Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Instituttleder ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Søknadsfrist: 20.04.2020

Om instituttet

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det humanistiske fakultetet (HF) ved Universitetet i Oslo er Norges største humanioramiljø og et av de beste humanistiske fakultetene i Norden.


Fakultetet har om lag 6000 studenter og tilbyr 14 bachelorprogram, 22 masterprogram, 18 årsenheter og mer enn 70 fag innenfor områdene språk, kultur, historie, medier, litteratur og idéfag. På Det humanistiske fakultet jobber i overkant av 700 ansatte på syv institutter, to sentre og en fakultetsadministrasjon. HF er vertsfakultet for den nye tverrfakultære satsingen UiO: Norden, og har også to sentre for fremragende forskning (SFF).


Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet (HF). Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, nordiske språk (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk), flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier) og retorikk og språklig kommunikasjon. Instituttet eier et sosiokognitivt laboratorium som tilbyr kraftig utstyr for ulike typer eksperiment og studier.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet lyser ut stilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsetting skjer på åremål for perioden 2021-24.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) har 144 ansatte, hvorav 56 i faste vitenskapelige stillinger, 26 doktorgradsstipendiater, 19 postdoktorer og forskere og 25 teknisk/administrative stillinger.

ILN driver forskning og undervisning innen fagfeltene norrøn og keltisk filologi, nordisk litteraturvitenskap, retorikk og språklig kommunikasjon, lingvistikk og nordisk språk, som inkluderer norsk som andrespråk. ILN er en sentral bidragsyter til norsklektorutdanningen ved UiO, og ILN er vertskapsinstitutt for Senter for Ibsen-studier og Senter for fremragende forskning, Multiling – Senter for flerspråklighet. Flerspråklighet er etablert som fagområde ved instituttet og et eget MA-program er under utvikling.

Instituttet er base for UiOs tilbud til internasjonale studenter, med egne kurstilbud i norsk språk og litteratur. Instituttet har dessuten en egen språkteknologisk enhet – Tekstlaboratoriet, og et sosio-kognitivt laboratorium der forskere er engasjert i eksperimentell og fremtidsrettet metodeutvikling. Det er en målsetning at instituttet til enhver tid skal bedrive forskning og ha en utdanningsprofil med høy samfunnsrelevans.

ILN har om lag 1500 studenter fordelt på tre BA-programmer (klart språk, lingvistikk, nordiske studier) og fem MA-programmer (Lingvistikk, Ibsen studies, Viking and Medieval Norse Studies, Viking and Medieval Studies og nordiske studier). MA i nordiske studier har studieretningene Litteraturformidling, Nordisk litteratur, Nordisk språk, Norsk som andrespråk og Retorikk og språklig kommunikasjon. I tillegg bidrar nordiske studier med emner til lektorprogrammet, som administreres fra UV-fakultetet. ILN administrerer et tverrfakultært honours-program.

Instituttets forskningsaktivitet er bred, og rundt 20 større prosjekter er dessuten tildelt ekstern finansiering, blant annet fra Marie Skłodowska-Curie Actions. Instituttets basisvirksomhet har i 2020 et budsjett på ca. 128 millioner, hvorav 43 fra eksternt finansiert virksomhet. Målrettet faglig utviklingsarbeid og økonomistyring vil være viktig å videreføre i kommende periode.

Om stillingen

Det humanistiske fakultet har store ambisjoner knyttet til forskning og utdanning. En viktig oppgave for instituttlederen er å inspirere, tilrettelegge og motivere til intern og ekstern samhandling, resultatoppnåelse samt utvikling av et godt arbeids- og læringsmiljø. Instituttlederen skal i tett samhandling med instituttets ansatte være en drivkraft i den faglige, strategiske og organisatoriske utviklingen, og profilere instituttet utad.

Instituttlederen er instituttets øverste leder og har ansvar for både den faglige og administrative virksomheten, og leder instituttets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer, instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet i instituttstyret. Instituttleder er leder av instituttstyret. Instituttlederen leder dessuten et team som normalt består av undervisningsleder, forskningsleder og administrativ leder.

Instituttlederen rapporterer til dekanen ved Det humanistiske fakultet. Som instituttleder vil du være en del av dekanens ledergruppe på fakultetet.

Instituttlederen har ansvar for økonomi- og virksomhetsstyring. Det innebærer at instituttlederen har det totale budsjettansvaret og arbeidsgiveransvaret for de ansatte ved instituttet, og skal sørge for at gjeldende lønns- og personalpolitikk ved UiO blir fulgt. Som del av ansvar for økonomi- og virksomhetsstyring skal instituttleder også stimulere til satsing på eksternt finansiert virksomhet samt rekruttering og utvikling av medarbeidere.

Kvalifikasjonskrav

Søkere bør fortrinnsvis ha professorkompetanse (minimum førsteamanuensiskompetanse) eller tilsvarende, med forsknings- og undervisningserfaring innenfor instituttets fagområder eller beslektede fagområder. Søkere med doktorgrad og faglig relevant kompetanse fra virksomheter i privat og offentlig sektor vil også bli vurdert.

Det legges stor vekt på personlig egnethet. Den som tilsettes forventes å inneha betydelige evner til å kommunisere godt, legge til rette for godt samarbeidsklima, motivere og utøve god personalledelse, samt ha god stressmestring.

Den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk samt ha gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig).

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på

 • Gode lederegenskaper, erfaring og dokumenterte resultater innen ledelse og strategisk arbeid. Inkludert i dette er rolleforståelse for akademisk ledelse og forsknings- og utdanningsledelse.
 • God forståelse og erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring og personalledelse/ledelse av forskningsgrupper. Evne til å handle planmessig innenfor gjeldende ressursrammer.
 • God kjennskap til universitets- og høgskolesektoren og relevant nasjonal og internasjonal forskning og utdanning
 • God forståelse og erfaring med tverrfaglig forskning og/eller utdanning
 • Evne og erfaring med å bygge nettverk og allianser nasjonalt og internasjonalt

Vi tilbyr

 • lønn 789 200 - 934 800 kr per år, avhengig av kompetanse og erfaring
 • god opplæring og oppfølging, for eksempel med mulighet til å få ekstern coach
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev med beskrivelse av dine kvalifikasjoner, samt motivasjon for stillingen
 • CV
 • refleksjonsnotat på 1-2 sider hvor du redegjør for hvordan dine erfaringer kan bidra til å utvikle instituttet, samt hvilke målsettinger du har for åremålsperioden (menneskelige ressurser, økonomi og utvikling av faglig virksomhet).

Vitnemål og attester vil eventuelt etterspørres senere. Søknad med vedlegg sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

Se Reglement for tilsetting av ledere ved fakulteter og institutter. I henhold til offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen