Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Prodekan utdanning (Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk)

Søknadsfrist: 16.08.2019

Om stillingen

Stillingen ligger ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Stilingen er midlertidig på åremål, 100 %, for perioden 1.10.2019-30.09.2023.

Fakultetet har virksomhet ved studiestedene Hamar (ca. 2.500 studenter) og Lillehammer (ca.800 studenter) og prodekanen må fordele sin arbeidstid mellom studiestedene.

Kontakt:

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Ansvar og oppgaver

 • Arbeide aktivt med å realisere høgskolens vedtatte strategier knyttet til utdanningsledelse og utdanningskvalitet
 • Oppfølgingsansvar for fakultetets totale studieportefølje, bidra til å videreutvikle høgskolens og fakultetets faglige profil
 • Oppfølging av høgskolens kvalitetssystemer for å sikre god kvalitet i utdanningene og i undervisningen
 • Prosjektansvarlig ved utvikling og revisjon av studieplaner og utdanningsprosjekter
 • Arbeide aktivt med faglig og pedagogisk kvalitet og fornying, og lede arbeidet med å stimulere og forbedre studentenes lærings-og arbeidsmiljø
 • Ansvar for høgskolepedagogikk og arbeid med pedagogisk kvalitet og fornying
 • Være fakultetets representant i høgskolens utdanningsutvalg og lede møter med fakultetets studieprogramansvarlige/utdanningsutvalg
 • Bygge nettverk og gode samarbeidsrelasjoner med samfunns-og arbeidsliv
 • Ansvar for utdanningsvirksomheten gjennom BOA
 • Lede fakultetets arbeid med internasjonalisering innenfor utdanningsfeltet

Prodekanen forventes i oppfølgingen av ovennevnte ansvarsområder å samarbeide tett med høgskolens ledelse, øvrig fakultetsledelse, instituttledere, studieprogramansvarlige og studieadministrasjonen.

Personalledelse:

 • I samarbeid med fakultetets ledergruppe, drive overordnet strategisk og langsiktig kompetanseutvikling/-planlegging for å sikre at fakultetet samlet til enhver tid har riktig kompetanse for å kunne tilby studier i tråd med fakultetets faglige strategier. Dekanen kan i tillegg delegere til prodekanen et personalansvar for eventuelle studieadministrativt ansatte på fakultetet.

Økonomi og administrasjon:

 • Delta i fakultetets budsjettprosess og prosesser knyttet til forvaltning av midler avsatt til utdanningsvirksomheten ved fakultetet. I tillegg vil prodekan for utdanning kunne delegeres et nærmere definert økonomiansvar av dekanen knyttet til et eventuelt administrativt ledelsesansvar.

Ansvar overfor studenter:

 • Sikre oppfølging av høgskolens kvalitetssystemer for å sikre god kvalitet i undervisning. Lede arbeidet med å sikre at studentenes lærings-og arbeidsmiljø stimuleres og forbedres. Bidra i arbeidet med å markedsføre fakultetets studietilbud. Arbeide aktivt for studentmobilitet, slik at høgskolens mål om studentutveksling/internasjonalisering nås.
 • Særskilt om delegasjon: Dekan videre-delegerer for øvrig myndighet til prodekanene tilpasset hva som er hensiktsmessig ved fakultetet.

Kvalifikasjonskrav

Kompetanse og erfaring

 • Høyere akademisk utdanning innenfor ett eller flere av fakultetets fagområder. Det er ønskelig med førstekompetanse.
 • Ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner. Erfaring fra utdanningsledelse, gjerne fra en lærerutdanning.
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig

Personlig egenskaper

 • Det vil bli lagt særlig vekt på lederegenskaper som evne til å inspirere og være teambygger
 • Å kommunisere med og følge opp mennesker,
 • Å legge til rette for avklaring og oppfølging av mål og resultatkrav,
 • Å ta initiativ, planlegge, prioritere arbeid og legge til rette for utvikling
 • Strategisk tenkning
 • Stillingen krever stor arbeidskapasitet, gjennomføringsevne og generelt gode samarbeidsevner.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling

Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

Høgskolen tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole med store ambisjoner
 • Muligheten for å være med på å skape noe nytt sammen med engasjerte kollegaer og studenter
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1473 i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som blant annet gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Støtte til dekning av mobil og bredbånd etter høgskolens ordninger • Gratis avis • Gode velferdsordninger
 • Prodekan utdanning tilsettes på åremål for fire år med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) 2 ganger (inntil 12 år til sammen).

Søk stillingen