Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Stipendiat i regnskap / revisjon innen digitalisering og / eller bærekraftsregnskap

Søknadsfrist: 11.08.2019

Om stillingen

Stillingen er primært 4-årig, 100 %, med 25 % pliktarbeid.

Arbeidsplikten vil være knyttet til fagområdene ved handelshøgskolen, etter nærmere avtale. Pliktarbeid skal dog primært planlegges og være av en art og et omfang som gagner ferdigstillelse av ph.d. på normert tid (type og mengde undervisning, veiledning, sensur og administrative oppgaver).

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Pliktarbeidet er primært ment å være et middel for å heve stipendiatens kompetanse på forskning og undervisning, noe som kompletterer arbeidet til fast stab og ikke er et substitutt. Veiledere skal være sentrale i planlegging av pliktarbeid, i samarbeid med instituttleder.

Stillingen har fullført doktorgrad som siktemål og forutsetter opptak til doktorgradsprogrammet INTOP. Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest innen tre måneder etter tiltredelse.

Det forventes at stipendiaten aktivt presenterer sitt arbeid på forskerkonferanser. Stipendiaten anbefales å gjennomføre et forskeropphold utenlands i løpet av stipendiatperioden. Innenfor regnskap (inkl. også skatt og revisjon) er viktig regelverk særnorsk og på norsk. Det finnes lite forskning på norske forhold, inkl. sammenligninger av norske og internasjonale forhold. Det forventes at ph.d.-arbeidet bidrar til å belyse norske forhold sett i en internasjonal kontekst.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres iht. krav til forskningsetikk.

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

Regnskap og revisjon er tjenester og profesjoner/bransjer som kan påvirke og påvirkes av overgangen til en digital sirkulasjonsøkonomi. Digitalisering og automatisering påvirker hvordan organisasjoner organiserer sin virksomhet, løser sine oppgaver og hvilke varer og tjenester som kan leveres. FNs bærekraftsmål skisserer grunnlaget for bærekraftig utvikling. For å nå disse målene er det nødvendig at virksomheter innretter egen drift og leverer varer og tjenester som bidrar til en slik utvikling. Digitalisering og bærekraft er temaer som kan studeres separat, men som også har gjensidig påvirkning. Utviklingen stiller krav til innovasjon. Tema og problemstillinger for avhandlingen avklares i samarbeid med stipendiaten innen relevante områder for forskningsprosjektet. Relevante områder er definert å ligge innenfor ett eller flere av de overordnede temaene knyttet til digitalisering og/eller bærekraft i et regnskaps- og revisjonsperspektiv skissert nedenfor.

Stillingsutlysningen gjelder studier av digitalisering og/eller bærekraft i et regnskaps- /revisjonsperspektiv. Regnskap og revisjon kan bidra til en bærekraftig utvikling gjennom å sikre relevante og pålitelige beslutningsgrunnlag slik at interessenter kan ta bærekraftige valg - åpenhet om bl.a. påvirkning og resultater av interne og evt. eksterne effekter. Interessentutøvelse må baseres på rapportering. Det stiller store krav til rapporteringen. Dette gjelder både finansregnskapet og annen bærekraftsregnskap/ -rapportering. Dagens generelle praksis innebærer behov for tjenesteinnovasjon innenfor regnskap/revisjon for å bidra til en slik utvikling. Regnskapskvalitet, regulering og håndheving er sentrale forhold for nytten av regnskap for ressursallokering og kontroll/ evaluering også på bærekraftsområdet. Dette er dermed aktuelle tema for stipendiatstillingen.

Digitalisering, tilgang til nye data og bedre analyser, kan bidra til slik tjenesteinnovasjon innen regnskap/revisjon, bl.a. som skissert ovenfor. Problemstillinger knyttet til hvordan og i hvilken grad digitalisering kan bidra til regnskaps- og revisjonsinnovasjoner generelt og/eller spesifikt på bærekraft, forhold knyttet til adopsjon og diffusjon av slike innovasjoner og hvordan digitaliseringen påvirker selskapene og profesjonen kan være aktuelle tema for stipendiatstillingen.

For å endre selskapers og private husholdningers atferd knyttet til bærekraft er offentlige reguleringer, store aktørers krav i innkjøpsprosesser og finansnæringenskrav ved kapitalformidling potensielt særlig viktige mekanismer. Gjennom å bidra med finansiering til selskaper og private husholdninger påvirker finansnæringen samfunnsutviklingen. De policyer og kriterier som banknæringen bruker i sin kredittvurderingsvirksomhet (f eks hvilke typer risiko som er relevante, hvordan de måles og policy for hvilkebransjer de velger å finansiere) og ditto for egenkapitalinvestorer er dermed relevant. Regnskap og rapportering skal bidra til beslutningsgrunnlag for slike beslutninger i finansnæringen. Samtidig skal finansnæringens egen rapportering også gi deres interessenter muligheter til å vurdere dem som investeringsobjekter og vurdere deres utøvelse av sitt samfunnsoppdrag. Studier av finansnæringens regnskaps innovasjon på bærekraftsrapportering er et aktuelt tema for stipendiatstillingen.

Økonomiske rammebetingelser bør bidra til at bærekraftige og/eller digitale forretningsmodeller, tjenester mm. er konkurransedyktige. Virkningen av regnskaps- , revisjons- , skatte-og avgiftsregler er relevante i så måte, inkludert eventuelle behov for nye løsninger. Dette er dermed et aktuelt tema for stipendiatstillingen.

Behov for digitalisering og bærekraft innen egen virksomhet og profesjon har konsekvenser også for regnskaps- og revisjonsprofesjonens egen drift og tjenesteinnovasjon. Dette skjer samtidig som andre ytre rammebetingelser som revisjonsplikt og krav om annen revisorattestasjon liberaliseres, noe som også påvirker markedssituasjonen for regnskap og revisjon. Endringene i profesjonene påvirker kompetansebehov og rekruttering, behov for innovasjonsressurser, forretningsmodeller og dermed også andre strukturelle forhold som omstilling og konsolidering. Studier av rammebetingelser for innovasjon i regnskaps- og revisjonsbransjen er også aktuelle for stipendiatstillingen. Et eksempel er samsvaret mellom kompetansebehovet i bransjen sammenlignet med dagens kompetanse, samsvaret mellom behov for kompetanse og nyutdannede studenters kompetanse/innholdet i utdanningene/ krav til innhold i utdanningene i læreplaner osv. Et annet eksempel er å studere forholdet mellom regnskapsførers og revisors funksjon, hvorvidt de kan ses som komplementære tjenester eller substitutter, og dettes konsekvenser for reguleringsbehov mv.

INTOP er et doktorgradsprogram i innovasjon, men skal dekke de vesentlige problemstillingene innen en handelshøgskoles kjerneområder bedriftsøkonomi og regnskap. En bred definisjon av innovasjon er lagt til grunn for stipendiatutlysningen slik at tema og problemstillinger kan velges utelukkende ut fra hva som er faglig og samfunnsmessig mest relevant: “An innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or other unit of adoption” (Everett M. Rogers, Diffusion of Innovations, 2003, s. 12).

Stillingen er knyttet til Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsfag, institutt for økonomifag.

Kontakt:

Kvalifikasjoner

 • Minimum master eller hovedfagsnivå innen økonomisk-administrative fag, fortrinnsvis med fordypning i regnskap, revisjon eller økonomisk styring.
 • Det er normalt en betingelse for tilsetting som stipendiat ved HINN at søker har hovedfag/mastergrad (§3-master i det norske systemet) eller tilsvarende utdanning. Det er normalt en betingelse at gjennomsnittskarakteren skal være B eller bedre.
 • Erfaring fra arbeidslivet generelt, og regnskap og revisjon spesielt teller positivt, men er intet krav.
 • God fremstillingsevne på engelsk, muntlig og skriftlig, i tillegg til at søker må beherske norsk eller annet skandinavisk språk.
 • Generell god IT-kompetanse, også for datainnsamling og analyse av data

Personlig kompetanse

 • Evne og motivasjon til selvstendig forskning, samt forskning i team
 • Stor arbeidskapasitet
 • Gjennomføringsevne

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg sendes elektronisk.

Søknaden skal inneholde

 • Prosjektskisse (5-7 sider) som beskriver forskningens faglige relevans og sentrale prolemstillinger som ønskes belyst.
 • Prosjektskissen bør inkludere følgende punkter:
 • Tema og/eller overordnet problemstilling for avhandlingen, inkludert dettes potensielle samfunns-og forskningsmessige aktualitet, betydning og bidrag.
 • Tre til fire problemstillinger eller ideer til potensielle artikler som enkeltvis og samlet kan bidra til å belyse avhandlingens overordnedetema/problemstilling.
 • For hver av artikkelideene er det relevant å indikere forskningsmessig bidrag, potensielt relevant teoritilfang og aktuelt forskningsdesign/metodiske valg inkludert aktuelle data.
 • Stipendiaten som blir ansatt vil i samarbeid med veileder utarbeide en fullstendig prosjektbeskrivelse som grunnlag for opptak på ph.d.-programmet.
 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning og erfaring. Fylles ut i Jobbnorges søknadsskjema.
 • Annet arbeid som vurderes som relevant for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • Lønn i stillingskode 1017 Stipendiat etter Statens lønnsregulativ, startlønn kr 479 600,-. For særlig kvalifiserte kandidater kan det avtales innplassering og lønn i stillingskode 1378 stipendiat
 • Godt arbeidsmijlø, mulighet for utvikling og gode velferdsordninger

Søk på stillingen