Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i byggdesign - andregangsutlysning

Søknadsfrist 26. september 2018

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det omgående ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i byggdesign ved studieprogrammet i Bygg.

Stillingen er knyttet til Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Porsgrunn.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver vil være undervisning og veiledning av studenter i studieprogrammet Bygg, med hovedvekt på prosjektadministrasjon/prosjektstyring. Veiledning av studentprosjekter samt bachelor hovedprosjekt er også aktuelt. I tillegg kommer deltakelse i faglig utviklingsarbeid og administrativt arbeid knyttet til studiene. Det forventes at den som tilsettes er med å delta etter behov i undervisning innenfor andre emner i studieprogrammet.

Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

Søker bør ha bred erfaring fra bygg- og anleggsbransjen. Søkeren bør ha kunnskap om relevant regelverk innenfor fagområdet. Kunnskap om relevant IT-verktøy innenfor fagområdet, og her spesielt BIM, vil være er en fordel. Det vil bli lagt vekt på at den som tilsettes har interesse for og gode ferdigheter innenfor pedagogisk arbeid.

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra, eller ha motivasjon til å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning.

Det forutsettes på denne bakgrunn pedagogisk kompetanse dokumentert gjennom minst ½ års praktisk-pedagogisk utdanning eller gjennom kortere kurs i universitets- og høgskolepedagogikk. Søkere som ikke har slike pedagogiske kvalifikasjoner, kan tilsettes med plikt til å kvalifisere seg innen 3 år. Kurs innen universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

For tilsetting som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende, samt relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis. Ved tilsetting som universitetslektor vil det bli vektlagt ønske, vilje og planer om kvalifisering til førstekompetanse.

For tilsetting som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden.

Da undervisningsspråket er norsk må den tilsatte kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

Vi tilbyr

  • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
  • Godt sosialt miljø
  • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn

Universitetslektor (kode 1008): NOK 430 100 – 600 200 per år. Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): NOK 527 500 – 722 400 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Instituttet har få kvinner tilsatt i vitenskapelige stillinger, og kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kan Instituttleder Klaus-Joachim Jens (telefon: 91550889) ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag/Institutt for prosess-, energi og miljøteknologi kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  1. attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
  2. vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor)
  3. liste over vitenskapelige publikasjoner
  4. liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
  5. kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen

Søknadsfrist: 26. september 2018

Web: www.usn.no

Kontakt: Klaus-Joachim Jens (Instituttleder)

Telefon: 91550889