Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Avdelingsleder ved Avdeling formidling

Søknadsfrist: 20.08.2019

Arkeologisk museum søker Avdelingsleder ved Avdeling formidling

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter avdelingsleder til Arkeologisk museum, Avdeling formidling.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Arkeologisk museum er en tverrfaglig institusjon med oppgaver innenfor forskning, formidling, fornminnevern, konservering samt dokumentasjon og samling.


Museet har et vitenskapelig personale med forskere innenfor arkeologi, konservering, ulike naturfag og nyere tids kulturhistorie. Det museumsfaglige personalet dekker flere felt innenfor konservering, naturvitenskapelige laboratorier, fototjenester, arkiv og vitenskapelige samlinger, forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om kulturminner, utstillingsproduksjon, grafisk formgivning, skoletjeneste, publikumstilbud og utleievirksomhet. Museet driver et forlag med to serier som er poenggivende i CRIStin.


Museet har i dag 75 fast ansatte fordelt på fire fagavdelinger og en administrasjon.

Vi søker en person som vil styrke museets posisjon som et ledende, nyskapende og attraktivt museum. Avdelingsleder skal inspirere og motivere sine medarbeidere (ca 20 fast ansatte) til å strekke seg og yte sitt beste og til å samarbeide for å nå felles mål. Avdelingsleder deltar i museets ledergruppe og skal bidra til å utvikle og sette i verk museets og universitetets faglige og administrative strategier.

Arkeologisk museum skal drive nyskapende formidling med høy kvalitet. Formidlingsavdelingen planlegger, tilrettelegger og utfører kunnskapsbasert formidling og forskning på forhistorisk tid og middelalder. Avdelingen har ansvar for publikums- og utleievirksomhet på museet, og ved Jernaldergården på Ullandhaug. Arkeologisk museum står foran store og interessante utfordringer i årene fremover, dette inkluderer bygging av nye utstillinger, utvikling av nye driftskonsepter knyttet blant annet til museets nye formidlingsbygg på Jernaldergården. Det planlegges også et nytt museumsbygg på Våland. Dette vil gi langt større rom for produksjon og innlån av skiftende utstillinger med tilhørende publikumsprogram/-aktiviteter og bedre utleiefasiliteter. Avdelingsleder vil i de nærmeste årene få en sentral posisjon i arbeidet med å utvikle formidlingsprofilen, organisering og drift av avdelingen.

Vi søker en person som vil være med å:

 • styrke museets posisjon som et ledende museum med nyskapende formidlings- og publikumsvirksomhet
 • formidle relevant og aktuell kunnskap om vår kultur- og naturhistorie i dialog med samfunnet
 • utvikle formidlingsprofil og driftskonsept for virksomheten
 • realisere det nye formidlings- og magasinbygget og
 • styrke og delta aktivt i nasjonale og internasjonale formidlingsnettverk og samarbeidsforum

Hovedoppgaver

 • ivareta ansvar for formidlingsvirksomhet og publikumsvirksomhet, og tilrettelegge for forskning og utvikling i avdelingenog mellom avdelinger og forskere.
 • ivareta det faglige, administrative og økonomiske resultatansvar for avdelingens virksomhet
 • sørge for at avdelingens ressurser brukes effektivt og hensiktsmessig
 • arbeide aktivt med gjennomføring av museets strategi og initiere nødvendige endringer
 • implementere beslutninger vedtatt av museumsstyret og -direktør
 • ivareta personalansvar for ansatte i avdelingen og arbeide aktivt med personalledelse, medarbeiderutvikling/faglig utvikling og utvikling av et godt og effektivt faglig og sosialt arbeidsmiljø.
 • sørge for god kommunikasjon og informasjon eksternt, internt i avdelingen og overfor universitetets øvrige enheter.
 • bygge nettverk og allianser (lokalt, nasjonalt og internasjonalt).

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • relevant utdanning på minimum masternivå, fortrinnsvis innenfor museumsrelevante fag. Dokumenterbar vitenskapelig kompetanse på førsteamanuensisnivå vil være en styrke.
 • relevant erfaring, fortrinnsvis fra formidlings- og publikumsvirksomhet
 • gode lederegenskaper
 • god muntlig og skriftlig fremstillingevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • har erfaring med prosjektorientert, tverrfaglig forsknings- og formidlingssamarbeid
 • har evne til å videreutvikle en god organisasjonskultur
 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.500, kode 1003, kr 700.000 - 800.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til teamleder rekruttering May Merete Tjessem Opdal, tlf 51833011, e-post [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Stavanger vil ansette flere kvinner i lederstillinger og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen