Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Universitetslektor i landskapsarkitektur - to faste 50 % stillinger

Søknadsfrist 01.04.2019

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Stillingens tilhørighet

Høsten 2018 ble de første studentene tatt opp på den felles femårige landskapsarkitekturutdanningen som UiT har etablert i samarbeid med Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO). Denne masterutdanningen i landskapsarkitektur er være basert på de beste utdannings- og profesjonstradisjoner innenfor landskapsarkitektur og har kaldt klima som spesielt fokusområde.

Stillingene som lyses ut er tilknyttet Kunstakademiet ved UiT. Akademiet har studenter og tilsatte innenfor fagområdene kunst, skrivekunst og landskapsarkitektur.

Stillingens forsknings-/arbeidsområde

Undervisning og veiledning:

Den som tilsettes skal ha undervisnings- og veiledningsoppgavene knyttet til fjerde og femte året i studieprogrammet (masternivå). De første studentene i programmet ble tatt opp høsten 2018 og de studerer i Oslo fram til høsten 2021. Frem til høsten 2021 vil den som tilsettes ha undervisnings- og veiledningsoppgaver knyttet til en toårig engelskspråklig master i landskapsarkitektur med fordypning i arktiske problemstillinger.

Forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid:

Den som tilsettes forutsettes å opprettholde et høyt faglig nivå gjennom egen landskapsarkitektonisk virksomhet og ved deltakelse i formidlings- og utviklingsprosjekter. Det forventes også at vedkommende skal bidrag til å bygge bro mellom akademia og praksis. Det settes normalt av inntil 20% av stillingsomfanget til FoU-virksomhet.

Administrative oppgaver:

I stillingen inngår et mindre omfang av fagadministrative oppgaver knyttet til undervisnings- og veiledningsoppgavene.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter dyktige og energiske landskapsarkitekt med dokumentert interesse/erfaring fra arktiske/subarktiske problemstillinger og som kan dokumentere dyktige formgivningsevner innenfor rammene av en bærekraftig samfunnsutvikling.

Personen vi søker skal være med i et faglig sterkt team som:

 • Utdanner formsikre landskapsarkitekter av høy internasjonal kvalitet som er allsidige, skapende og nytenkende og som er rustet til å møte et samfunn i stadig endring.
 • Driver prosjekt- og forskningsbasert undervisning innenfor studiets fokusområder.
 • Bidrar til kunnskapsproduksjon i faget som legger særlig vekt på en bærekraftig samfunnsutvikling med den arktiske/subarktiske konteksten og kaldt klima som ramme.

Personen vi søker må kunne dokumentere:

 • Høyere grads eksamen i landskapsarkitektur eller tilsvarende ved universitet eller høgskole.
 • Praksiserfaring med arbeider på internasjonalt nivå og erfaring fra prosjektledelse.
 • Gode formidlings- og samarbeidsevner.
 • Gode resultater fra undervisning på masternivå.
 • Nasjonalt fagnettverk og aktiv tilknytning til faglig praksis.

Fordi det legges så stor vekt på praksiserfaring åpnes det for at stillingene kan innehas av personer med deltidsstilling som utøvende landskapsarkitekt. Det åpnes derfor for at det kan søkes om en mindre stillingsandel enn 50 %. Slik stillingsandel må oppgis og begrunnes i søknaden.

Søkerne må beherske norsk, dansk eller svensk samt ha gode kunnskaper i engelsk. I en situasjon der kandidater er likestilt vil kandidater med grad i landskapsarkitektur bli foretrukket.

Krav til undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Jfr. punkt 4.5 i «Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT». Unntaksvis kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell undervisningskompetanse.

Nærmere informasjon om pedagogisk mappe finner du på Results hjemmesider https://result.uit.no/uniped/pedagogisk-mappe/

Kravene for fast tilsetting som universitetslektor går fram av pkt. 4.4.5 her.

Vi kan tilby

 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

UiT har som hovedprinsipp at universitetslektorer bruker om lag 80 % av sin stilling undervisning og resten til FoU-arbeid når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver. For nærmere informasjon vises det til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Lønn etter Statens regulativ 1009 Universitetslektor avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og det er seks måneders prøvetid.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Slik søker du

Søknad med vedlegg sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på denne siden.

Søkeren kan levere inntil 15 arbeid som er sentrale i hennes/hans produksjon. Det skal også legges ved en oversikt over den samlede kunstneriske/vitenskapelige produksjon der det må spesifiseres hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen. Kapasiteten på mottak av det elektronisk innlevert søknadsmateriale i Jobbnorge sin søknadsbase har en maksimumsgrense på 15 MB. Dersom søknadsmaterialet krever større tilgjengelig plass, bes søkere oppgi lenke i søknaden til annet nettsted hvor vedlegg legges tilgjengelig for vurdering.

Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT og forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens oppgave er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det materiale som sendes inn, og denne betenkningen. De søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju.

Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveundervisning. UiT Norges arktiske universitet ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil UiT rangere kvinner foran menn.

Andre opplysninger

På denne nettsiden finner du informasjon og utvalgte retningslinjer som er en del av personalpolitikken ved UiT Norges arktiske universitet.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen