Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Administrativ leder (Fakultet for helse- og sosialvitenskap)

Søknadsfrist: 15.08.2019

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

Administrativ leder

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

 • er leder for fakultetets administrasjon, med personalansvar for fakultets administrativt ansatte
 • har strategisk og operativt ansvar for administrasjon på fakultetet, herunder ansvar for å koordinere, utvikle og drifte administrative tjenester med høy kvalitet. Administrativ leder skal fremme digitalisering og modernisering
 • har ansvar for at det tilbys relevant og likeverdig administrativ bistand, spisskompetanse og service på tvers av fakultetets studiesteder
 • har ansvaret for at fakultetsadministrasjonen drives innenfor rammene gitt i lov- og regelverk, i henhold til vedtatte strategier og målsetninger, samt at administrasjonen utvikles i samsvar med HINNs behov
 • ansvar for fakultetets arbeid med mål- og resultatstyring, herunder arbeid med virksomhetsplanlegging og rapportering
 • ansvar for fakultetets budsjettprosesser, samt økonomisk ansvar for det administrative budsjettet

Administrativ leder er delegert myndighet fra dekanen, og rapporterer til denne. Stillingsinnehaver inngår i dekanens ledergruppe, og har medansvar for strategisk utvikling og profilering av den samlede høgskolen og fakultetet.

Andre oppgaver og ansvarsområder kan bli tillagt stillingen.

Stillingen er for tiden lagt til Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Fakultetet har ca. 220 ansatte og nesten 3000 heltidsstudenter og består av tre institutt samt fakultetsadministrasjon. Administrasjonen har ca. 20 ansatte.

Fakultetet har studiesteder i Elverum og i Lillehammer. Arbeidssted vil fortrinnsvis være Elverum. Det må påregnes ukentlig tilstedeværelse også ved studiested Lillehammer.

Stillingen er fast, 100 %. Tiltredelse ønskes så snart som mulig.

Kontakt:

Kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Bred og relevant erfaring fra administrativ ledelse
 • Erfaring fra å lede omstillings- og endringsarbeid
 • God system- og rolleforståelse
 • Erfaring med budsjett- og resultatansvar
 • God framstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig

Det er ønskelig med:

 • Innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingstrender innen høyere utdanning
 • Innsikt i utvikling og bruk av digitale verktøy i administrative tjenester
 • God kjennskap til/erfaring fra universitets- og høyskolesektoren er fordel

Personlig kompetanse:

 • Evne til å utøve strategisk og operativ ledelse
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse, herunder forståelse for hvordan administrasjon skal tilrettelegges for å oppnå universitetets mål
 • Motiverende, resultatorientert og inkluderende lederstil
 • God gjennomføringsevne
 • Gode relasjonelle ferdigheter; trives med og ha evne til nettverksbygging
 • Dyktig kommunikator, internt og eksternt
 • Engasjement for lærings- og arbeidsmiljø
 • Endringsvilje og engasjement for modernisering og nyskaping

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1058 Administrasjonssjef i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen