Stilling:

Avdelingsingeniør (Seksjon for patologi)

Søknadsfrist: 28.11.2018

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Ved Veterinærinstituttet Oslo, Seksjon for patologi, Oslo og Tromsø er det fra 1. februar 2019, ledig 2 faste stillinger og 2 engasjementer med varighet på ett år som avdelingsingeniør.

Seksjon for patologi arbeider med diagnostikk, beredskap, overvåking, forskning og kunnskapsformidling vedrørende helse hos varmblodige dyr og fisk i oppdrett. Det er for tida ca. 30 ansatte ved seksjonen. Seksjonen er nasjonalt referanselaboratorium i patoanatomisk diagnostikk og for diagnostikk av prionsykdommer hos dyr. Ved seksjonen arbeides det også med forskning på infeksjonssykdommer, multifaktorielle sykdommer og ernæringsrelaterte sykdommer hos oppdrettsfisk og varmblodige dyr. Vi samarbeider med universitets-og forskningsmiljø i inn- og utland, og gir forskningsbasert forvaltningstøtte til Mattilsynet og andre myndigheter. Stillingen er innplassert ved avdeling for analyser og diagnostikk. Arbeidssted, Oslo.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig omfatte histopatologisk arbeide på fisk og dyr og arbeid på vårt TSE-laboratorium. Avdelingsingeniøren vil få opplæring i ulike metoder og teknikker, og kan bli involvert i seksjonens forsknings-, diagnostikk- og beredskapsarbeid. Enheten har også ansvar for andre oppgaver, og samarbeid med andre innen seksjonen og med resten av Veterinærinstituttet er meget viktig.

Kvalifikasjoner

Det søkes etter personer med utdanning som bioingeniør, eller annen relevant biofaglig utdannelse. Praktisk erfaring med histopatologi og med andre relevante diagnostiske metoder innen seksjonens fagområde vil tillegges stor vekt.

Søkeren må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig. Personlige egnethet (evne til å jobbe raskt, effektivt og nøyaktig) samt praktisk erfaring med relevante diagnostiske metoder innen seksjonens fagområde vil tillegges stor vekt.

Evne og vilje til selvstendig og systematisk arbeid i forbindelse med planlegging og oppfølging av arbeidsoppgavene, samarbeidsegenskaper samt erfaring med digitalisering, automatisering og robotisering av laboratoriearbeid og diagnostiske metoder, vil også bli tillagt vekt.

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ som avdelingsingeniør i kode 1085, LR 22, i lønnstrinn 45 -55 (kr 409 100 – 480 600) avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Veterinærinstituttet kan tilby medlemskap i Statens pensjonskasse med forsikringsordninger og lånetilbud, fleksibel arbeidstid/sommertid, et godt arbeidsmiljø, mulighet for barnehageplass og mulighet for leie av bedriftshytte. Veterinærinstituttet har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Menn og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Søknad med CV sammen med kopier av vitnemål og attester sendes elektronisk via denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist: 28. november 2018

Søknaden merkes: 45/18

Send søknad