Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Instituttleder ved Institutt for informatikk

Søknadsfrist 04.04.2019

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Fakultet for naturvitenskap og teknologi består av seks institutt, der primære oppgaver er forskning, undervisning, formidling og innovasjon innenfor naturvitenskap og teknologi. Vi har et bredt forskningssamarbeid med en rekke forskningsmiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.


Visjonen er å være et anerkjent og synlig kraftsenter for kunnskap og teknologiutvikling i nordområdene og i Arktis.

Om stillingen

Fakultet for naturvitenskap og teknologi har ledig stilling som instituttleder ved Institutt for informatikk. Vi søker en engasjert leder som kan videreutvikle og lede instituttets forsknings-, utdannings-, innovasjons-, og formidlingsvirksomhet. Instituttleder vil være en del av den samlede ledergruppen på fakultetet.

Institutt for informatikk har ca. 50 ansatte, hvorav 15 i fast vitenskapelig, 6 i teknisk og 2 i administrativ stilling. Øvrige er ansatt i ulike midlertidige stillinger på prosjekt, inkludert ca. 15 stipendiater og ca. 5 postdoktorer eller forskere. Flere nye professor/førsteamanuensis stillinger er under tilsetting. Instituttet holder til i Realfagbygget på Campus Tromsø. Dette bygget deles med Institutt for matematikk og statistikk, med Institutt for kjemi, og med administrasjonen ved NT-fakultetet.

Sentrale oppgaver

Instituttleder har ansvar for den samlede virksomheten og rapporterer til dekan. Instituttleder vil ha tilknyttet egen administrativ stab.

Sentrale oppgaver er:

 • Lede faglig og administrativ virksomhet på instituttet, herunder resultatansvar
 • Sikre kvalitet og god balanse mellom utdanning, forskning, formidling og innovasjon
 • Bidra til å skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt arbeidsmiljø for ansatte og studenter
 • Sikre et godt læringsmiljø og aktiv rekruttering av nye studenter
 • Lede medvirkningsbaserte prosesser
 • Representere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • Sikre at instituttet følger gode HMS-rutiner og ha god personaloppfølging
 • Sørge for god teknisk- og administrativ støtte
 • Sørge for at internkontroll og økonomistyring skjer i henhold til regelverk og rutiner

I løpet av 2019 vil det skje en gjennomgang av instituttstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet. Dette omfatter i utgangspunktet alle instituttene og vil kunne påvirke sammensetning av fagmiljø og antallet enheter som er på instituttnivå.

Om Institutt for informatikk

Forskningsområder

Instituttets grunnleggende kompetanse er i systemorientert informatikk og distribuerte systemer. Kjernekompetansen utvikles, anvendes og etterprøves innen et bredt utvalg anvendelsesområder som bl.a. helseteknologi, bioinformatikk og systembiologi, grønn databehandling, energiinformatikk og fornybar energi, høy-ytelse databehandling, vær, klima og miljø, store datamengder, kunstig og syntetisk intelligens, åpne arkitekturer og visualisering.

Forskningen er eksperimentelt fundert og i utdanningene legges det stor vekt på kandidatenes utvikling av ferdigheter i faget. En mer utfyllende beskrivelse av forskningsgruppene er gitt på nettsidene til Institutt for informatikk.

Utdanningstilbud

Instituttet tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. I tillegg til disiplinorientert bachelor- og masterutdanning i informatikk, samarbeider instituttet med Institutt for fysikk og teknologi og Det helsevitenskapelige fakultet om et 5-årig integrert sivilingeniørstudium i helseteknologi. I tillegg utvikles det en integrert master innen datasikkerhet. Instituttet er opptatt av undervisningskvalitet og formidling av grunnleggende informatikk til andre fag.

Instituttet har for tiden ca. 295 studenter. Hvert år undervises ca. 18 emner, og i 2018 ble det avlagt eksamener tilsvarende 8000 studiepoeng ved instituttet svarende til 700 emneeksamener.

Kontaktinformasjon

Dekan Arne O. Smalås

Fakultetsdirektør Valentina B. Vollan

Vi tilbyr

 • en sentral lederstilling innenfor naturvitenskap og teknologi
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljøer
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter og muligheter for boliglån

Instituttleder tilsettes på åremål for fire år, og kan tilsettes for to nye perioder, totalt inntil 12 år. Ved utløp av hver åremålsperiode skal stillingen kunngjøres offentlig.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1475. Fra brutto lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen. Søknad sendes elektronisk gjennom Jobbnorge.

Forskningsaktivitet

Fakultetet vil legge til rette for at instituttleder har forskningsaktivitet i tilsettingsperioden. Midler til en 3-årig postdoktor- eller ph.d.-stilling vil bli stilt til disposisjon. Det kan påregnes fritak for ordinær undervisning, men det er ønskelig at instituttlederen veileder ph.d.-studenter og masterstudenter tilknyttet egen forskningsvirksomhet.

Søkere som har fast stilling ved UiT gis rett til 12 måneder FoU-termin etter en åremålsperiode som instituttleder. Inntil 6 måneder av dette kan tas ut innenfor åremålsperioden.

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen