Stilling:

100% fast stilling som førsteamanuensis i musikk

Søknadsfrist 30. november 2018

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Stillingen er lagt til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, med hovedtilhørighet til Institutt for kunstfag og kulturstudier.

Stillingen er fast, 100 %. Tiltredelse ønskes 1.8.2019.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Oppgavene innebærer i hovedsak forskning, undervisning og veiledning. Personen som ansettes forventes å drive musikkvitenskapelig/musikkpedagogisk forskning med kulturdidaktisk tilsnitt relevant for utdanningene våre.

Tematikk som musikk i mediene, kjønnsperspektiver, barnemusikk/musikalsk barne- og ungdomskultur, populærmusikk og estetikk, musikkhistorie i vid forstand og/eller digitalisering/digitale verktøy er svært aktuell. Det forventes stor grad av selvstendighet når det gjelder å utmeisle forskningsprosjekter og gjennomføre publisering, og samtidig kreves det at forskningsinnsatsene bidrar til å opprettholde og videreutvikle musikkseksjonens allerede etablerte forskningsmiljø i kulturorientert musikkpedagogikk.

Undervisningsoppgavene vil være knyttet til musikkutdanningene våre på alle nivå, fra bachelorene til PhD-programmet. Det forventes at den som ansettes er bevisst på og har stor evne til å omforme forskningsmessige innsatser, både egne og andres, til relevant profesjonsrettet fagstoff for studentene.

Undervisnings- og veiledningsområder som er særlig aktuelle er musikkvitenskapelige perspektiver, populærmusikk og estetikk, barnemusikk/musikalsk barne- og ungdomskultur, men også andre områder kan være aktuelle. Veiledning av bacheloroppgaver, masteroppgaver og innenfor PhD-programmet er svært aktuelt.

Den som ansettes må kunne bidra til fagutvikling og utvikling av studieporteføljen vår, både eksisterende emner og nye emner/utdanninger i tråd med samfunnets behov, samtidig som det kreves evne til oppdatering og videreutvikling av egen kompetanse. Den som ansettes må kunne forholde seg til rammeplanstyrte utdanninger og ha forståelse av hva det å drive rammeplanstyrte utdanninger vil si. Å ha kompetanse i og erfaring med kunstnerisk arbeid/arbeid som utøvende musiker (alle sjangre)/musikkformidling/konsertvirksomhet teller positivt, men søkere med tradisjonell forskningsbakgrunn foretrekkes til denne stillingen framfor søkere med bakgrunn i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Kompetanse og erfaring

Formalkompetanse:

 • Det kreves doktorgrad i musikkvitenskap og/eller musikkpedagogikk

Erfaringskompetanse

 • Søkere med undervisningserfaring fra profesjonsrettet lærerutdanning foretrekkes.
 • Dokumentert praktiskpedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot undervisning i høyere utdanning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale med høgskolen
 • Generelt god IKT-kompetanse, samt evne til å ta i bruk nye digitale verktøy
 • God framstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk som forsknings- og undervisningsspråk.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlig kompetanse:

 • Den som ansettes må ha evne til å seg raskt inn i nye ting, jobbe selvstendig, oppdatere seg selv faglig og bidra aktivt til utvikling av forskningsmiljøet, fagmiljøet og studieporteføljen, og samtidig kunne forholde seg til fastsatte rammer. Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver, positiv innstilling og stå-på-humør vektlegges. Om søknaden

Søknad og CV registreres elektronisk via lenke i annonseteksten.

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden. Dersom det er flere forfattere til enkelte av de arbeider som er innsendt, må søkerens rolle i arbeidet beskrives.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. HINN har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Kontakt

 • Instituttleder Ingeborg Lunde Vestad, Tel: 62517688, Mob: 97705423, e-post: [email protected]

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Søk på stillingen