LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Stipendiat / Ph.D. – Meningsfulle beredskapsanalyser for tunneler

Søknadsfrist: 22.10.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter.

Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, i tillegg til PhD-utdanning innen datateknologi. Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.

Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Florø, Kristiansund og på Stord.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.

Institutt for Sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag har over 60 ansatte i heltids- og deltidsstillinger. De fordeler seg med 7 professorer, 17 førsteamanuenser, 24 høgskolelektorer og 8 ingeniører. I tillegg har en 8 stipendiater knyttet til fagmiljøet på instituttet. Instituttet har fire bachelorprogram og ett masterprogram. I Bergen har man bachelorprogram for bioingeniørutdanning og kjemiingeniørutdanning. I Haugesund har man bachelorprogram for branningeniørutdanning og HMS-ingeniørutdanning samt masterprogram i brannsikkerhet. Instituttet har laboratorier med topp moderne instrumentpark, en bred forskningsaktivitet og et nært samarbeid med mange bedrifter i regionen.

Ledig stilling som stipendiat/Ph.D. – Meningsfulle beredskapsanalyser for tunneler - ved Institutt for sikkerheit, kjemi- og bioingeniørfag

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som stipendiat innen "Meningsfulle beredskapsanalyser for tunneler" ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap, campus Haugesund

Om stillingen:

Beredskap omfatter alle tiltak som hindrer en farlig situasjon til å utvikle seg til en ulykke og alle tiltak som reduserer skadevirkningene av inntrufne ulykker (Njå mfl., 2020). Tunneler er konstruksjoner med potensial for storulykker, spesielt i forbindelse med branner, og det krever spesiell oppmerksomhet fra ansvarlige tunneleiere, nødetater og trafikantene som bruker tunnelene. Beredskapsanalyser etterspørres i økende grad i tunnelprosjekter, både på veg og bane og for anleggs- og driftsfase, blant annet som følge av introduksjon av krav til slike analyser i N500 Vegtunneler i 2016 og i Sikkerhetsstyringsforskriften og relevante TSI-er (TSI-SRT). Analysene skal fungere som en kunnskapsgenerering og et underlag for utforming av beredskapssystemene i og omkring tunnelen. Beredskapsanalysene skal være meningsfulle, men samtidig reflektere den kompleksiteten som tunnelsystemet representerer. Det er en utfordring at sikkerhet og beredskap ikke står trygt i egne vitenskapelige disipliner, men blir representert av fagansatte med liten spesifikk formalkompetanse. Meningsfulle beredskapsanalyser må ses i det perspektivet.

Produksjon av god beredskap i tunneler er et utfordrende og sammensatt tema. Flere forhold må ligge til rette. På den ene siden må tunnelene være tilrettelagt for beredskapsinnsats. På den andre siden må beredskapsaktørene levere kvalitetsmessig godt arbeid i krevende situasjoner. Skillet mellom de ulike fasene; planlegging, bygging og drift, viskes ut. Arbeidet i planleggingsfasen må bygge på kunnskap om praksis fra driftsfasen. Dette skaper en interaksjon som igjen vil kunne endre praksis i driftsfasen. Samvirke mellom et sett med samfunnsaktører er en forutsetning for å produsere god beredskap. De fleste involverte aktører vil nok være enig i at «god beredskap» er en målsetning. Samtidig er feltet preget av verdivurderinger, for eksempel knyttet til valg av dimensjonerende scenarioer, ressursknapphet blant offentlige aktører og politiske føringer. Checkland (1981) beskriver utfordringene med å avgrense og definere «systemer» i denne typen situasjoner. I den grad systemet defineres, vil det også være utfordrende å definere målsetninger for systemet som alle relevante aktører vil kunne slutte opp om. Likevel er det kanskje slike forventninger risikostyringen har til beredskapsanalysene: at de skal utvikles med basis i risikovurderingene og bidra til konsistente beredskapsplaner under forutsetninger om at det finnes felles målsetninger og systematiske måter å håndtere ulike verdisyn?

Arbeidsplassen er ved campus Haugesund og i Stavanger ved UiS.

Ansvars- og arbeidsområde:

I dette prosjektet skal phd-kandidaten utforske beredskapsanalyse som et verktøy i tunnelprosjekter. Det vil være naturlig å studere gjeldende praksis på området, både innad i tunnelnæringen og i andre relevante næringer. Utgangspunktet for studien er Njå med flere (2020) sine definisjoner av begrepene som inngår i beredskapsanalyse og metodikkene for risikoanalyse, forebyggende analyse og beredskapsanalyse. Kandidaten vil utforske det teoretiske grunnlaget for beredskapsanalysene, og se på alternative teoretiske forankringer for et forbedret rammeverk. Det vil f.eks. være naturlig å se til systemtenkning, der beredskap er en systemytelse som produseres gjennom kontroll. Beredskapssystemer for tunnel finnes ikke naturlig, men må designes av mennesker. Det vil finnes ulike designalternativer, der design science vil kunne bidra med perspektiver på hvordan slike design oppstår og hvordan de kan evalueres. Scenariotenkning vil kunne bidra med perspektiver rundt hvilke situasjoner beredskapssystemet skal evalueres mot. I tillegg er det naturlig å se hen til teori innen sikkerhets- og risikostyring, samt fenomenrelatert teori (for eksempel branndynamikk) for etablering av konsekvensanalyser.

Stipendiaten skal være ansatt på HVL og veiledes her, men delta i KATS-prosjektet og tas opp på doktorgradsprogrammet på Universitetet i Stavanger (UiS).

Varighet:

 • Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-grad innenfor en tidsramme på 3 år.
 • Det kan bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekrutteringsperiode.

Kvalifikasjonskrav:

Formelle krav:

 • Søkere må ha oppnådd mastergrad innen brannsikkerhet, samfunnssikkerhet eller andre mastergrader med med høy relevans for det utlyste fagområdet.

Personlige egenskaper:

 • Samarbeidsvillig
 • Løsningsorientert
 • Nysgjerrig og åpen
 • Evne til å arbeide selvstendig og i forskerteam
 • Evne og interesse til å sette seg inn i nye problemstillinger og perspektiver
 • Interesse for å jobbe i et flerfaglig prosjekt
 • Høy arbeidskapasitet

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

 • Faglig kvalifikasjoner innenfor det utlyste området, med hovedvekt på kvalitet i masteroppgaven og metodiske kvalifikasjoner. I tillegg vil den foreløpige prosjektbeskrivelsen tillegges stor vekt. Vitenskapelige publikasjoner vil også ha betydning.
 • Opptak krever normalt karakteren B eller bedre på masteroppgaven og et gjennomsnitt på B for studiedelen. Søkere må beherske et skandinavisk språk godt.
 • Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen.
 • Søkere må legge ved en foreløpig prosjektbeskrivelse på maks fem sider som beskriver tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt plan for gjennomføring av et potensielt prosjekt. Den foreløpige prosjektbeskrivelsen vil brukes med tanke på vurdering av kvalifikasjonene til kandidaten og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Stipendiatprosjektet vil bli videre utformet i samråd med veileder.
 • Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-programmet/i et ph.d.-program ved gradsinstitusjonen.
 • Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved Høgskolen på Vestlandet.
 • Det er videre en forutsetning at den som blir tilsatt, har arbeidsplassen sin ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Haugesund og ved Universitetet i Stavanger i tilsettingsperioden.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Instituttleder Geir Martin Førland, tel. +47 55 58 76 23, epost: [email protected]

2) Ass. instituttleder Per Fredrik L. Hemmingson, tel. +47 52 70 26 72, epost: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS