Stilling:

Førsteamanuensis i engelsk litteratur

Søknadsfrist 30. november 2018

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Stillingen er lagt til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, med hovedtilhørighet til Institutt for humansitiske fag

Stillingen er fast, 100 %. Tiltredelse 1.8.2019

Sentrale arbeidsoppgaver:

Til stillingen knytter det seg forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid i tråd med gjeldende rammer og strategier.

Stillingen vil bli tildelt undervisning ved eksempelvis høgskolens masterprogrammer, lektor- og lærerutdanninger, samt videreutdanning av lærere og annen oppdragsvirksomhet i samarbeid med arbeids- og kulturliv.

Noe av undervisningen vil kunne medføre reiser til samlinger og praksisplasser i distriktet.

Kompetanse og erfaring

Formalkompetanse:

 • For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet, eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen.
 • Stillingen er knyttet til fagområdet engelskspråklig litteratur. Søkere må ha doktorgrad i engelskdidaktikk eller litteraturvitenskap med avhandlingsemne innen engelskspråklig litteratur. Blant søkere med like sterke kvalifikasjoner vil søkere med forskningskompetanse innen emner som engelskspråklig barne- og ungsdomslitteratur og litteraturdidaktikk bli foretrukket

Erfaringskompetanse:

 • Bred og dokumenterbar engelskdidaktisk kompetanse ervervet gjennom utdanning eller yrkespraksis vil bli tillagt vekt
 • Dokumentert praktiskpedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot undervisning i høyere utdanning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale med høgskolen
 • Det er ønskelig med kunnskap om pedagogisk bruk av IKT i undervisningen
 • Søkere må kunne dokumentere god kommunikativ kompetanse i norsk eller et annet skandinavisk språk.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlig kompetanse:

 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt. Fagmiljøets arbeidsform krever tett samarbeid mellom lærere og fagmiljøer, og gode samarbeidsevner er en forutsetning. Det forutsettes også gode formidlingsevner, samt evne til å kommunisere godt med studenter og kollegaer. I tillegg ønsker vi søkere med gode evner til å formidle faglige kunnskaper og ferdigheter på høyt nivå og vise engasjement. Den som tilsettes må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter og takle høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver.

Om søknaden

Søknad og CV registreres elektronisk via lenke i annonseteksten.

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden. Dersom det er flere forfattere til enkelte av de arbeider som er innsendt, må søkerens rolle i arbeidet beskrives.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1011, førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. HINN har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Kontakt

 • Instituttleder Christina Sandhaug, Tel: 62517673, Mob: 99293911, e-post: [email protected]

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Søk på stillingen