Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Assisterende instituttleder 50% (Institutt for byggfag)

Søknadsfrist: 15.08.2019

Høgskulen på Vestlandet søker nå etter en assisterende instituttleder i 50% stilling for Institutt for byggfag ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap. Stillingen er en åremålsstilling for perioden 1.8.2019 - 31.7.2023.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN) har 5 institutt med totalt om lag 275 årsverk og 3050 studenter. Fakultetet blir ledet av en dekan som har det overordnede ansvaret for den faglige og administrative virksomheten ved fakultetet og som rapporterer til rektor.


Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt ph.d-utdanning innen datateknologi. Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkerutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.


Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.


Instituttet har 700 studenter og 32 ansatte. De ansatte fordeler seg med 2 professorer, 7 førsteamanuenser, 17 høgskolelektorer, 1 stipendiat, 3 ingeniører og to 20 % stillinger. Instituttet har bachelorprogram for byggingeniør i Bergen og Førde, og et bachelorprogram i Landmåling og eiendomsdesign i Bergen. Instituttet har også et masterprogram i Areal og Eigedom og vi leverer også kurs til andre masterprogram ved HVL. På instituttet har man ca. 700 studenter.


Vi har laboratorier med moderne instrumentpark, en bred forskningsaktivitet og et nært samarbeid med næringslivet.

Om stillingen:

Assisterende instituttleder ved Institutt for byggfag skal bistå instituttleder som har det overordnede ansvaret for instituttet og som rapporterer til dekan. Assisterende instituttleder rapporterer til instituttleder. Assisterende instituttledere vil ha arbeidsted i Bergen.

Det må påregnes en god del reisevirksomhet mellom nærregionene.

Ansvars- og arbeidsområde:

Instituttleder vil i samråd med assisterende instituttleder diskutere og fordele de endelige ansvar- og arbeidsoppgavene som er knyttet til stillingen. Fordelingen vil skje på bakgrunn av kompetansen til assisterende instituttleder, og instituttets behov. Arbeidsoppgaver som f.eks. personalansvar for en gruppe, oppfølgning av instituttets økonomi, utarbeidelse av arbeidsplaner, rekruttering, EVU og andre koordineringsoppgaver kan være aktuelle for stillingen.

I tillegg kan også oppgaver som forskningsledelse, internasjonalisering, studieprogramråd/utdanningsledelse og campuskoordinering inngå som en del av assisterende instituttleders ansvarsområder.

Det forventes at assisterende instituttleder bidrar til at instituttet er en attraktiv arbeidsplass, har ett godt læringsmiljø for studentene og arbeider for økt samarbeid, på tvers av enhetene i institusjonen.

Arbeidsoppgavene kan bli endret som følge av strategiske vedtak i HVL eller fakultet.

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse

Høyere grads utdanning (master eller hovedfag) med relevans for stillingen, fortrinnsvis førstestillingskompetanse.

 • Forskningskompetanse og ledererfaring er ønskelig og kan bli vektlagt
 • Erfaring fra og kunnskap om universitets og høgskolesektoren
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk

Generelt kompetansekrav

God forståelse for Høgskolen og fakultetets sitt samfunnsoppdrag og for verdien av kontinuerlig arbeid med likestilling og mangfold i utdanningene.

Personlige egenskaper

 • Fleksibel og kan påta deg ulike typer oppgaver
 • Evne til å motivere
 • Stort engasjement for å nå høgskolen og fakultetet sine ambisjoner
 • Trygg i lederrollen med vekt på samarbeid og kommunikasjon
 • Bygge tillit og relasjoner internt og eksternt
 • Evne til å tenke helhetlig
 • Løsning –og utviklingsorientert
 • Gjennomføringsevne

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som assisterende instituttleder er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1473 - studieleder.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Dekan Geir Anton Johansen, telefon +47 55 58 72 38 eller mobil +47 911 43 615

Søk stillingen