LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Stipendiat - Psykisk helse hos unge med utviklingshemming

Søknadsfrist: 13.06.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Innlandet har ledig stipendiatstilling Stipendiat - Psykisk helse hos unge med utviklingshemming

Om stillingen

Stillingen er midlertidig 100% i 3 år fra tiltredelsestidspunkt. Stillingen kan etter avtale bli omgjort til 4 år med 25 % pliktarbeid.

Stillingen har fullført doktorgrad som siktemål og forutseter opptak til doktorgradsprogrammet "Helse og velferd" (under akkreditering). Utdanningen innen helse og velferd er utviklet for å dekke forskerutdanningsbehov ved høgskolen og Sykehuset Innlandet.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest innen tre måneder etter tiltredelse.

Om doktorgradsarbeidet

Prosjektet er knyttet til forskergruppen Funksjonshemming og deltakelse.

Prosjektbeskrivelse:

Det er svært begrenset kunnskap om psykisk helse og livskvalitet hos unge med Downs syndrom, og særlig fra de som representerer den første generasjonen som har vokst opp i en inkluderende kontekst. Prosjektet knyttes til en alderskohort som er fulgt i en langtidsstudie. Målet med denne studien er å kartlegge og utforske psykisk helse og livskvalitet hos ungdom med Downs syndrom fra deres eget perspektiv. Dette betyr at målgruppa selv vil ha en viktig stemme i dette prosjektet. Ph.d.-prosjektet skal bidra med økt kunnskap om de unges livskvalitet og psykisk helse i sitt hverdagsliv, gjennom oppvekst og overgang til voksenliv. Herunder vil prosjektet søke å avdekke kritiske forhold som har gitt utfordringer i ungdomstiden, klargjøre hvordan disse har artet seg, og bidra til fokus og metoder for å forebygge problemer i forhold til psykisk helse hos barn og unge med utviklingshemming

Stillingen er knyttet til Institutt for sosialvitenskap og veiledning, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, campus Lillehammer.

Kontakt

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad bør primært være innen helse- og sosialvitenskap, psykologi, pedagogikk, eller andre relevante disipliner eller fagområder
 • Det er normalt en betingelse for tilsetting som stipendiat ved HINN at søker har hovedfag/mastergrad (§3-master i det norske systemet) eller tilsvarende utdanning. Det er normalt en betingelse at gjennomsnittskarakteren skal være B eller bedre.
 • God fremstillingsevne på engelsk og norsk/ skandinavisk svensk, dans, muntlig og skriftlig, er et krav.
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid direkte med barn-unge med utviklingshemming
 • Generell god IT-kompetanse kreves

Personlig kompetanse

 • Kandidaten må ha god gjennomføringsevne
 • Kunne arbeide selvstendig
 • Være initiativrik overfor eksterne samarbeidspartnere,
 • Ha evne til å kommunisere godt med samarbeidspartnere, kollegaer og mennesker med utviklingshemming
 • Fleksibilitet og selvstendighet vektlegges
 • Interesse for funksjonshemmingsfeltet er en forutsetning

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknd og alle vedlegg sendes elektronisk.

Søknaden skal inneholde:

 • Prosjektskisse (max 8 sider inkludert referanseliste) med følgende elementer:
  • Presentasjon av tema og beskrivelse av prosjektets som er forankret i det skisserte forskningsfeltet og som dermed viser god kjennskap til forskningsområdet
  • Tydelig problemstilling og forskningsspørsmål
  • Teoretisk tilnærming på det aktuelle feltet
  • Metodisk tilnærming
  • Skisse til fremdriftsplan
 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning og erfaring. Fylles ut i Jobbnorges søknadsskjema.
 • Relevante attester og vitnemål
 • Annet arbeid som vurderes som relevant for søknaden

Les mer om søknad og kriterier for prosjektbeskrivelsen her.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • Lønn i stillingskode 1017 Stipendiat etter Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • Godt arbeidsmijlø, mulighet for utvikling og gode velferdsordninger

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS