Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Studentombud - Personvernombud (Avdeling for Utdanning)

Søknadsfrist: 15.08.2019

Om stillingen

Ved HINN er det ledig en nyopprettet 100% fast stilling som felles studentombud/personvernombud.

Vi søker en person som vil være med på å utforme rollen som studentombud i 50% stilling og sette studenters rettssikkerhet på agendaen, samt ivareta rollen som personvernombud i 50 % stilling og innenfor denne stillingsandelen bl.a. bidra til at høgskolen følger opp sine forpliktelser etter personvernlovgivningen.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Felles for begge ombudsrollene er at de ikke kan instrueres av høgskolen. De dekker hele HINNs virksomhet, og skal være uavhengige i sine råd og vurderinger overfor de ansvarlige i høgskolen, kunne kontaktes direkte av studenter og ansatte og andre som har spørsmål til høgskolens behandling av saker og gi råd og bistand både til de som henvender seg med spørsmål og til de ansvarlige i høgskolen.

Studentombudet skal både være et lavterskeltilbud for studenter og en uavhengig bistandsperson som kan gi råd og bistand i saker knyttet til studiesituasjonen. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og bidra til at saker kan løses nærmest der de oppstår.

Personvernombudet skal kontrollere overholdelsen av personvernlovgivningen og andre relevante regelverk med personvernbestemmelser, samt virksomhetens egne interne retningslinjer for personvern.

Ombudene har ikke selv myndighet til å avgjøre saker, og er heller ikke klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved høgskolen/universitetet.

Det vil bli laget egne mandat for stillingen.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og må kunne samarbeide på tvers innad i institusjonen og med studentdemokratiet.

Ombudet skal årlig rapportere om sin virksomhet til rektor, og rektor orienteres fortløpende om spesielt alvorlige saker, eller saker som er av prinsipiell betydning.

Stillingen er organisatorisk plassert i HR-avdelingen ved HINN med HR-direktør som personalansvarlig.

Stillingen er 100% fast.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Kontakt

Ansvar og oppgaver/Kvalifikasjonskrav

Ansvar og oppgaver:

Studentombud:

 • Gi råd og hjelp til studenter om forhold som angår deres studiesituasjon
 • Påse at enkeltstudenters saker får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studenters rettigheter ivaretas
 • Ha et spesielt fokus på mobbing og trakassering
 • Bidra til å løse saker nærest der de oppstår, det vil si på lavest mulig nivå i organisasjonen

Aktivt informere om studentombudsfunksjonen til institusjonenes studenter, og gi opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter

Personvernombud:

 • Bidra med opplæring av ansatte i personvern
 • Gi råd om vurderinger av personvernkonsekvenser og kontrollere gjennomføringen av disse
 • Være kontaktpunkt for og samarbeide med tilsynsmyndighetene
 • Gi råd i avvikssaker og være mottaker av avviksrapporter
 • Samarbeide med interne og eksterne rådgivere for å ivareta personvern i forskning

Gi råd om, og delta i internkontroll av behandling av personopplysninger i samarbeid med utøver av behandleransvaret

Kvalifikasjonskrav

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Relevant praksis og erfaring fra forvaltnings- og/eller ombudsoppgaver, men nyutdannede oppfordres også til å søke
 • Kjennskap til personvern, personvernlovgivningen, og informasjonssikkerhet
 • Erfaring med foredrags- og opplæringsvirksomhet
 • Kjennskap til offentlig forvaltning
 • Erfaring fra UH-sektoren og/eller fra verv i studentdemokratiet
 • Sertifikat kl. B

Personlig kompetanse

 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • God gjennomføringsevne og evne til å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Er serviceinnstilt
 • Er initiativrik og liker å jobbe med mennesker

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav sli de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad med vedlegg skal sendes elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersomhøgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434/1364 Rådgiver/Seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk på stillingen