Stilling:

Førstelektor / høyskolelektor i barnehagepedagogikk

Søknadsfrist 25. januar 2019

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Høgskolen i Innlandet har over 13 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Ved fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, institutt for pedagogikk og samfunnsvitenskap er det ledig følgende stillinger med ønsket tiltredelse fra 01.08.2019.

 • 1 fast 100% stilling som førstelektor/ høgskolelektor i barnehagepedagogikk
 • 2 midlertidige 100% stillinger somførstelektor / høyskolelektor i barnehagepedagogikk for perioden 01.08.2019-31.07.2020.

Sentrale arbeidsoppgaver

Stillingene er knyttet til undervisning og forskning innen faget pedagogikk i barnehagelærerutdanningen. Arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være:

 • Undervisning, veiledning, vurdering av studentoppgaver og oppfølging av praksis.Det kan være aktuelt å bidra i fakultetes øvrige studietilbud slik som masterprogrammer og ph.d.-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag.
 • Delta i utvikling av master innen barnehage.
 • Oppgaver knyttet til etter- og videreutdanning av barnehageansatte
 • Det forventes at den tilsatte driver aktivt FoU-virksomhet innenfor det barnehagepedagogiske feltet.
 • Det forventes og at den tilsatte deltar aktivt i utviklingen av instituttets og fakultetets studie- og forskningsprofil og deltakelse i forskningsgruppe.
 • I stillingene inngår faglig-administrativt arbeid og tilsatte kan søke ressurser til
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kompetanse og erfaring

 • Det er ønskelig med kompetanse som kan bidra til utvikling av det barnehagepedagogiske feltet. Det er viktig med bred pedagogisk kompetanse, men det er også ønskelig å styrke vår kompetanse innen følgende områder: perspektiver på barn og barndom i en kompleks tid, medvirkning og demokrati, mangfold, likeverd og likestilling, pedagogisk ledelse, lek, helhetlig syn på læring, samarbeid hjem-barnehage, profesjonsetikk, overgang barnehage-skole
 • Søkere må ha utdanning på minimum masternivå i pedagogikk/barnehagepedagogikk.
 • Søkere må ha utdanning som førskole/barnehagelærer
 • Søkere må arbeidserfaring fra arbeid i barnehage, ønsker søkere med erfaring som både pedagogisk leder og styrer.
 • Det blir samlet sett lagt vekt på utdanning og erfaring som er relevant for barnehagelærerutdanningen og behov ved instituttet.
 • Ved tilsetting legges det også vekt på undervisningsdyktighet og relevant erfaring fra utviklingsarbeid.
 • Søkere må ha erfaring med undervisning i høyere utdanning.
 • Det er ønskelig med kunnskap om pedagogisk bruk av IKT i undervisningen
 • Søkere må ha gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk, eller i et annet skandinavisk språk.
 • Søkere må ha god kjennskap til norsk/skandinavisk barnehage, barnehagelærerprofesjonen og norsk/skandinavist utdanningssystem.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlig kompetanse

Personlig egnethet for stillingen vil også bli tillagt stor vekt. Avdelingens arbeidsform forutsetter tett samarbeid mellom lærere og fagmiljøer, og gode samarbeidsevner er en forutsetning. I tillegg ønsker vi søkere med gode evner til å:

 • God formidlingsevne - både muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk
 • Evne til god, faglig studentkontakt
 • Evne til fleksibilitet, selvstendighet og samarbeid

Om søknaden

Søknad og CV registreres elektronisk via lenke i annonseteksten.

Søkere vil vurderes av en sakkyndig kommisjon. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden. Dersom det er flere forfattere til enkelte av de arbeider som er innsendt, må søkerens rolle i arbeidet beskrives.

Dokumentasjon på pedagogisk kompetanse skal vedlegges/ framkomme av søknaden. Eksempel på dokumentasjon:

 • Dokumentasjon på formell pedagogisk utdanning
 • Dokumentasjon på pedagogisk praksis, for eksempel oversikt over undervisnings- /veiledningserfaring, dokumentasjon på arbeid med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner, etc.
 • Refleksjon rundt eget pedagogisk grunnsyn, egen pedagogisk praksis og viktige punkter i egen utvikling

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode førstelektor (1198)/ høyskolelektor (1008) i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. HINN har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Kontakt

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Søk på stillingen