Ledig stilling ved OsloMet

Professor in Educational Theory

Deadline: 17.04.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.


Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Do you want to be our new colleague and participate in educating the teachers of tomorrow?

The Department of Primary and Secondary Teacher Education at the Faculty of Education and International Studies has a vacancy for a Professor in Educational Theory from 01.08.20.

The Department of Primary and Secondary Teacher Education is in the middle of a challenging process of implementing five-year master’s degree programmes for primary and secondary teachers and developing school development projects. We are looking for capable and committed colleagues to help us to achieve our ambitions.

Tasks and responsibilities:

 • Being a driving force in the development of major research projects and applications for external funding together with colleagues in the academic community
 • Initiating and further developing research collaborations with national and international partners
 • Carrying out own research and development work
 • Teaching and supervision at bachelor’s and master’s levels, possibly also the Ph.D.-level, and continuing further education
 • Contributing to building the faculty’s expertise in initial education and/or educational supervision
 • Further developing initial education and/or educational supervision as a subject and field of research in educational theory and practice
 • Disseminating research both to academic communities and to society in general
 • Following up students in practical training
 • Liaising with schools and school owners
 • Actively contributing to the development of the department and OsloMet as a whole
 • Performing academic-administrative tasks

Qualification requirements:

 • Professor qualifications in educational theory and practice, ideally with a thesis and a list of publications in initial education and/or educational supervision
 • Experience with research networks and managing externally funded projects
 • Experience with academic management
 • The applicant must document relevant educational theory and practice for higher education.
 • Proficiency in oral and written English. Applicants that does not have necessary competence in a Scandinavian language must within three years after appointment have reach knowledge in Norwegian as level B2.

General criteria for appointments to academic positions are covered by the Regulations for appointment and promotion to academic posts.

When assessing and ranking the qualified applicants, emphasis will be placed on:

 • Research and development work of relevance to the position, including initial education and/or educational supervision in primary and secondary education. Emphasis will be placed on scientific works published during the last six years.
 • Experience with research networks and externally funded projects
 • Potensial for project acquisition
 • Good knowledge of the Norwegian school system
 • Documented relevant educational competence
 • Teaching skills
 • Good digital skills
 • Strong ability to communicate and cooperate with students and colleagues
 • Personal qualities that will make a positive contribution to the working environment

Personal qualities necessary for the position:

 • Able to motivate and inspire students
 • Capable of creating cooperative relationships
 • Collectively oriented with a focus on development and quality
 • Capable of handling a high, varied workload

OsloMet evaluates teaching qualifications in conjunction with interviews.

It is important for OsloMet to reflect the population of our region, and all qualified candidates are welcome to apply. We make active endeavours to further develop OsloMet as an inclusive workplace and to adapt the workplace if required. If there have been periods when you have not been in work, under education or in training, you are also welcome to apply.

Expert assessment

Applicants will be assessed by an expert committee. Please upload the following documents together with your application by the application deadline:

 • CV, references and all pages of your certificates/diplomas
 • A list of scientific publications
 • Up to ten scientific publications, including your PhD thesis

You must upload all the documents in order for your application to be processed. The documents must be in either English or a Scandinavian language. Translations must be authorized. Originals must be presented if you are invited for an interview. OsloMet checks documents in order to give you as a candidate a proper evaluation and ensure fair competition.

If a lack of applicants or any other reasons make it impossible to hire in the position of Professor, it may be relevant to hire in a temporary position as Associate Professor (førsteamanuensis/førstelektor) on the condition that the appointee qualifies for a permanent position within three years.

We offer:

 • An exciting job opportunity at Norway’s third largest university
 • Participation in research groups
 • Opportunities for academic development in a professional research environment
 • Participation in a dynamic professional environment and unique academic community
 • Interaction with a diverse student group

Loan and pension arrangements through the Norwegian Public Service Pension Fund Beneficial welfare schemes and a wide range of sports and cultural offers Free Norwegian language classes to employees Working location in downtown Oslo with multiple cultural offers

Practical information about relocation to Oslo and living in Norway

The position is remunerated in accordance with the Basic Collective Agreement for the Civil Service and OsloMets salary policy as Professor, position code 1013. The salary is from NOK 704 900,- to 906 000,- per year. A higher salary may be considered for particularly well qualified applicants.

Other information:

For more information about the position, feel free to contact:

 • Head of Studies, Janne Herseth, +47 67 23 70 85
 • Head of Section, Emilia Andersson-Bakken, +47 67 23 75 86
 • Head of Section, Cecilie Dalland, +47 67 23 75 77

If you wish to apply for the position, please do so via our application portal.

Deadline for applications: 17.04.2020

Ref.: 19/12381

Professor/dosent i pedagogikk

Vil du bli vår nye kollega og være med på å utdanne morgendagens lærere?

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en fast stilling som professor/dosent i pedagogikk med ansettelse fra 01.08.20.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning står midt oppe i spennende utfordringer med implementering av femårige masterutdanninger for grunnskolelærere og utvikling av skoleutviklingsprosjekter. For å nå våre ambisjoner søker vi dyktige og engasjerte medarbeidere.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • undervise og veilede på bachelor-, master-, og ev. ph.d.-nivåene, og etter- og videreutdanninger
 • medvirke til å bygge fakultetets kompetanse på begynneropplæring og/eller pedagogisk veiledning
 • videreutvikle begynneropplæring og/eller pedagogisk veiledning som fag og praktisk pedagogisk forskningsfelt
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
 • følge opp studenter i praksis
 • ha kontakt med skoler og skoleeiere
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav:

 • professor/dosentkompetanse i pedagogikk, fortrinnsvis med avhandling og publikasjoner innenfor begynneropplæring og/eller pedagogisk veiledning
 • erfaring med forskningsnettverk og det å lede prosjekter med ekstern finansiering
 • erfaring med faglig ledelse
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi vil legge vekt på:

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen, som for eksempel begynneropplæring og/eller pedagogisk veiledning i grunnopplæringen Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli tillagt stor vekt.
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • potensial for prosjektakkvisisjon
 • god kjennskap til det norske skolesystemet
 • dokumentert relevant utdanningsfaglig kompetanse
 • pedagogiske evner
 • god digital kompetanse
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 • har evne til å inspirere og motivere studenter
 • skaper gode samarbeidsrelasjoner
 • er kollektivt orientert med fokus på utvikling og kvalitet
 • takler høyt og variert arbeidspress

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du hatt perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil ti vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom det ikke melder seg søkere med professor/dosent kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.

Vi tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i kode 1013 for professor og 1532 for dosent, lønnstrinn 75-84, fra kr 704 900,- til kr 906 000,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder, Janne Herseth, 67237085
 • Seksjonsleder Emilia Andersson-Bakken, 67237586
 • Seksjonsleder, Cecilie Dalland, 67237577

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 17.04.2020

Ref: 19/12381

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen