Forskingsteknikar (kode 1512) ved Sarssenteret

Søknadsfrist 5. august 2018

Universitetet i Bergen

UNIVERSITETET I BERGEN (UiB) er eit internasjonalt anerkjent forskingsuniversitet med over 14 000 studentar og vel 3500 tilsette ved sju fakultet og Universitetsmuseet. Universitetet er lokalisert midt i hjartet av Bergen. Det viktigaste bidraget universitetet gjev til samfunnet er framifrå grunnforsking og utdanning med ei stor fagleg breidd.

Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologisk forsking (Sarssenteret) held til på Marine­holmen campus saman med biofaglege miljø knytt til Universitetet og andre forskingsinstitusjonar. Senteret er partnar med det europeiske molekylærbiologiske laboratorium (EMBL) og har som følgje av det ei sjølvstendig rolle direkte underlagt UiBs rektor og den sentrale administra­sjonen.

Ved Sarssenteret er det ledig ei fast fulltidsstilling som Forskingsteknikar i dyrefasiliteten delt mellom Rentzsch og Steinmetz forskingsgruppar. Ønskjeleg oppstart for stillinga er September 2018. Dyr i anlegget vil vere sjøanemonen Nematostella vectensis, hydrozoan manet Clytia hemisphaerica og ferskvannspolypen Hydra vulgaris.

Arbeidsoppgåver:

Hovudoppgåvene til stillinga vil vere å operere og vedlikehalde eit semi-automatisert Nematostella dyreanlegg i samarbeid med ein eksisterande forskingsteknikar, samt oppstart og vedlikehald av polypp og manet kulturar av Clytia hemisphaerica.

Oppgåver inkluderer:

 • Undersøking av vannkvalitetsparametere
 • Vedlikehald av reinse- og pumpesystem
 • Fòring, reingjering og oppdrett av dyra
 • Organisere avlsprogram, oppdrett av mutante og transgene liner og organisere ein database med genetisk modifiserte liner
 • Noko helgearbeid må påreknast

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Pålitelige arbeidsvanar, reinsemd, og evne til å samarbeide produktivt med teknisk og vitenskapleg personale er viktige krav til stillinga
 • Erfaring med handtering av små akvatiske dyr og larvar er ønskjeleg
 • Tidlegare erfaring med å jobbe med genetiske modellorganismar er fordelaktig
 • Søkarar må minimum ha vidaregåande utdanning
 • Søkaren må kunne kommunisera (skriftleg og munnleg) på engelsk

Vi kan tilby:

 • Ei utfordrande stilling med varierte arbeidsoppgåver i eit internasjonalt anerkjent forskingsmiljø
 • Løn som forskingsteknikar (kode 1512) frå lønssteg 38 i det statlege lønsregulativet, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjonar . Dette utgjer for tida kr 371.500.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • Gode velferdsordningar

Søknad på engelsk eller norsk:

Søknaden skal innehalde

 • Søknadsbrev der du seier noko om din motivasjon for stillinga, kvifor du søkjer og kvifor du passar til stillinga
 • Oversikt over utdanning og arbeidserfaring (CV)
 • Attesterte kopiar av vitnemål og relevante attestar
 • To referansar (namn og kontaktinformasjon)

Send søknad elektronisk via lenkja «Søk stillingen» på www.jobbnorge.no. Vi gjer merksam på at søknadar vert vurdert med den informasjonen som ligg føre i JobbNorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen.

Søknader på e-post vert ikkje vurderte. Søknadsfrist: 5. August 2018

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stilling kan ein få ved å kontakta:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen