Stilling:

Stipendiat - Delingsøkonomi, digital tjenesteinnovasjon og regional omstilling i Innlandet

Søknadsfrist 15. november 2018

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Stillingen er faglig knyttet til Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, PhD-miljø INTOP.

Stillingen er 3-årig, 100 %. Avhengig av avdelingens behov og mulighet, samt stipendiatens ønske og kompetanse, kan stillingen bli omgjort til 4 år med 25 % undervisningsplikt.

Om stillingen

Stillingen skal ha en doktorgrad som siktemål. Ph.d.-opplæringen vil bli gitt gjennom Innovasjon i tjenesteyting - offentlig og privat sektor (INTOP). Det er et vilkår for tilsetting at stipendiaten blir tatt opp i doktorgradsprogram ved INTOP. Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. Høgskolen vil være behjelpelig med å etablere avtalen.

Om prosjektet

Stillingen er knyttet til prosjektet «Delingsøkonomi, digital tjenesteinnovasjon og regional omstilling i Innlandet: en potensialanalyse for besøkssektoren og kreative næringer». Prosjektet er et samarbeid mellom blant annet HINN, Transportøkonomisk institutt og Samfunns- og næringslivsforskning AS. Det er finansiert med midler fra Regionale forskningsfond Innlandet.

Målet med arbeidet er blant annet å utvikle kunnskap om drivkrefter for digitalisert formidling, som er relevant for å drøfte hvordan delingsøkonomien i besøkssektoren (reiseliv, friluftsliv, aktiviteter-/ opplevelser mv.) og kreative næringer kan bidra til verdiskaping og sysselsetting på Innlandet. Full prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til kontaktpersonen for stillingen.

Søkere bes som en del av søknaden om å levere en betenkning/skisse på 2-3 sider om hva søkeren ønsker å fokusere sitt doktorgradsarbeid på, innenfor de overordnede rammene av prosjektet.

Stipendiaten vil inngå i en prosjektgruppe med forskere fra de samarbeidende institusjonene. Det forventes at den som tilsettes bidrar både i planlegging og gjennomføring av litteraturstudier, feltarbeid/datainnsamling og analyser som bidrar til å oppnå prosjektets målsettinger. Stipendiaten vil også selv være med å utforme og konkretisere studien/prosjektet i samråd med prosjektgruppen og veileder(e).

Kvalifikasjoner

  • Søkere må ha mastergrad av 2 års varighet/120 studiepoengs omfang innen samfunnsvitenskap eller andre relevante fagområder, der masteroppgaven utgjør minimum 30 studiepoeng.
  • Det er normalt en betingelse for tilsetting som stipendiat ved HINN at søker har hovedfag/mastergrad (§3-master i det norske systemet) eller tilsvarende utdanning. Det er normalt en betingelse at gjennomsnittskarakteren skal være B eller bedre.
  • God framstillingsevne på norsk (skandinavisk), muntlig og skriftlig, er et krav. Dette er nødvendig pga. datainnsamling. I tillegg kreves god framstillingsevne på engelsk.
  • Generell IT-kompetanse (Office-programmer ol.). I tillegg er det en fordel med erfaring i bruk av relevante metodeverktøy/-programmer (f.eks. NVIVO, SPSS, STATA).

Erfaring fra akademisk, forsknings- eller utredningsrelatert arbeid innen reiseliv og/eller kretaive næringer vil være positivt, men er ikke et krav.Personlig kompetanse

  • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og målrettet
  • Gode samarbeidsevner
  • Genuint engasjement i og interesse for forskning og vitenskapelig arbeid

Det forventes at den som tilsettes vil bidra kollegialt og faglig i doktorgradsmiljøet ved INTOP og til HINNs satsing på innovasjon, reiseliv og kreative næringer som fagfelt.

Krav til søknad

Søknad sendes elektronisk via "Søk stillingen" i annonseteksten. Søknaden skal inneholde en søknadstekst, betenkning/skisse og vitnemål fra masterutdanning. Relevante vitenskapelige publikasjoner som ønskes vurdert som del av søknaden, må vedlegges.

Stipendiaten som blir ansatt vil i samarbeid med veileder utarbeide en fullstendig prosjektbeskrivelse som grunnlag for opptak på ph.d.-programmet. Les mer om søknad og kriterier for prosjektbeskrivelse.

Vedlegg til søknaden legges inn som elektroniske vedlegg eller lenker.

Høgskolen tilbyr

  • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
  • Stillingen lønnes og innplasseres stillingskode 1017 i statens lønnsregulativ, start i lønnstrinn 51 (NOK 449 400 pr. år). Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
  • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HiNN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Høgskolen har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere anmoder om at dette ikke gjøres. Anmodning om unntak fra offentlighet må grunngis. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Kontaktperson

Vi ønsker deg velkommen som søker til Høgskolen i Innlandet!

Søk stillingen