Stilling:

Instituttleder ved Kunstakademiet

Søknadsfrist 6. februar 2019

1.1.2019 blir Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag en ny enhet ved UiT. Enheten består av instituttene Kunstakademiet, Musikkonservatoriet og Universitetsmuseet.

Vi søker etter ny instituttleder ved Kunstakademiet for en åremålsperiode på fire år.

Kunstakademiet har 5 fast ansatte og en rekke antall engasjementer som tilsammen utgjør 7 hele stillinger. Instituttets studentmåltall er 100 studenter fordelt på utdanninger på alle nivå innen samtidskunst, forfatterstudiet (tre årsstudier) og en integrert femårig masterutdanning i Landskapsarkitektur sammen med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Den tilsatte instituttlederen vil inngå i lederteamet ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag sammen med direktør, visedirektører og administrativ ledelse.

Stillingens arbeidsområde

Instituttleder har den samlede daglige ledelse av Kunstakademiets utdanningsvirksomhet, forskning og faglige/kunstneriske utviklingsarbeid (FoU/KU), samt teknisk/administrative støttetjenester.

Instituttleder har ansvar for at oppgavene utføres effektivt og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og regler, samt innenfor økonomiske rammer fastsatt av overordnet myndighet.

Instituttleder har ansvar for å nå de mål og resultatkrav som er satt i enhetens og universitetets virksomhetsplaner. Vedkommende fastsetter årsplan og budsjett for instituttets virksomhet innenfor de rammer som vedtas av overordnet myndighet. Instituttleder er underlagt enhetens direktør i faglige, administrative og forvaltningsmessige saker og har personallederansvar for alle ansatte ved instituttet.

Instituttleder er instituttets talsperson og representant utad. Det er utarbeidet instruks for stillingen.

Stillingsinnehaveren vil etter nærmere avtale bli gitt undervisningsoppgaver, samt få anledning til å kombinere stillingen med egen FoU-aktivitet.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter en person som har erfaring fra ledelse innen sentrale fagområder ved Kunstakademiet. Det legges særlig vekt på lederegenskaper som evne til god kommunikasjon og samarbeid, resultatorientering og strategiske evner.

Det kreves normalt professor-/dosent-/førstestillingskompetanse innenfor Kunstakademiets fagfelt. Dersom faglige og rekrutteringsmessige hensyn tilsier det, vil kravet om førstestillingskompetanse fravikes.

Den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk, samt engelsk (skriftlig og muntlig).

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ 1475 Instituttleder avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Instituttlederen tilsettes på åremål for en periode på fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to fireårsperioder. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og det er seks måneders prøvetid.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte:

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedet fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid og lignende rettes til telefonreferansen i annonsen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen