Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Driftskoordinator - Rena

Søknadsfrist: 01.08.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

 • Ansvarlig for at de daglige driftsoppgavene på studiestedene utføres, enten selv og/eller sammen med driftsoperatørene tilknyttet det aktuelle studiestedet. Driftskoordinator samarbeider med driftsleder om utøvelsen av de daglige driftsoppgavene.
 • Følge opp innmeldte driftsrelaterte oppgaver/avvik på studiestedet og bidra til å etablere og gjennomføre rutiner for å forebygge avvik. Dette omfatter også bruk og ajourhold av høgskolens FDV-system.
 • Koordinere driftstjenestens virksomhet med fakultetene på studiestedet. Det skal utarbeides en plan for de oppgavene som driftskoordinator utfører for fakultetene utover de ordinære driftsoppgavene. Ha den daglige kontakten med utleieres driftsleder og – personell på studiestedet, og delta i gjennomføringen av byggeprosjekter på studiestedet.
 • Ansvarlig for tilsyn/sikring av bygningsmassen, inventar og utstyr på studiestedet. Dette omfatter også tilganger til byggene i adgangskontroll- og alarmsystemene, samt planlegge og kontrollere åpning og lukking på studiestedet.
 • Kartlegge og melde inn behov for bygningsmessige tiltak, utskifting av inventar og utstyr til driftsleder, herunder innhente innspill fra fakultetet. Arbeidet koordineres med renholdskoordinator/ -leder.
 • Bistå driftsleder og fakultetene med å utarbeide beslutningsgrunnlag ved endringer i deres virksomhet som innebærer bygningsmessige endringer.
 • Lede flytteprosesser på studiestedet, herunder koordinere med fakultetet, IT-avdelingen, vernetjenesten og øvrige enheter i eiendomsavdelingen.
 • Bistå i samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet på studiestedet, herunder delta ved håndtering av kriser knyttet til studiestedet.
 • Ha spesialistoppgaver som utføres for flere/alle studiestedene innenfor eget fagområde eller på andre fagområder innenfor eiendomsavdelingen. Dette omfatter også lede eller delta i byggeprosjekter ved øvrige studiesteder.
 • Ansvar for å ajourholde systemdokumentasjon og rutiner for å ivareta krav til internkontroll innenfor driftstjenestens ansvarsområder på studiestedet.
 • Delta i diverse prosjekter og andre oppgaver etter behov.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er for tiden lagt til Eiendomsavdelingen, Bygg- og driftstjenesten.

Stillingen er fast.

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev innenfor et håndverks-/ byggfag
 • Relevant praksis innenfor fagområdet(ene)
 • Deltatt i byggeprosjekter/ annet prosjektarbeid
 • Bruk av FDV-system
 • Erfaring med arbeidsledelse
 • Det er ønskelig med bakgrunn eller god kjennskap innen lås, beslag og dørautomatikk, ventilasjon eller kjøleanlegg.
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God kjennskap og aktiv bruker av IKT-verktøy herunder word og excel
 • Førerkort i klasse B96/BE (må ha ved tilsetting eller kort tid etter tilsetting)

Personlig kompetanse

 • Selvstendig, ansvars- og initiativrik
 • God gjennomføringsevne
 • Motiverende og inkluderende arbeidsform – delegere arbeid og ansvar i daglig drift
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Serviceinnstit, fleksibel og endringsvillig
 • Vilje til å ta nye utfordringer - engasjement for modernisering og nyskapning

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1136 Driftstekniker i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger