LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Instituttleder ved Institutt for klinisk medisin (åremål)

Søknadsfrist: 24.06.2022

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) består av 10 institutter fordelt på fagområdene samfunnsmedisin, klinisk medisin, farmasi, klinisk odontologi, medisinsk biologi, helse- og omsorgsfag (sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, radiografi), vernepleie, idrett, psykologi og Regionalt kompetansesenter for barn og unges psykiske helse (RKBU). Fakultetet driver forskning, utdanning og formidling i disse fagene og gir faglig bistand til helsevesenet i landsdelen. Fakultetet har totalt ca. 1400 ansatte fordelt på ca. 1000 årsverk, over 350 ph.d.-studenter og ca. 4800 bachelor-/master-studenter.


Helsefak samarbeider nært med helsetjenesten i Nord-Norge om utdanning av helsearbeidere. Dette inkluderer fleksible, desentraliserte utdanninger i flere fag. Videre er det et bredt helsevitenskapelig forskningssamarbeid med en rekke fagmiljøer lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Regionalt er forskningssamarbeidet særlig nært med andre fakulteter ved UiT, Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid i forskning og utdanning.


UiT Norges arktiske universitet
er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

UiT Norges arktiske universitet og drivkraft i nord søker Instituttleder ved Institutt for klinisk medisin (åremål)

Er du medisiner med et brennende ønske om å utgjøre en forskjell i nord? Vi søker etter ny instituttleder for Institutt for klinisk medisin (IKM) som får en sentral rolle i å sikre legedekningen i regionen.

Instituttlederen har en nøkkelrolle i utviklingen av legeutdanningen og utdanningen i klinisk ernæring. IKM har flere spennende forskningsprosjekter og -grupper. Som instituttleder får du anleding til å utvikle den kliniske forskningen i tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Sjansen for å lykkes ligger godt til rette med økende opptak til legeutdanningen, og videre utvikling av studiet i samarbeid med flere sykehus i landsdelen. Du inngår i dekanens ledergruppe og får en sentral posisjon i ledelsen av Det helsevitenskapelige fakultetet (Helsefak).

Du vil få mulighet for å ivareta egen forskning ved tilrettelegging av ressurser tilsvarende en forskerstilling.

Om stillingen

Ved Institutt for klinisk medisin (IKM) er det ledig stilling som instituttleder. Tilsetting vil være på åremål for inntil fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to fire-årsperioder, etter utlysninger. Det er gode karrieremuligheter ved enheten etter endt åremål. Arbeidsstedet er i Tromsø #tromsolove.

IKM har et omfattende grensesnitt mot UNN og om lag 340 ansatte fordelt på 60 førstestillinger (professorer og førsteamanuenser), 119 vitenskapelige stillinger (professor II, førsteamanuensis II og amanuensis II), 25 teknisk-administrative stillinger, 47 midlertidige vitenskapelige stillinger (stipendiat, postdoktor og forsker). Instituttet er organisert i 18 forskningsgrupper og 23 fagenheter for undervisning. IKM har ansatte ved Nordlandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF som del av gjennomføringen av desentralisert legeutdanning. Instituttet har en administrasjon som ledes av kontorsjef, og administrativ støtte fra flere fellestjenester på fakultets- og institusjonsnivå. Instituttet har et instituttråd, og instituttleder kan rekruttere nestlederfunksjoner knyttet til undervisning og forskning.

IKM har ansvar for undervisning i klinisk medisin i legestudiet og bachelor- og masterstudiet i ernæring.

IKM er en av tre institutt som sammen har ansvar for legeutdanningen, og har en felles administrasjon for denne gjennom Enhet for legeutdanning (ELU). Instituttleder for IKM vil normalt inneha rollen som programstyreleder for legeutdanningen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Dekan Gunbjørg Svineng

eller fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik

Arbeidsoppgaver

Instituttleder vil arbeide tett og direkte med forskningsgrupper og fagenheter, og skal bidra til å styrke samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. Instituttleder deltar i noen av fakultetets formelle samarbeidsarenaer med UNN og Helse Nord RHF. Sammen med dekan, prodekanene og fakultetsdirektør, utgjør instituttlederne lederteamet ved Helsefak.

Sentrale oppgaver er

 • tilrettelegge for gode undervisnings- og forskningsmessige resultater
 • å representere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • arbeide med god og effektiv ressursbruk
 • å stimulerer til god formidlingsaktivitet

Lederrollen har det overordnede ansvaret for virksomheten (enhetlig ledelse). Det innebærer ansvar for faglig, strategisk og administrativt arbeid, herunder også personal- og økonomiansvar, med hjelp av de støttefunksjonene som er tilgjengelig. Det er utarbeidet en egen instruks for instituttlederstillingene. Du får støtte fra og rapporterer til dekan som din overordnede.

Kvalifikasjoner

Stillingen krever

 • minimum førstestillingskompetanse med avlagt norsk doktorgrad eller tilsvarende, og avlagt medisinsk embetseksamen (dersom det ikke melder seg søkere med medisinsk embetseksamen, vil søkere med annen relevant helsefaglig bakgrunn bli vurdert)
 • fokus på godt lederskap
 • personlige egenskaper som gir evne
  • og vilje til å arbeide aktivt for å realisere de faglige og strategiske ambisjonene
  • til god kommunikasjon og samarbeid
  • til strategisk lederskap
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk i tillegg til engelsk

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger, og kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke.

Vi tilbyr

 • mulighet for tildeling av ressurser for gjennomføring av egen forskningsaktivitet tilsvarende en forskerstilling, inkludert driftstilskudd i tre år
 • mulighet for videre karriere ved instituttet etter endt åremål
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Bistilling ved universitetssykehus kan vurderes.

Konkurransedyktig lønn og vilkår etter nærmere avtale etter statens regulativ kode 1475 instituttleder. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Stillingen er på åremål for inntil fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to fire-årsperioder etter utlysninger. Etter endt åremål vil det tilrettelegges for videre karrieremuligheter ved instituttet dersom det er ønskelig.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • søknadsbrev og CV
 • vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS