Stilling:

Stipendiat - DEMSAM-prosjektet

Søknadsfrist 15. august 2018

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad. Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020. Vår visjon er «Sterkere sammen».

Stillingen er faglig knyttet til Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, PhD-miljø INTOP.

Stillingen er 3-årig, 100 %. Avhengig av avdelingens behov og mulighet, samt stipendiatens ønske og kompetanse, kan stillingen bli omgjort til 4 år med 25 % undervisningsplikt.

Om stillingen

Stillingen skal ha en doktorgrad som grunnleggende forventning. Ph.d.-opplæringen vil bli gitt gjennom Innovasjon i tjenesteyting - offentlig og privat sektor (INTOP). Det er et vilkår for tilsetting som stipendiat at stipendiaten er/blir tatt opp i doktorgradsprogram ved INTOP. Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. Høgskolen vil være behjelpelig med å etablere avtalen.

Om prosjektet

Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet «Demenslandsby som samskaping» (DEMSAM). Prosjektet er et samarbeid mellom Bærum kommune og HINN, og skal følge kommunens prosesser med å etablere en demenslandsby som skal stå klar for innflytting i 2020. Det tas forbehold om endelig underskrevet avtale.

Målet med demenslandsbyen er å finne løsninger der demensrammede skal kunne fortsette å leve sine liv slik de er vant til fra tidligere, i trygge rammer. Forskningen i prosjektet vil i særlig grad være rettet mot å undersøke hvordan tjenestedesign kan bidra til å utvikle tjenestene ut fra brukernes og pårørendes ønsker og behov. Prosjektet skal bidra med kunnskap om potensial og begrensninger ved bruk av tjenestedesign i offentlige tjenester, og overfor sårbare grupper spesielt.

Stipendiaten vil inngå i en prosjektgruppe med ansatte fra Bærum kommune og vitenskapelige ansatte fra HINN. Det forventes at den som tilsettes, følger kommunens utviklingsarbeid tett slik at studien gjennomføres som et feltarbeid. Det kan inngå flere metodiske tilnærminger i feltarbeidet, og det kan organiseres på ulike måter. Stipendiaten vil selv kunne være med og utforme studien i samråd med veilederteam og ansatte i kommunen.

Mottakeren av stipendet må søke opptak på PhD-programmet Innovasjon i tjenesteyting - offentlig og privat (INTOP). Arbeidssted vil være HINN, Lillehammer. INTOP har i dag drøyt 20 ph.d.-stipendiater. Mer enn 30 professorer og førteamanuenser ved HINN støtter ph.d.-utdanningen gjennom forskning, veiledning og undervisning.

INTOP deltar i den nasjonale forskerskolen for innovasjon, NORSI, hvor mange norske universiteter er partnere. Gjennom dette har INTOPs stipendiater tilgang til flere PhD kurs, og i tillegg seminarer og konferanser. INTOP arrangerer også egne PhD - kurs.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha samfunnsvitenskapelig mastergrad av 2 års varighet/120 studiepoengs omfang, der masteroppgaven utgjør minimum 30 studiepoeng.
 • Det er normalt en betingelse for tilsetting som stipendiat ved HINN at søker har hovedfag/mastergrad (§3-master i det norske systemet) eller tilsvarende utdanning. Det er normalt en betingelse at gjennomsnittskarakteren skal være B eller bedre.
 • Norsk (skandinavisk) er helt nødvendig pga. datainnsamling. I tillegg kreves språkferdigheter til å kunne lese faglitteratur og skrive faglige bidrag på engelsk.
 • Evne til å anvende Office-pakken er nødvendig. I tillegg er det ønskelig med erfaring i bruk av relevante metodeverktøy/-programmer (f.eks. NVIVO, SPSS, STATA).
 • Kjennskap til offentlig tjenesteyting, tjenesteinnovasjon og tjenestedesign vektlegges.

Personlig kompetanse

 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og målrettet
 • Gode samarbeidsevner
 • Genuint engasjement i og interesse for forskning og vitenskapelig arbeid
 • Det forventes at den som tilsettes vil bidra kollegialt og faglig i doktorgradsmiljøet ved INTOP og til HINNs satsing på offentlig innovasjon som fagfelt.

Krav til søknad

Søknad sendes elektronisk via "Søk stillingen" i annonseteksten. Søknaden skal inneholde en søknadstekst, prosjektbeskrivelse og vitnemål fra masterutdanning. Relevante vitenskapelige publikasjoner som ønskes vurdert som del av søknaden, må vedlegges.

Prosjektbeskrivelsen (maksimalt 10 sider) skal inkludere problemstilling og forskningsspørsmål, gjennomgang av relevant litteratur og teori, redegjørelse for metodevalg og datainnsamling.

Stipendiaten som blir ansatt vil i samarbeid med veileder utarbeide en fullstendig prosjektbeskrivelse som grunnlag for opptak på ph.d.-programmet. Les mer om søknad og kriterier for prosjektbeskrivelse.

Prosjektbeskrivelse og eventuelt andre vedlegg til søknaden legges inn som elektroniske vedlegg eller lenker.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres stillingskode 1017 i statens lønnsregulativ, start i lønnstrinn 51 (NOK 449 400 pr. år). Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HiL å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Høgskolen har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere anmoder om at dette ikke gjøres. Anmodning om unntak fra offentlighet må grunngis. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Kontaktperson:

Vi ønsker deg velkommen som søker til Høgskolen i Innlandet!

Søk stillingen