Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Instituttleder ved Kjemisk institutt

Søknadsfrist: 15.08.2019

Om Kjemisk institutt

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo har som ambisjon å være et fremragende europeisk forsknings-universitet, og blant de beste universitetene i Europa når det gjelder studiekvalitet og læringsmiljø. Universitetet skal bidra med et aktivt samfunnsengasjement og fremtidig kunnskapsbasert verdiskapning. Universitetet i Oslo har i dag ca. 30 000 studenter og 7 100 ansatte, hvorav 3 200 er midlertidig ansatte i rekrutteringsstillinger eller med prosjektoppgaver.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av ni institutter og seks forskningssentre. Forskningen spenner over et vidt spekter av fagområder innen alle de tradisjonelle naturvitenskapene og teknologi. Fakultet har mange gode forskningsmiljøer og dyktige enkeltforskere, hvorav flere er i forskningsfronten innen sine fag internasjonalt. Fakultetet er vertskap for fire sentre for fremragende forskning, ett senter for fremragende innovasjon og ett senter for fremragende utdanning.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Kjemisk institutt er landets største institutt innen kjemi. Instituttet med underliggende sentere har ca. 200 ansatte fordelt på faste vitenskapelige stillinger, tekniske og administrative stillinger, stipendiat/postdoc, forsker- og II-stillinger. Se også www.mn.uio.no/kjemi.

Kjemisk institutt har ambisjon om å være en etterspurt nasjonal og internasjonal samarbeidspartner og toneangivende i Norden innen forskning. Kjemisk institutt skal tilby forskningsbasert utdannelse på linje med de fremste internasjonale lærersteder og ha landets beste lærerutdannelse i kjemi. Instituttets kandidater skal være ettertraktede innen alle sektorer av samfunnslivet med relevant og oppdatert kunnskap og kompetanse, og høy faglig og etisk standard. Instituttets ansatte skal bidra aktivt i samfunnsdebatten og bidra til nyskapning gjennom kommersialisering av forskningsresultater.

Kjemisk instituttet er organisert i 8 seksjoner inkludert et eget skolelaboratorium. Instituttet har videre en teknisk seksjon som inkluderer verksteder, undervisningslaboratorier og IT-drift og en administrativ seksjon som inkluderer et sentrallager, en HMS- og en kommunikasjonsrådgiver.

Et valgt instituttstyre er instituttets øverste organ.

Instituttet har en bred kontaktflate til andre institutter ved universitetet, til eksterne forskningsinstitutter og til næringslivet. Kjemisk institutt har en sentral rolle i Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN), Hylleraas-senteret (Senter for Fremragende Forskning, SFF) og er partnere i sentre for BioGeoKjemi og Bioinformatikk ved Universitetet i Oslo.

Kjemisk institutt utdanner et bredt spekter av kandidater til næringsliv, akademia, forskningsinstitutter, skoler og offentlig forvaltning. Instituttet har en omfattende forskningsaktivitet og nærmere 40% av budsjettet er finansiert fra eksterne kilder; i hovedsak NFR, men også EU og næringsliv.

Om stillingen

Instituttlederen har ansvar for både den faglige og administrative virksomheten ved instituttet og leder instituttets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer, instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet i instituttstyret. Instituttlederen rapporterer til dekanen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og har på dekanens vegne det operative ansvaret for instituttets totale virksomhet.

Instituttlederen skal ivareta den samlede økonomiske ramme som enheten forvalter og skal påse at gjeldende retningslinjer for personalbehandling samt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) følges.

En viktig oppgave for instituttlederen er å inspirere, tilrettelegge og motivere til intern og ekstern samhandling, resultatoppnåelse og utvikling av et godt arbeids- og læringsmiljø.

Instituttleder skal i tett samhandling med instituttets ansatte være en drivkraft i den faglige og organisatoriske utviklingen ved Kjemisk institutt og profilere instituttet utad. Det er instituttlederens ansvar å sikre økonomiske rammebetingelser for instituttets virksomhet, stimulere til satsing på ekstern finansiert virksomhet samt rekruttering av fremragende medarbeidere til instituttets forskning og undervisning.

Kjemisk institutt vil i 2024 flytte sin virksomhet til nytt forsknings- og undervisningsbygg for kjemi, farmasi og livsvitenskap («Livsvitenskapsbygget») med en overordet ambisjon om å løfte nivået på UiOs tverrfaglige forskning og vårt bidrag til å løse samfunnets store utfordringer. Instituttlederen vil ha et særlig ansvar for denne prosessen.

Kvalifikasjonskrav

Søkere bør fortrinnsvis ha professorkompetanse i kjemi, men søkere med doktorgrad og sterk faglig kompetanse, erfaring fra forskning, undervisning og/eller faglig relevante virksomheter i privat og offentlig sektor vil også bli vurdert.

Det legges stor vekt på personlig egnethet, og den som tilsettes forventes å inneha betydelige evner til å kommunisere, motivere og utøve lederskap i den videre utviklingen av Kjemisk institutt. Den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk samt ha gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig).

Det er ønskelig med:

 • God kjennskap til universitetssektoren
 • Godt kjennskap til relevant nasjonal og internasjonal forskning og utdannelse
 • God forståelse og erfaring med tverrfaglig forskning
 • Evne og erfaring med å bygge nettverk og allianser nasjonalt og internasjonalt
 • Erfaring fra strategisk arbeid og ledelse
 • Erfaring fra forsknings- og studieledelse
 • Erfaring fra personalledelse/ledelse av forskningsgrupper
 • Administrativ erfaring og kunnskap om HMS-spørsmål

Ansettelsen skjer på åremål for fire år fra tiltredelse med mulighet for forlengelse for en periode. Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Vi tilbyr

 • Lønn som stillingstittel kode 1475 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 906 000 og kr. 1 115 500, avhengig av kompetanse
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Vennligst klikk på "Send søknad". Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Dekan Morten Dæhlen på telefon 90 94 046 12

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet; HR rådgiver Ørjan Pretorius, [email protected]

Send søknad