Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Stipendiat (3 stillinger) - Barn og unges deltagelse og kompetanseutvikling

Søknadsfrist: 30.04.2019

Om stillingene

Stillingene er 3-årig, 100 %. Stillingene kan etter avtale bli omgjport til 4 år med 25 % pliktarbeid.

Stillingen har fullført doktorgrad som siktemål og forutsetter opptak til doktorgradsprogrammet Barn og unges deltagelse og kompetanseutvikling (BUK). Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest innen tre måneder etter tiltredelse.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Det forventes at ph.d-prosjektet skal omhandle tema innen helse- og sosialvitenskap, fortrinnsvis innen barnevern, vernepleie, sykepleie, eller sosialt arbeid. Prosjektet kan også ha basis i ett av de følgende fagområder: samfunnsfag, pedagogiske fag eller veiledning.

Rammene for prosjektet kan være ulike sosiale, kulturelle og institusjonelle kontekster som familie, barnehage, skole, fritidsaktiviteter, barnevern eller helseinstitusjoner. Det er en fordel med prosjekter som favner internasjonalt, for eksempel i et komparativt perspektiv med utenlandsopphold.

Stillingene er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Kontakt:

Kvalifikasjoner

 • Minimum master eller hovedfagsnivå innen fagområder som helsefag og sosialfaglig arbeid, eller andre relevante disipliner eller fagområder.
 • Det er normalt en betingelse for tilsetting som stipendiat ved HINN at søker har hovedfag/mastergrad (§3-master i det norske systemet) eller tilsvarende utdanning. Det er normalt en betingelse at gjennomsnittskarakteren skal være B eller bedre.
 • God fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk, muntlig og skriftlig, er et krav.
 • Generell god IT-kompetanse

Personlig kompetanse

 • Selvstendighet
 • Samarbeidsevne
 • Initiativ
 • Gjennomføringsevne

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknd og alle vedlegg sendes elektronisk.

Søknaden skal inneholde

 • Prosjektskisse (5-7 sider) som beskriver forskningens faglige relevans og sentrale prolemstillinger som ønskes belyst. Stipendiaten som blir ansatt vil i samarbeid med veileder utarbeide en fullstendig prosjektbeskrivelse som grunnlag for opptak på ph.d.-programmet.
 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning og erfaring. Fylles ut i Jobbnorges søknadsskjema.
 • Annet arbeid som vurderes som relevant for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • Lønn i stillingskode 1017 Stipendiat etter Statens lønnsregulativ, startlønn kr 449.400.
 • Godt arbeidsmijlø, mulighet for utvikling og gode velferdsordninger

Søk på stillingen