LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Instituttleder - Institutt for samfunnsvitenskap

Søknadsfrist: 01.06.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Ingress

Vil du være med å utvikle Institutt for samfunnsvitenskap? Vi søker etter en engasjert leder med forsknings- undervisnings- og ledelseserfaring. Leder må ha bred akademisk kompetanse innen relevant fagområde og ha fokus på godt lederskap.

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet (UiT), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet), er det ledig åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap. Stillingen er ledig fra 01.01.2022.

Ansettelsen skjer på åremål for fire år, med mulighet for ansettelse i ytterligere to fireårs-perioder etter utlysning.HSL-fakultetet har 7 institutter og 4 sentre. Ved fakultetet er det omlag 650 årsverk og 4200 studenter. Fakultetet driver forskning, undervisning og utadrettet virksomhet i en rekke humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag/disipliner. Innenfor flere fagfelt har fakultetet de tyngste forskningsmiljøene i Norge og landsdelen, og store deler av undervisningstilbudet er også unikt i nordnorsk sammenheng. Fakultetet driver sosialfaglige profesjonsutdanninger og har hovedansvar for universitetets samlede portefølje innen lærerutdanning.

Institutt for samfunnsvitenskap (ISV) har i overkant av 70 ansatte i faste og midlertidige vitenskapelige stillinger. Det tilbys undervisning på alle nivå; fra bachelorgradsnivå til ph.d.-nivå (doktorgradsnivå). Instituttet driver forskning, undervisning og formidling innenfor sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi og samfunnsplanlegging. Instituttet tilbyr også fag i lektorutdanningen og har en omfattende virksomhet innenfor etter- og videreutdanning. Organisering av instituttets forskning skjer i stor grad gjennom etablerte forskningsgrupper der de fleste av de ansatte er medlemmer.

Arbeidsoppgaver

UiT Norges arktiske universitet har enhetlig ledelse på fakultets- og instituttnivå. Instituttleder har den daglige ledelsen av instituttets faglige og administrative virksomhet, innenfor vedtatte rammer og stategiske planer.

UiT har en egen instruks for instituttlederstillingene og instituttleder rapporterer til dekan.

Sentrale arbeidsoppgaver er

 • ansvar for faglig, strategisk og administrativt arbeid på instituttet, herunder også personal- og økonomiansvar
 • strategisk ansvar for utdannings-, FoU og formidlingsvirksomhet
 • ansvar for at instituttet har gode undervisnings- og forskningsmessige resultater
 • representere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • bidra til å videreutvikle en positiv organisasjonskultur

Instituttleder inngår i fakultetets lederteam sammen med fakultetsledelsen og øvrige institutt- og senterledere.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Dekan Sonni Olsen

eller fakultetsdirektør Frode G. Larsen

Kvalifikasjoner

For denne stillingen kreves det

 • minimum førstestillingskompetanse innen relevante fagfelt. Dersom spesielle faglige og rekrutteringsmessige hensyn tilsier det, kan kompetansekravet fravikes.
 • god kjennskap til forskning og utdanning innenfor fagområder som er relevant for instituttet

Særlig gode lederegenskaper knyttet til

 • evne til strategisk utviklingsarbeid i kunnskapsorganisasjoner
 • resultatorientering innenfor stillings virkeområde
 • gode relasjonelle egenskaper og samarbeidsevne
 • god personal- og økonomiforståelse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk
 • gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper

Det legges i tillegg avgjørende vekt på personlige egenskaper som

 • god kommunikasjonevne
 • fleksibilitet

Det blir betraktet som en fordel med

 • erfaring med økonomi- og personalledelse
 • kompetanse om aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som instituttleder lønnes etter statens regulativ kode 1475. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Det gis mulighet for å kombinere lederstillingen med egen forskningsaktivitet i den grad arbeidet tillater det.

Søkere som har fast faglig stilling ved UiT, gis rett til 12 måneder FoU-termin etter en åremålsperiode sominstituttleder.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 3-4 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS