Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Stipendiatstilling innan idretts- og helsepsykologi

Søknadsfrist: 01.09.2019

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som stipediat innen idretts- og psykologi ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord. Fakultetet er en av de største lærarutdanningsinstitusjonene i landet med rundt 6200 studenter og 550 tilsette, og tilbyr barnehagelærarutdanning, grunnskulelærarutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanninger, masterutdanninger og Ph.d.-program. Fakultetet har et omfattende etter- og videreutdanningstilbud. Forskingsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskingsprogram og forskergrupper.

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord. Fakultetet er ein av dei største lærarutdanningsinstitusjonane i landet med rundt 6200 studentar og 550 tilsette, og tilbyr barnehagelærarutdanning, grunnskulelærarutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanningar, masterutdanningar og Ph.d.- program. Fakultetet har eit omfattande etter- og vidareutdanningstilbod. Forskingsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskingsprogram og forskargrupper.

Stipendiatstillinga er knytt til forskargruppa idretts- og helsepsykologi, som ligg under det strategiske forskingsprogrammet "Idrett, fysisk aktivitet og kosthold", og til samarbeidsprosjekter med "Centre for the Science of Learning & Technology". Det langsiktige målet med prosjektet er å bidra til meir aktiv undervisning/læring i høgare utdanning ved bruk av digital teknologi. Den faglege innretninga på prosjektet er knytt til mellom anna folkehelse, stress, meistring (inkludert livsmeistring), livskvalitet og fysisk aktivitet. I dette prosjektet vil det vere eit individuelt fokus. Prosjektet kan og potensielt bidra til å redusere sosiale ulikheiter i helse og utdanning.

Forskargruppa har 2 andre stipendiat som jobbar med relaterte tema. For denne stillinga er forskinga knytt til utvikling og bruk av digital læring. Prosjektet vil og vere knytt opp mot eit større prosjekt på forsking, utvikling og testing av digitale verktøy for å lære om stress og mestring. Stipendiaten skal jobbe tett med, og kunne få verdifull erfaring frå dette prosjektet. The Cognitive Activation Theory of Stress vil vere det teoretiske, faglege rammeverket for å utvikle verktøyet. Ved å utvikle og teste ein digital intervensjon, er målet delvis å utvikle vår eiga undervisning, men og å lære våre studentar korleis dei kan bruke denne type teknologi til igjen å lære sine elevar korleis dei kan bruke denne type teknologi for å lære om meistring gjennom aktiv læring.

Den digitale intervensjonen vert utvikla ved bruk av designbasert forskingsmetodologi som er ein tilnærming som bygger på design eksperiment og vidare justeringar. Det er ein føresetnad at det er aktiv brukarmedverknad gjennom heile utviklinga. Småskalatesting av ulike prototypar, for mellom anna å undersøke brukarvenlegheit for spesifikke deler av verktøyet er ein vesentleg del av prosjektet. Microinteractions der brukar og design interagerer vil verte nytta for å auke brukaropplevinga og motivasjonen for å bruke den digitale intervensjonen.

Konkrete problemstillingar for stipendiaten utviklast i tett samarbeid med rettleiarar, Professor Hege R. Eriksen (HVL) og professor Barbara Wasson (director at the Centre for the Science of Learning & Technology and professor at Department of Information Science & Media Studies, UIB).

Doktorgradsprosjektet må være relevant for ph.d.-programmet "Studiar av danning og didaktiske praksisar". Samanhangen og integrering av pedagogikk, fagleg innhald og teknisk kunnskap er sentralt. Aktiv læring ved hjelp av digitale verktøy, er særs relevant for å samle empiriske data på ulike pedagogiske praksisar og analysere korleis ulike pedagogiske spelarar interagerer, utviklar og kommuniserer. Bruk av ulike former for kunnskap og kva barrierar som ligge til grunn for, og som kan reduserast er andre relevante forskingsspørsmål. Andre studiar har og vist at bruk av digitale verktøy, inkludert daglig online testing, kan betre akademiske prestasjonar og reduserer sosiale ulikheter i akademisk prestasjon.

Arbeidsplassen er Bergen

Kvalifikasjonskrav:

 • Søkere må ha mastergrad eller tilsvarende kvalifikasjonar ved søknadsfristen. Utdanning som lærar, psykolog, media/kommunikasjon, IKT eller tilsvarande er relevant bakgrun.
 • Pedagogiske/didaktiske komponentar i utdanninga tilsvarande minimum 5 stp for opptak til ph.d.-programmet.
 • Søkjarar må legge ved ei førebels prosjektskildring på inntil fem sider som presenterer tema, problemstilling og val av teori og metode for et potensielt prosjekt. Denne førebelse prosjektskissa blir brukt til vurdering av kvalifikasjonane til kandidaten og vil ikkje være den endelege prosjektsskildringa. Det endelege stipendiatprosjektet vil seinare bli uforma i tett samarbeid med rettleiarane.
 • Stipendiaten må takast opp i doktorgradsprogrammet Studiar av danning og didaktiske praksisar ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI). Det er ein føresetnad at stipendiatar fyller krava for opptak til ph.d.-studiet. Normalt tar programmet opp berre kandidatar med karakter A eller B på mastergrada. Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal sendast inn etter tilsetting. Endeleg plan for gjennomføring av forskarutdanninga skal være godkjend av høgskulen innan 3 månadar etter at kandidaten har tatt til i stillinga.
 • Det er ein føresetnad at den som blir tilsett har arbeidsplassen sin ved Høgskulen på Vestlandet. Samla stipendiatperiode er tre år, men kan om ønskjeleg forlengast til fire år der 25 % av tida er pliktarbeid knytt til undervisning og administrasjon. Om stipendet blir forlenga til fire år, vil undervisninga bli fordelt over årene.

Ønska kvalifikasjonar:

 • God metodekunnskap
 • Erfaring med forskning kan bli vektlagt

Personlege eigenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Interesse for og evne til å jobbe i tverrfagleg team
 • Evne til å arbeide sjølvstendig, men og til å jobbe i team og søke og ta i mot rettleiing

Språkkunnskaper:

Undervisningsspråket er norsk. Søkere som ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelsesdatoen.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 51. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Senterleiar Kjellrun Hiis Hauge, tlf: +47 55 58 59 67

2) Professor Hege Randi Eriksen, tlf: +47 55 58 55 51

Søk stillingen