Stilling:

To nye rådgjevarar innan fagområda (ASK - alternativ og supplerende kommunikasjon og Nevrobiologisk relaterte lærevanskar)

Frist: 10.08.2018

ASK - alternativ og supplerende kommunikasjon og Nevrobiologisk relaterte lærevanskar

Avdeling for samansette lærevanskar i Statped vest har no behov for medarbeidarar med kompetanse, erfaring og interesse for arbeid med barn og unge med store kommunikasjonsvanskar. I tillegg skal vi styrke fagteamet som arbeider med å fremje læring og samhandling hjå barn og unge med nevrobiologiske vanskar.

Felles for begge stillingane er at sakene Statped arbeider med ofte vil vere fleirfagelege og skje i eit samarbeid på tvers av fagavdelingar.

Statped sitt mandat er å fremja tilpassa og inkluderande opplæring. Rådgjevingsarbeidet til PPT, skule og barnehage i kommunar og fylkeskommunar, skal difor fremje dette.

Bruk av teknologi for inkludering og tilpassa opplæring har stort fokus i rådgjevingsarbeidet. Det er difor ynskjeleg med kompetanse og interesse for bruk av digitale læringsressursar. Statped legg også vekt på systemretta arbeid i si tenesteyting.

Som nytilsett vil du få oppfølging av erfarne kollegar og få tilgang til kompetanseheving og evt. hospitering. Du må difor vere motivert for å tileigne deg ny kunnskap og nye ferdigheiter innan fagfeltet.

Arbeidsoppgåver

 • Kartlegging/utgreiing og rådgjeving/rettleiing til ansvarlege kommunale instansar om aktuelle tiltak og tilrettelegging for barn, unge og vaksne med samansette lærevanskar
 • Utvikling og gjennomføring av kompetansehevingstiltak for tilsette i ulike kommunaleinstansar og opplæringsarenaer: lærarar og barnehagelærarar, PP-teneste og andre som arbeider med born, unge og vaksne med samansette lærevanskar
 • Arbeide i faglege nettverk
 • Førelese på interne og eksterne kurs og konferansar
 • Delta i FoU arbeid
 • Delta i andre oppgåver i fagavdelinga

Kvalifikasjonar

 • Høgre utdanning på nivå med mastergrad/ hovudfag/ embetseksamen innan spesialpedagogikk, pedagogikk, psykologi eller logopedi
 • Det er ønskjeleg med minimum 3 års erfaring frå aktuelle fagområde i arbeid med barn og unge
 • God kjennskap til opplæringssektoren og innsikt/kjennskap til offentleg forvaltning
 • God systemforståing
 • God skriftleg og munnleg formidlingsevne på begge målformer
 • Den som vert tilsett må leggje fram politiattest og elles rette seg etter dei til ei kvar tid gjeldande lover og avtalar for tenestepersonar i staten
 • Personleg eigna

Personlege eigenskapar

 • Sjølvstendig og initiativrik
 • God til å samhandle, både internt og med eksterne samarbeidspartnarar
 • Resultat- og utviklingsorientert
 • God til å byggje relasjonar og arbeide i team
 • Arbeider strukturert og sjølvstendig
 • Fremjar ein delingskultur

Vi tilbyr

 • Stillinga vert løna som rådgjevar/seniorrådgjevar i stillingskode 1434/1364 i ltr. 55-68 (p.t. kr 474.700 - 600.200,- brutto per år)
 • Interessante og utfordrande arbeidsoppgåver i eit dynamisk og spennande kompetansemiljø
 • Eit stimulerande og godt fleirfagleg arbeidsmiljø med høg fagleg kompetanse
 • Gode faglege utviklingsmoglegheiter
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbod om ev bustadlån
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Noko reiseverksemd må påreknast.

Web: www.statped.no

Søk på stillingen

Kontakt: Asgerd Eide (Avdelingsleder)

Telefon: 900 23 505