Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Stipendiatstilling innen innovasjon og entreprenørskap

Søknadsfrist: 31.08.2019

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som stipendiat innen innen innovasjon og entreprenørskap ved Fakultet for for ingeniør og naturvitskap

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi.

Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.


Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Florø, Kristiansund og på Stord.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.


Mohnsenteret er et forsknings- og kompetansesenter innen fagområdene innovasjon og entreprenørskap. Senteret utvikler og formidler forskningsbasert kunnskap om og for nyskaping til bruk i utdanning og regional næringsutvikling. Gjennom forskning og tette samarbeidsrelasjoner til regionalt nærings- og samfunnsliv, bidrar Mohnsenteret til en ansvarlig utvikling av innovasjonssystemet på Vestlandet. Senteret koordinerer også et mastergradsprogram i Innovasjon og entreprenørskap og har en sentral rolle i Høgskulen på Vestlandet sitt arbeid med entreprenørskap blant studenter og ansatte. Mohnsenteret er et dynamisk og uformelt arbeidsmiljø som er i positiv utvikling. Senteret har for tiden 10 tilsatte.

Ved Høgskolen på Vestlandet er det ledig en stipendiatstilling innenfor «innovasjon og entreprenørskap». Stillingene er knyttet til Mohn-senteret for innovasjon og regional utvikling, ved Fakultet for ingeniør og naturvitskap, Campus Bergen. Stipendiatstillingen inngår også i Høgskolen på Vestlandets sin nye tverrfaglige PhD-satsing «Ansvarlig innovasjon og regional utvikling». Satsingens utgangspunkt er en helhetlig forståelse av innovasjon der praksis, organisatoriske og teknologiske forhold, samt samfunnsmessige implikasjoner av innovasjon, gjøres til gjenstand for kritisk drøfting og analyse. For tiden er det 13 stipendiater knyttet til denne satsingen. Stipendiaten vil ha sin arbeidsplass ved Mohnsenteret (du kan lese mer om senteret her: https://www.hvl.no/om/mohnsenteret/)

Vi søker etter kandidater som ønsker å studere innovasjons- og entreprenørskapsprosesser. Relevante tema kan eksempelvis være:

 • Entreprenørskap og utvikling av nye bedrifter
 • Grønt skifte og utvikling av nye forretningsmodeller
 • Regional transformasjon og bærekraftig utvikling i næringslivet
 • Ledelse av innovasjonsprosesser
 • Utvikling av politikk og virkemidler for innovasjon
 • Utvikling og implementering av teknologiske innovasjoner

Ansvars- og arbeidsområde:

Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad innenfor en tidsramme på 4 år. 25 % av tiden vil utgjøre pliktarbeid i form av undervisning, utviklingsarbeid eller administrasjon. Det vil bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekrutteringsperiode.

Kvalifikasjonskrav:

Søkere må ha en mastergrad innenfor innovasjon og entreprenørskap eller tilsvarende utdanning med relevans for fagområdet innovasjon og entreprenørskap. Masteroppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden må være godkjent seinest innen 4 uker etter søknadsfristen.

Søknaden skal inneholde utkast til prosjektbeskrivelse på inntil 5 sider, der tema, problemstilling, valg av teori og metode, samt plan for gjennomføring for et potensielt prosjekt gjøres rede for. Skissen vil bli brukt ved vurdering av kandidatens kvalifikasjoner. Endelig plan for stipendiatprosjektet utformes i samråd med veilederne.

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

 • Faglig kvalifikasjoner i forhold til det utlyste området med hovedvekt på kvalitet i masteroppgaven og prosjektbeskrivelsen
 • Eventuelle vitenskapelige publikasjoner vil også ha betydning.
 • Den som tilsettes må kunne arbeide selvstendig og i fellesskapet i forskergruppen

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved Høgskolen på Vestlandet.

Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-programmet. Opptak krever normalt karakteren B eller bedre på masteroppgaven og et gjennomsnitt på B for masterstudiet (120 studiepoeng).

Pliktarbeidet skal utføres ved Høgskulen på Vestlandet. Det er videre en forutsetning at den som blir tilsatt, har arbeidsplassen sin ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen i tilsettingsperioden.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en bedømmelseskomite komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju.

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:

Søk stillingen