Stilling:

Doktorgradsstipendiat innenfor lærerutdanningsfag musikk

Søknadsfrist 1. mars 2019

Ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk utlyses inntil to midlertidige 100 % stillinger som doktorgradsstipendiat innenfor lærerutdanningsfag musikk.

Doktorgradsstipendiatene er knyttet til ph.d.-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Stipendiatstillingenes prosjekter skal bidra til ph.d.-programmets overordnede siktemål om å styrke kunnskapsgrunnlaget for lærerutdanningene og kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse i barnehage, skole og andre læringsarenaer, som kulturskoler. Lærerutdanning er en sentral profesjonsutdanning ved Høgskolen i Innlandet. De integrerte lærerutdanningene, barnehagelærer-, grunnskolelærer-, lektor- og faglærerutdanninger, danner et primært fokus for doktorgradsprogrammet. Disse lærerutdanningene kjennetegnes av sterke relasjoner mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis og av tverrfaglige og flerfaglige dimensjoner på tvers av fag og disipliner.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

En doktorgradsutdanning forutsetter aktiv deltakelse i et forskningsmiljø, og stipendiatene må derfor innrette prosjektet sitt mot ett av fagområdene som støtter opp under ph.d.-programmet. Prosjektet skal knyttes til profesjonsrettede eller didaktiske temaer innenfor lærerutdanningsfaget musikk. Se «Om forskningsområdet og stipendiatstillingenes innhold» for en nærmere beskrivelse av aktuelle temaer innenfor dette området.

Totalt skal det ansettes 10 stipendiater på programmet. Antall stillinger per fagområde vil avhenge av søknadenes kvalitet sett på tvers av alle kunngjorte områder.

Stipendiatstillingenes prosjekter

Det stilles krav om at stipendiaten kvalifiserer for opptak til høgskolens ph.d.-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, og at doktorgradsutdanningen gjennomføres innenfor dette programmet.

Stillingene er ledig fra 1.8.2019. Stipendperioden er normalt tre år, med mulighet til et fjerde år som omfatter pliktarbeid fordelt med 25 % over tilsettingsperioden. Dette avhenger av kandidaten sine kvalifikasjoner og ønsker, samt instituttet sitt behov for undervisning og annet studentrelatert-arbeid. Stipendiatene vil ha arbeidsplass på Hamar.

Fag- og forskningsmiljøet som understøtter doktorgradsprogrammet med veiledning og forskerutdanningskurs består av en rekke professorer og førsteamanuenser innenfor de relevante fagområdene. For tiden er det ca. 40 stipendiater på programmet.

Mer informasjon om doktorgradsutdanningen kan hentes fra nettsiden: www.inn.no/studier/studietilbud/skole-barnehage-og-pedagogikk/ph.d.-i-profesjonsrettede-laererutdanningsfag eller ved å kontakte leder for ph.d.-programmet, professor Lise Iversen Kulbrandstad, tlf. 62 51 72 16 eller epost: [email protected]

For spørsmål i forbindelse med prosjekter og prosjektbeskrivelser, ta kontakt med professor Odd Skårberg, tlf. 62 51 72 34 eller epost: [email protected]

Kvalifikasjonskrav

For å bli tatt opp på doktorgradsprogrammet må søkeren normalt ha:

A. Lærerutdanning og mastergrad (hovedfag) i nordisk eller engelsk litteratur og/eller språk, allmenn litteraturvitenskap, lingvistikk, musikk og pedagogiske fag eller master i språk, kultur og digital kommunikasjon

eller

B. Mastergrad (hovedfag) i pedagogiske fag eller fagdidaktikk (med fordypning i norsk, engelsk eller musikk), master i tilpasset opplæring eller master i kultur- og språkfagenes didaktikk.

Søkeren må ha en sterk faglig bakgrunn. For søkere med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon skal veid gjennomsnittskarakter på mastergradsstudiet normalt være B eller bedre. I tilfeller hvor hele eller deler av utdanningen er godkjent med bruk av karakterene Bestått/Ikke bestått, tas søkerne opp etter individuell vurdering. Søkere som ikke har lærerutdanning eller som har andre mastergrader (hovedfag) enn de som normalt er godkjent som grunnlag for opptak til programmet, kan tas opp etter særskilt vurdering. Det samme kan gjelde søkere med svakere karaktergrunnlag enn det som normalt kreves for opptak. Disse søkerne må dokumentere som meget sannsynlig at de vil kunne gjennomføre et doktorgradsstudium.

Om forskningsområdet og stipendiatstillingenes innhold

Stipendiatstillingens prosjekt skal knyttes til ett av temaene i avsnittene nedenfor.

Lærerutdanningsfaget musikk

Vi ønsker velkommen musikkpedagogiske forskningstemaer og problemstillinger som knytter an til lærerutdanninger eller til praksisfeltet. Når det gjelder praksisfeltet, kan alle formelle utdanningsarenaer hvor musikk inngår være aktuelle

forskningsområder: barnehage, grunnskole, videregående opplæring samt andre skoleslag som kulturskole og folkehøgskole. I tillegg er uformelle læringsarenaer og praksiser viktige i musikk, særlig slike som inngår i barne- og ungdomskulturene, herunder også teknologi og medier. Forskningstemaer og problemstillinger som søker å undersøke historiske, kulturelle, sosiologiske, pedagogiske, didaktiske eller andre overordnede forutsetninger for musikkfaget ønskes også velkommen.

Doktorgradsprosjektet kan knyttes til ett eller flere av nivåene i utdanningssystemet (barnehage, skole, voksenopplæring, kulturskoler) og/eller til en eller flere lærerutdanninger.

Prosjektbeskrivelse

Innenfor beskrivelsen av forskningsområdet og stipendiatstillingens innhold, må søkere til stipendiatstillingen utarbeide en prosjektbeskrivelse inkl. et forslag til framdriftsplan for hvordan doktorgradsarbeidet kan gjennomføres, samt gjøre rede for teorier og metoder som tenkes brukt. Prosjektbeskrivelsen skal være maksimalt 5 sider inkl. referanseliste. Sideformatet for prosjektbeskrivelsen skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri og Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og eventuell figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Den vitenskapelige kvaliteten på prosjektbeskrivelsen vil danne grunnlag for om søkere blir innkalt til intervju.

Tilsettingsforhold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med funksjonshemminger og personer med innvandrerbakgrunn. Den som blir tilsatt, må rette seg etter instruksen som gjelder for stillingen, den interne styringsordningen i institusjonen og elles de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Arbeidsbetingelser

Stipendiatstillinger lønnes etter Statens regulativ, stillingskode 1017. Startlønnen utgjør for tiden kr. 449.400 brutto pr. år. I særlige tilfekker kan det tilbys høyere lønn innenfor stillingskodens muligheter. Gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring er inkludert. Det trekkes pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad og skjema for søknad om opptak

Søknad med cv legges inn elektronisk via høgskolens hjemmeside www.inn.no/om-hoegskolen/ledige-stillinger. Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no som man kommer til via «Søk stilling»-knappen på høgskolens hjemmeside. Det er et eget felt i skjemaet der selve søknaden om stillingen legges inn i form av et brev. I brevet skal kandidaten oppgi tema for prosjektet, beskrive egen bakgrunn og motivasjon for stillingen. Relevant utdanning og erfaring skal dessuten registreres i et eget skjem.

Vi ber også om at følgende legges ved:

  • Prosjektbeskrivelse
  • Skjema for søknad om opptak (se under)
  • Kopi av vitnemål og attester
  • Eventuell publikasjonsliste
  • Eventuell annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dette lastes opp som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Dokumenter innsendt etter søknadsfristens utløp, vil ikke bli tatt hensyn til i evalueringen.

Skjema for søknad om opptak finnes på www.inn.no/studier/studietilbud/skole-barnehage-og-pedagogikk/ph.d.-i-profesjonsrettede-laererutdanningsfag under «Skjemaer og annen informasjon».

Søknadsfrist: 1.3.2019

Saksnummer: 18/05693

Søk på stillingen