Stilling:

Stipendiat ved klinisk bioinformatikk

Søknadsfrist 30. juli 2018

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak.

 1. Ved UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk medisin er det ledig en stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.) innen feltet klinisk bioinformatikk. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen ved Genomics Support Center Tromsø (GSCT) og stipendiatstillingen er tilknyttet prosjektet «Nettverksbasert modellering av transkriptom data innen inflammatorisk tarmsykdom».

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 1. August 2018 og gjelder for tre år med sikte på fullført forskerutdanning fram til doktorgrad. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Mer informasjon om søknadsprosessen og ph.d.-forskrift finner du på Det helsevitenskapelige fakultets nettside.

Kontaktperson for stillingen er:

Om Gruppen

Genomics Support Center Tromsø (GSCT) ved UiT-Norges arktiske universitet er en høykapasitets sekvenserings kjernefasilitet som også tilbyr tjenester innen bioinformatisk data analyse. Gruppen driver med egen forskning innen analyse og tolkning av NGS data. For mer informasjon se GSCT hjemmesiden

Forskingsprosjektet

Prosjektet tar sikte på å benytte offentlig tilgjengelige data om transkriptomer til pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD) sammen med data om protein interaksjonsnettverk og gen regulatoriske nettverk til å finne nye måter å forutsi resultat av behandling for IBD pasienter. IBD, er en autoimmun sykdom som rammer 2.5-3.5 millioner mennesker bare i Europa, med påfølgende behandlingskostnader på titalls milliarder kroner. De underliggende mekanismene bak IBD er en kombinasjon av arvelige genetiske faktorer og miljøfaktorer som forårsaker en sykelig aktivering av immunforsvaret. Det er store individuelle variasjoner mellom pasienter både i sykdomsforløp og hvilke behandlinger som har effekt og det er derfor et betydelig behov for forskning som kan bidra til å finne den rette behandlingen for den enkelte, såkalt presisjonsmedisin.

Kandidatens forskning vil bidra til dette ved å utvikle beregningsbaserte modeller som kan identifisere de underliggende transkripsjons regulatorene som bestemmer genuttrykket i IBD og utvikle kvantitative mål på aktiviteten til disse regulatorene basert på genuttrykksprofiler. Dernest vil kandidaten benytte nettverksmodeller for å modellere signalbanene som bidrar til å aktivere disse regulatorene. Modellene vil bli evaluert ved å anvende dem på laboratorieskala modeller og nye data fra pasienter tilgjengelige fra samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav

Det kreves Mastergrad i et teknisk naturvitenskapelig fag innen en kvantitativ disiplin (f.eks. bioinformatikk, informatikk, ingeniørfag eller matematikk) og kandidaten må vise sterk interesse for å anvende beregningsbaserte metoder på medisinsk og biologisk forskning. Det er en fordel med erfaring i analyse av store datasett enten innen maskinlæring, dyp læring eller med statistiske metoder. Erfaring fra analyser av data fra storskala biologiske NGS analyser og grunnleggende molekylærbiologisk kunnskap er en fordel.

Kandidatene må kunne virke som en del av et tverrfaglig team med samarbeidspartnere med ulik faglig bakgrunn. Evne til samarbeid og kommunikasjonsferdigheter sammen med motivasjon og interesse for feltet bli tillagt stor betydning.

For å bli ansatt som stipendiat, må krav for opptak på fakultetets ph.d.-program oppfylles, jfr. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT Norges arktiske universitet med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet, som finnes på nettside med reglement for ph.d.-utdanningen ved Helsefak. Søker må dokumentere engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse.

Søkere som er i avsluttende fase av profesjonsstudiet i (fag)/masterstudier kan søke stillingen, men kan kun tilsettes dersom det kan fremlegges dokumentasjon på bestått avsluttende eksamen.

Vi kan tilby

 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Tilsettingsperioden er tre år.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stillingen som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017, alternativt kode 1378 avhengig av kvalifikasjoner.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid, pedagogisk kompetanse og referanser
 • Vitnemål og attester:
 1. Vitnemål og karakterutskrift bachelorgrad eller lignende (original språk og oversatt)
 2. Vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller lignende (original språk og oversatt)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • Opp til tre skriftlige referanser med kontaktinformasjon
 • Eventuelle vitenskapelige arbeider, herunder masteroppgaven

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på potensiale for forskning, slik det fremgår av masteroppgaven eller tilsvarende og eventuelle andre vitenskapelige arbeider.

I bedømmelsen kan det også tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Generelt

For øvrig følges Utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen