LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Postdoktor i robotstøttet læring og etikk

Søknadsfrist: 15.11.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS) er det fra 1. mai 2022 ledig én 100 % stilling som postdoktor knyttet til prosjektet Robotstøttet læring for barn med ASF (ROSA) med fokus på etikk, pedagogikk og teknologi. Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen er tilknyttet Senter for helse og teknologi, et tverrfaglig og tverrfakultært forskningssenter, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap (ISH), Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Nærmeste overordnede er institutt-nestleder. Hovedarbeidssted erCampus Drammen.

Om prosjektet

Stillingen inngår i ROSA-prosjektet - Robotstøttet læring for barn med ASF. Dette er et kompetanse- og samarbeidsprosjekt støttet av IKT-Pluss programmet i Norges Forskningsråd og ledes av Norsk Regnesentral. Prosjektperioden er fra vår 2021 til vår 2025. Prosjektet skal lage og evaluere et robotbasert verktøy kalt ROSA. Målet er at dette skal kunne brukes som et hjelpemiddel i undervisning av barn med autismespekterforstyrrelse (ASF) og nedsatt funksjonsevne. Fokuset er bedring av å kommunikasjons- og sosiale ferdigheter.

Lærere skal kunne bruke ROSA-verktøyet til å sette sammen leksjoner som bruker sosiale roboter, og som er tilpasset behovene til hvert enkelt barn. Leksjonene skal kunne utnytte robotens kroppslige egenskaper og muligheter for uttrykksfulle bevegelser. Utviklingen bygger på en inkluderende designtilnærming, og forutsetter tverrfaglig samarbeid og involvering av brukere av teknologien og andre interessenter. Nytten av verktøyet skal vurderes, blant annet gjennom en lengre utprøvingsperiode på Frydenhaug skole i Drammen.

Kvalifikasjoner

Søkere til postdoktorstillingen må ha norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad innen etikk, pedagogikk, spesialpedagogikk eller bruk av teknologi i helse, velferd eller utdanning. For den utlyste stillingen er det ønskelig at søkeren kan vise til forskningsarbeid innen etikk samt en eller flere av de andre fagområdene. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute. Det kreves gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner, både i norsk/skandinavisk og engelsk.

I tillegg til kriteriene over legges det vekt på personlige egnethet. Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og samarbeide om å nå felles prosjektmål. Gode samarbeidsevner vil bli tillagt stor vekt. Den som tilsettes forventes å være et aktivt medlem i forskermiljøet på USN og i prosjektteamet. Videre forventes det at den som tilsettes er strukturert, initiativrik og nysgjerrig. Det er også en stor fordel om du har et engasjement for barn med ulike behov og deres læringstilbud.

Akademiske kvalifikasjoner og forskningserfaring vil også bli vektlagt.

Om stillingen

Stillingen vil være tilknyttet Senter for Helse og teknologi ved USN. Dette er et tverrfaglig og tverrfakultært senter som har som overordnet formål å utforske hvordan helse- og velferdstjenestene kan lykkes med innovasjon, digitalisering og implementering av helse- og velferdsteknologi. Et viktig fokus for senteret er etiske problemstillinger knyttet til innovasjon og teknologi. Formålet er å identifisere etiske utfordringer knyttet til innovasjon og teknologi i bred forstand, og å utvikle begreper, strategier og metoder for å identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i praksis på best mulig måte.

Det er ønskelig at kandidaten kan veilede masterstudenter som tilknyttes prosjektet.

For utfyllende opplysninger om stillingen samt prosjektbeskrivelse kan prosjektleder og førsteamanuensis II Kristin Skeide Fuglerud eller forskningsleder professor Hilde Eide ved USN-Senter for helse og teknologi kontaktes (se pkt. kontaktinformasjon).

Vi tilbyr

• Spennende og utviklende fagmiljø.

• Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.

• God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.

• Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Postdoktor (stillingskode 1352): NOK 563 900 – 702 100 i året. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

1. Søknad som viser motivasjon for stillingen samt en tentativ plan for arbeidet (maks 4 sider)

2. CV, som oppsummerer utdannelse, erfaring og andre relevante kvalifikasjoner for stillingen

3. Attesterte vitnemål som viser utdannelse (master- og doktorgrad)

4. PhD-avhandling og eventuelle andre vitenskapelige publikasjoner relevante for stillingen

5. Dokumentasjon på norsk/skandinavisk språkkompetanse for søkere uten dette som morsmål6. Navn, tilknytning og kontaktinformasjon til 3 referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Her kan du ellers lese om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS