Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Instituttleder - Institutt for jordbruksfag

Søknadsfrist: 07.06.2019

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet har ledig 100% stilling som instituttleder ved Institutt for jordbruksfag- Blæstad. Stillingen ligger til Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi.

Instituttleder tilsettes på åremål for 4 år, med mulighet for å søke ytterligere 2 perioder (totalt 12 år).

Høgskolen i Innlandet

Instituttet for jordbruksfag ligger på Blæstad, rett utenfor Hamar. Her underviser vi i landbruksteknikk, agronomi og økologisk landbruk. Både landbruksteknikk og økologisk landbruk er unike studier i nordisk sammenheng. Økologisk landbruk er et årsstudium som går over 2 år og er nett- og samlingsbasert slik at det passer for alle, også de som er i en jobbsituasjon.


Landbruksteknikk og agronomi foregår på campus og det er forventet stor tilstedeværelse av studenter. På campus er det rundt 15 ansatte og 150 studenter.


Høgskolen på Blæstad ligger i en faglig klynge sammen med andre aktører i landbruket ( www.blæstad.no). Våre studenter er attraktive i jobbmarkedet, og sammen med våre ansatte er de med og utvikler nye redskaper og metoder for bruk i landbruket.


Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Vi ønsker deg som vil være en faglig drivkraft på vårt institutt, og som er tilstede i møte med studenter og ansatte.

For spørsmål og mer informasjon om stillingen kontakt:

Arbeidsoppgaver

 • Instituttleder er en faglig og administrativ lederstilling med delegert myndighet fra dekanen, og han/hun rapporterer til denne. Inngår i dekanens ledergruppe og har medansvar for strategisk utvikling og profilering av den samlede høgskolen og fakultetet.
 • Strategisk og operativt ansvar for alt utdannings- og FOU arbeid ved instituttet. Utvikle og drifte utdanningstilbud og forskningsaktivitet med høy kvalitet, herunder eksternfinansiert virksomhet.
 • Sikre og utvikle god utdanningskvalitet. Herunder arbeide med å fremme digitalisering og moderninsering.
 • Personalansvar for instituttets medarbeidere. Herunder ivareta vedtatte prinsipper om involvering og medvirkning. og sørge for at intensjonene i Hovedavtalen, Tilpasningsavtalen og avtaleverket for øvrig blir fulgt.
 • Ivareta studentdemokratiet og sikre studentenes medvirkning på instituttnivå.
 • Drive effektiv økonomi- og ressursforvaltning ved instituttet, i samsvar med fastsatte rammer og strategiske føringer.
 • Utvikle omstillings- og endringskapasitet.
 • Bidra aktivt til HINNs arbeid med likestilling og mangfold.
 • Sikre at instituttet har en organisasjonskultur som fremmer samarbeid og fellesskap.
 • Rapportering av instituttets virksomhet.
 • Utvikle og bidra til instituttets daglige drift.

Kvalifikasjonskrav

 • Høy faglig kompetanse innenfor jordbruksfag på førstestillingsnivå (fortrinnsvis doktorgrad). Krav om førstekompetanse kan fravikes for kandidater med særlig relevant erfaring.
 • Relevant ledererfaring, fortrinnsvis innen utdanning og/eller FoU arbeid.
 • Kjennskap til økonomistyrings- og forvaltningsprinsipper i offentlig sektor.
 • Innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingstrender innen forskning og høyere utdanning innen jordbruksfag.
 • Innsikt i utvikling og bruk av av kommunikasjon og digitale verktøy i utdanning og forskning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, og engelsk.

Personlig kompetanse

 • Evne til å utøve strategisk og operativ ledelse.
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse.
 • Motiverende, resultatorientert og inkluderende lederstil.
 • God gjennomføringsevne.
 • Gode relasjonelle ferdigheter, trives med og ha evne til nettverksbygging.
 • Dyktig kommunikator, internt og eksternt.
 • Engasjement for lærings- og arbeidsmiljø.
 • Endringsvilje og engasjement for modernisering og nyskaping.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole med store ambisjoner.
 • Muligheten for å være med på å skape noe nytt sammen med engasjerte kollegaer og studenter.
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1474 instituttleder i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bla gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Støtte til dekning av mobil og bredbånd etter høgskolens ordninger.
 • Gode velferdsordninger.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Søk stillingen