvordan offentlige myndigheter kommuniserer om risikoen for pandemi i Norge, Sverige og Danmark. Fokuset er på 1) kanalbruk og retoriske strategier, 2) mediene der forståelsen for risiko formes og tillit forhandles, og 3) hvordan befolkningen i de nevnte landene forholder seg til kanalbruken og retorikken om pandemi. Prosjektet tar dermed for seg hele kommunikasjonskjeden, fra organisasjoner, til medier og publikum. Forskere fra Universitetet i Bergen, Roskilde Universitet og Örebro Universitet deltar. Se prosjektets nettside

Den som tilsettes vil bli knyttet til fakultetets organiserte forskerutdanning. Det vitenskapelige arbeidet skal munne ut i en doktoravhandling som skal forsvares ved fakultetet med tanke på å oppnå graden ph.d. Den som tilsettes forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller –nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet. Se mer informasjon om doktorgrad og forskerkarriere.

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år. Samtlige doktorgradsstipendiater som leverer doktoravhandlingen til bedømmelse med skriftlig anbefaling fra veileder innen 3 år eller 3 ½ år etter stipendperiodens start, vil få tilbud om henholdsvis 12 eller 6 måneders gjennomføringsstipend.

Mer om stillingen

Stipendiaten skal utføre casestudier av kommunikasjonsarbeidet til det norske Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, svenske Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, og den danske Sundhedsstyrelsen.

I tillegg til kvalitative intervjuer med byråkrater og kommunikasjonsarbeidere, skal stipendiaten også gjennomføre retorisk tekstanalyse av strategidokumenter og den offentlige kommunikasjonen på de flatene disse institusjonene benytter. De valgte strategiene skal sammenliknes med ‘best practice’ slik den er definert i litteraturen om risikokommunikasjon. Innenfor disse rammene skal stipendiaten utforme en prosjektbeskrivelse.

Stipendiaten forventes å delta i prosjektets arbeidsmøter og å bidra inn mot andre deler av prosjektet, inkludert formidling av resultater underveis. Samarbeid om publikasjoner i andre deler av prosjektet vil også kunne være aktuelt.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad innen medievitenskap eller tilsvarende utdanning som legger vekt på retorikk, risikokommunikasjon eller en kombinasjon av disse to retningene
 • Sterke kandidater med en bakgrunn i strategisk kommunikasjon vil også kunne komme i betraktning. Det vil da forutsettes at kandidaten setter seg inn i og bruker teori fra iallfall en av de to nevnte retningene
 • Kandidater som kan demonstrere kjennskap til dansk eller svensk kontekst vil foretrekkes
 • Kandidaten må kunne analysere empirisk materiale på norsk, svensk og dansk
 • Kandidaten må demonstrere kjennskap til og bruk av casestudier, kvalitative eliteintervjuer, og dokumentanalyse
 • Avsluttende grad skal være oppnådd og sensur skal foreligge ved søknadsfrist. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk eller et annet skandinavisk språk
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Kandidater som kan demonstrere kjennskap til dansk eller svensk kontekst vil foretrekkes

For opptak til doktorgradsprogrammene ved Universitetet i Oslo, kreves det at du har minst femårig grunnutdanning (mastergrad eller tilsvarende). I særskilte tilfeller kan fakultetet gi opptak på bakgrunn av ettårig master, etter en vurdering av studiets omfang og kvalitet.

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektets vitenskapelige kvalitet, herunder aktualitet og nyskapning
 • søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innen tidsrammen
 • søkernes forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Søkere som nylig har avlagt avsluttende eksamen med meget gode resultater kan bli foretrukket.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker)
 • karakterutskrifter for bachelor- og mastergrad. Søkere med utdanning fra et utenlandsk universitet bes legge ved en veiledning til karaktersystemet ved deres universitet
 • prosjektbeskrivelse på 3-5 sider (se mal for prosjektbeskrivelse), inkludert fremdriftsplan

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Diplomer, vitnemål, masteroppgaver og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen