Stilling:

Professor i helsefag / akuttmedisin

Søknadsfrist 2. desember

Ved Fakultet for helsefag er det fra januar 2019 ledig fast professorat i 100% stilling innen helsefag/akuttmedisin.

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er «Engasjert for mennesket – lokalt og globalt».

VID har over 4400 studenter, 410 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger.

Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Professoratet er knyttet til videreutdanningen i akuttmedisinsk sykepleie ved Fakultet for helsefag, studiested Bergen, Haraldsplass. Programområdet akuttmedisinsk sykepleie er per i dag en av videreutdanningene ved VID Bergen som til sammen har 250 studenter. Akuttsykepleie har 80 av disse. Det pågår for tiden et arbeid med å innlemme videreutdanningen i akuttmedisinsk sykepleie i eksisterende mastergrad i klinisk sykepleie med spesialisering i helsesøstertjeneste med planlagt oppstart i 2020.

Fakultet for helsefag har en spennende portefølje med stort potensiale for videre utvikling, samordning og samarbeid både internt i VID og eksternt. Fakultetet har ca. 3000 studenter og er lokalisert på tre studiesteder: Bergen, Oslo og Sandnes. Fakultetet tilbyr bachelorgradsutdanning i sykepleie, vernepleie og ergoterapi, mastergradsutdanning i medborgerskap og samhandling, tjenesteutvikling til eldre og klinisk sykepleie, samt en rekke videreutdanninger innen sykepleie og helsefag.

Ansvar og arbeidsområder for stillingen

Stillingen innebærer pedagogisk virksomhet, undervisning og veiledning, FoU og faglig/pedagogisk utvikling samt administrasjon og verv. Professoratet skal også bidra til en langsiktig oppbygging av forskning, undervisning, fagmiljø og samarbeid i programområdet og ved VID som helhet.

Krav og kompetanseprofil for stillingen

Høgskolen søker en person med faglige og personlige forutsetninger for å delta i videreutviklingen av akuttmedisinsk sykepleie som fag- og forskningsfelt. Vi søker fortrinnsvis en person med vitenskapelig, pedagogisk og praktisk erfaring og kompetanse innenfor sentrale deler av det akuttmedisinske fagområdet, som er motivert til å utvikle masterstudiet som er under etablering, og delta i undervisning på alle nivå.

For stillingen kreves kompetanse som professor innen helsefag og akuttmedisin, og dokumentert universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse på minimum 10 studiepoeng. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av tre år.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil følgende også vektlegges:

 • forskningsaktivitet og publisering de siste 10 årene
 • relevant yrkespraksis og erfaring fra det akuttmedisinske fagfelt
 • erfaring med å initiere og lede forsknings- og utviklingsprosjekter
 • erfaring fra nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter
 • relevant erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå
 • god kunnskap og erfaring med bruk av IKT i undervisningssammenheng
 • god undervisnings- og formidlingsevne, på norsk/skandinavisk og engelsk samt interesse og engasjement for fagfeltet
 • personlig egnethet, initiativ og samarbeidsevne

Undervisningsspråket er norsk og engelsk. Det kreves at den som blir tilsatt kan undervise og har god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk. Søkere som ikke behersker norsk, må innen to år ha bestått bergenstesten med 450 poeng for fast ansettelse.

Generelle kriterier for tilsetting som professor fremgår av FOR 2006-02-09 nr.129 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med professorkompetanse, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting som førsteamanuensis i inntil 3 år med krav om arbeid mot professorkompetanse før fast ansettelse (jf. Universitets- og høyskoleloven §6-5). Dersom sakkyndig utvalg vurderer at kandidaten har kommet langt i løpet mot oppnåelse av professorkompetanse og vil kunne søke om opprykk innen rimelig tid, vil fast ansettelse som førsteamanuensis vurderes.

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for vitenskapelige stillinger, og må påregne endringer i organisering og arbeidsoppgaver.

Vi kan tilby

 • Mulighet til faglig utvikling med gode medarbeidere med høy kompetanse og stort engasjement
 • En verdibevisst utdanningsinstitusjon med høye ambisjoner
 • Et godt arbeidsmiljø preget av mangfold
 • Høgskolen er en IA bedrift
 • Medlemskap med gode låne- og pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene, SKO 1013 Professor, etter ansiennitet og kompetanse

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

Den som tilsettes må i arbeidet være lojal mot VID vitenskapelige høgskoles verdigrunnlag.

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet bes søke om NOKUTs generelle godkjenning (www.nokut.no).

Det vil bli brukt sorteringskomité og det kan ikke forventes at alle søkere vil få en vurdering av sakkyndig utvalg. Sorteringskomiteens innstilling sendes ikke ut.

Slik søker du

VID benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • søknad
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, alle vitenskapelige kvalifikasjoner, pedagogiske kvalifikasjoner, formidlingsvirksomhet, erfaring fra administrasjon og ledelser, eventuelt annet
 • vitnemål og attester
 • vitenskapelige publikasjoner som søkeren ønsker vurdert (inntil 15 publikasjoner)
 • tre referanser

Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. For at en søknad skal vurderes må relevante vedlegg lastes opp sammen med CV/søknad. Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Søknadene sendes elektronisk til det sakkyndige utvalget. Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen ved Susanne Deila Finne tlf. +47 22 96 37 91 evt. [email protected].

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester. I forbindelse med intervju vil det bli gjennomført prøving av pedagogiske kvalifikasjoner.

Søknadsfrist: 02.12.2018

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til prodekan Anita Lyssand, epost [email protected] tlf. +47 9920 4007 eller studieleder Ingrid Torsteinson, epost [email protected] tlf. +47 9510 3430