Stilling:

Stipendiatstilling i helse- og sosialfag

Søknadsfrist 13. januar 2019

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 200 ansatte og 2 500 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag. Høgskolen holder til i moderne lokaler på Molde Campus.

Høgskolen i Molde har ledig en stipendiatstilling i helse- og sosialfag. Stillingen skal ha forskningsfokus på nye og/eller uløste utfordringer i helsetjenestene. Et eksempel på det kan være pasienter fra andre kulturer enn den norske. Det er ønskelig med prosjekt som bidrar til utvikling av målrettede og tilrettelagte tjenester og tilbud for slike pasientgrupper basert på den enkelte pasients særskilte forutsetninger og behov. I den sammenhengen har tiltak som kan være med på å redusere sykdom, lidelse og/eller dødelighet blant kvinner høy prioritet.

Ansettelse forutsetter opptak ved høyskolens doktorgradsprogram i helse- og sosialfag, se mer om programmet: http://www.himolde.no/studier/PhDihelseogsosialfag/. For å bli ansatt må en ha relevant masterutdanning eller tilsvarende (normalt på 120 ECTS, derav en masteroppgave på 30 ECTS), normalt med gjennomsnittskarakteren B eller bedre. Det er en forutsetning at den som ansettes behersker norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk, både muntlig og skriftlig. Stillingen har arbeidssted Molde, og inngår i Avdeling for helse- og sosialfag. Aktuelle søkere kan bli invitert til intervju. Vurdering av kandidatene vil baseres på en kombinasjon av akademiske og personlige kvalifikasjoner relevant for stillingen.

Aktuelle søkere oppfordres til å sette seg inn i avdelingens fagområde og å utvikle doktorgradsprosjekt som passer inn i faglig profil og forskningsinnretning. Du finner også informasjon om Avdeling for helse- og sosialfag sine forskningsgrupper på høyskolens nettside:

http://www.himolde.no/forskning/forskningsgrupper-hs

I utfyllende retningslinjer for opptak står det i § 5-1: «Prosjektbeskrivelsen skal gjøre rede for tema og problemstilling, fortrinnsvis relatert til relevant teori og eksisterende forskning. Videre skal det gjøres rede for metode, praktisk gjennomføring og eventuelle forskningsetiske utfordringer.»

Ansettelsesperioden er på fire år. Arbeidsavtalen inkluderer 25 prosent arbeidsplikt (undervisning og veiledning). Stillingens startlønn er i lønnstrinn 51 (for tiden tilsvarende kr 449 400 i året), og det gjøres innskudd med to prosent til Statens Pensjonskasse. Stillingen gis kr 150 000 i driftsmidler i løpet av stipendiatperioden. Ansettelse skjer på vanlige statlige vilkår, og den som ansettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

Se også https://www.himolde.no.

Stillingen søkes på jobbnorge.no, der følgende dokumentasjon vedlegges søknaden:

  • Prosjektbeskrivelse
  • CV
  • Kopier av utdanningsdokumenter/karakterutskrifter på engelsk eller norsk. Søknaden vil normalt bli forkastet dersom vedlagt dokumentasjon ikke lar seg verifisere.
  • Masteroppgave (konfidensielle oppgaver blir behandlet deretter).
  • Publikasjoner og akademiske arbeider som er relevante for søknaden.
  • Navn og telefonnummer på tre personer som kan kontaktes som referanser for akademiske og personlige kvalifikasjoner.

Søknadsfrist: 13. januar 2019.

Høgskolen i Molde deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen, og som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf offentleglova § 25, 2. ledd. Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes.

Søk på stillingen