Stilling:

100% fast stilling som professor i engelsk språk

Søknadsfrist 30. november 2018

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Stillingen er lagt til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, med hovedtilhørighet til Institutt for humanistiske fag.

Nærmere om fagmiljøet:

Fagmiljøet i engelsk har for tiden 21 ansatte. Stillingen er knyttet til fagområdet engelsk språk. Fagmiljøet i engelsk språk drifter en forskergruppe i korpuslingivistikk, CorLing, som har faste møter og eget driftsbudsjett. Den som tilsettes i stillingen forventes å ta en aktiv rolle i gruppen.

Stillingen er fast 100 %. Tiltredelse fra 1.8.2019.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Til stillingen knytter det seg forsknings- og utviklingsarbeid i tråd med gjeldende rammer og strategier. Den som tilsettes forventes å initiere og gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid, og drive forskningsledelse innenfor fagmiljøet i engelsk språk.
 • Undervisnings og veiledningsoppgavene vil særlig være rettet mot fakultetets PhD-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, der det er behov for undervisnings- og veiledningskapasitet, og også mot fakultetets masterprogrammer innenfor lærerutdanning.
 • Instituttet bidrar også til etter- og videreutdanning av lærere og annen oppdragsvirksomhet, og det kan bli aktuelt med enkelte oppgaver innenfor denne virksomheten.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kompetanse og erfaring

 • Søkere må ha doktorgrad i moderne engelsk språk.
 • Søkere må ha forskningskompetanse innenfor engelsk korpuslingvistikk
 • Det er ønskelig med forskningserfaring fra engelsk som innlærerspråk.
 • Det vil bli lagt vekt på at søkernes forskning er relevant for høgskolens profesjonsrettede lærerutdanninger. Det samme gjelder bred faglig orientering rettet mot skoleverk og lærerutdanning
 • Søkere bør ha pedagogiske kvalifikasjoner tilsvarende PPU eller universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse. Søkere som ved ansettelse mangler pedagogisk basiskompetanse må forplikte seg til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale med høgskolen
 • Det er ønskelig med kunnskap om pedagogisk bruk av IKT i undervisningen
 • Søkere må kunne dokumentere dog kommunikativ kompetanse i norsk eller et annet skandinavisk språk. Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlig kompetanse

Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt. Avdelingens arbeidsform forutsetter tett samarbeid mellom lærere og fagmiljøer, og gode samarbeidsevner er en forutsetning. Gode evner til å kommunisere med og formidle til studenter er en forutsetning. I tillegg ønsker vi søkere med gode evner til å initiere og gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid, og drive forskningsledelse innenfor fagmiljøet i engelsk språk. Evne og motivasjon til å drive frem FoU-arbeid, både alene og i samarbeid med andre, er viktig. Den som tilsettes må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter og takle høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver

Om søknaden

Søknad og CV registreres elektronisk via lenke i annonseteksten.

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og inntil 15 dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden. Dersom det er flere forfattere til enkelte av de arbeider som er innsendt, må søkerens rolle i arbeidet beskrives.

Dokumentasjon på pedagogisk kompetanse skal vedlegges søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1013, professor i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. HINN har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Kontakt

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Søk på stillingen