Ved Samfunnsavdelingen til NORCE Norwegian Research Centre i Bergen er det ledig stilling som:

Postdoktor samfunnsøkonom / samfunnsviter

Søknadsfrist: 21.08.2019

NORCE Norwegian Research Centre

NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Ved Samfunnsavdelingen til NORCE Norwegian Research Centre i Bergen er det ledig en 100% stilling som postdoktor. Stillingen har en åremålsperiode på 2 år, men det er mulig å avtale lengre tid i lavere stillingsprosent. Planlagt tilsettingsdato er september/oktober 2019.

NORCE Samfunn bidrar med kultur- og samfunnsforskning som gir grunnlag for beslutninger politikere, myndigheter og næringsliv skal fatte på sentrale samfunnsfelt. Samfunnsavdelingen har en samlet årlig omsetning på om lag 105 millioner og det utføres om lag 70 årsverk. Vi har 75 forskere i Bergen, Kristiansand, Stavanger og Tromsø utenom bistillinger. Avdelingen består av 7 forskningsgrupper, og gruppene består av forskere fra flere av lokasjonene.

Den nye postdoktoren får arbeidsplass ved gruppen Helsetjenester og helseøkonomi. Forskningen i denne gruppen omfatter forskning på helsetjenester, arbeidsmarked og trygd. Det undersøkes hvordan tjenestene utformes, fungerer og påvirker brukernes helse og velferd. Årsaker til endringer i sykefravær og betydning av kompetanse og helse for deltakelse i arbeidslivet står sentralt. Vi undersøker effekter av tiltak og reformer for både samfunn og den enkelte.

Stillingen er knyttet til prosjektet "[email protected]”, som koordineres og ledes av professor Bettina Husebøe, Universitetet i Bergen, og finansiert av Norges forskningsråd. LIVE står for Learning, Innovation, Volunteers and Empowerment. Hovedfokus for prosjektet er å utvikle, teste og implementere en kompleks intervensjon. [email protected] krever både kvalitativ og kvantitativ datainnhenting gjennom en toårig randomisert kontrollert studie (RCT), som skal analysere effektiviteten av LIVE-intervensjonen. På lang sikt er målet økende bevissthet og kunnskap om demens hos helsepersonell og i samfunnet ellers. (http://www.uib.no/sefas/89867/livehomepath).

Intervensjonen skal også analyseres ut fra et helse- og samfunnsøkonomisk perspektiv. Intervensjonen skal resultere i et klinisk forløp som skal støtte hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. Målet er å redusere byrden til de pårørende, eksempelvis gjennom redusert sykefravær, og lengre arbeidsmarkedstilknytning, og bedre livskvalitet til pasienten ved at de kan bo lengre og sikrere i eget hjem.

Det er en forutsetning at den som tilsettes har sin arbeidsplass ved NORCE i Bergen. Man blir knyttet til faggruppen Helsetjenester og helseøkonomi, NORCE Samfunn, som ledes av forskningsleder Egil Kjerstad. Kjerstad kan kontaktes for ytterligere informasjon om prosjektet og stillingen

Ansvars- og arbeidsområde

 • Kandidaten vil få som sin primære oppgave å drive frem forskning knyttet til en samfunnsøkonomisk vurdering av kostnad og nytte ved intervensjonen.
 • Kandidaten vil i tett samarbeid med prosjektgruppen bidra i datainnsamling, analyser av data og publisering.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk doktorgrad, eller tilsvarende utdanning i utlandet, innen samfunnsøkonomi/samfunnsfaglige fagområder.
 • Søkeren må ha oppnådd ph.d.-grad eller ha levert doktoravhandlingen til vurdering innen søknadsfristen. Det er en forutsetning at doktorgraden er oppnådd før tilsetting kan skje.
 • Faglige kvalifikasjoner innenfor det utlyste området, med hovedvekt på kvalitet i doktorgradsoppgaven og metodiske kvalifikasjoner.
 • Vitenskapelige publikasjoner vil også ha betydning, med særlig vekt på internasjonale publikasjoner, samt et aktivt internasjonalt forskningsnettverk. Søker forventes å publisere i vitenskapelige tidsskrifter på nivå 1 eller 2. Søker kan ikke legge ved flere enn 5 publikasjoner til vurdering.
 • Søkeren må beherske engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) godt

Ønskede kvalifikasjoner

 • Forskningserfaring innen samfunnsøkonomisk eller samfunnsvitenskapelig analyse og evalueringer
 • Erfaring med søknadsskriving og nasjonale/internasjonale forskningssamarbeid

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og motivert
 • Målrettet og med gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner

Slik søker du

Søk stillingen elektronisk ved å klikke på «Søk stillingen».

Søknaden skal inneholde:

 • Et motivasjonsbrev som beskriver forskningsinteresser og relevant erfaring
 • CV inkludert publikasjonsliste
 • Kopi av relevante vitnemål
 • Navn og kontaktinformasjon til 2 referansepersoner

NB: Søknader som ikke inkluderer alle nødvendige dokumenter, vil ikke bli vurdert.

Det forutsettes at vi har søkernes tillatelse til å kontakte de referansepersoner som blir navngitt i søknaden. De best kvalifiserte søkerne vil bli kalt inn til intervju av en intern intervjugruppe.

Har du spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med:

Om du har spørsmål om søknadsprosessen, vennligst ta kontakt med HR-rådgiver Monika Voit ([email protected]).

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 21. august 2019