Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i engelsk språk og didaktikk

Søknadsfrist 10. januar 2019

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder er det ledig inntil to faste 100% stillinger som førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor i engelsk språk og didaktikk ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Institutt for fremmedspråk og oversetting. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelsesdato er 1. august 2019.

Institutt for fremmedspråk og oversetting har ca. 25 vitenskapelige stillinger og ca. 300 studenter knyttet til studieprogrammene i engelsk, fransk, tysk og spansk samt oversetting og interkulturell kommunikasjon. Instituttets studietilbud innenfor engelsk omfatter årsstudium, bachelor- og masterprogram, lektorutdanning, grunnskolelærerutdanning (GLU), praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), videreutdanning for lærere samt doktorgradsprogram med spesialiseringer i språkvitenskap og litteraturvitenskap. Instituttet tilbyr også språkemner til studenter ved andre fakulteter.

Stillingene skal hovedsakelig dekke undervisnings- og veiledningsoppgaver på disse områdene:

 • engelsk språk, språklæring og didaktikk i lærerutdanningene
 • videreutdanning for lærere

Bred kontakt med Avdeling for lærerutdanning, tverrfaglig samarbeid innen lærerutdanningene og utstrakt kontakt med skoleverket og praksisfeltet inngår i stillingene. Videre er veiledning og oppfølging av studenter i praksis er viktig del av stillingene. Det forventes at de som tilsettes skal delta i instituttets forskningsgrupper og drive forskning og utviklingsarbeid innenfor relevante felt. Det forventes videre at de som ansettes deltar i undervisning, eksamensarbeid og administrasjon innenfor aktuelle fagområder etter gjeldende bestemmelser. Avhengig av kompetanse kan oppgaver knyttet til andre studieprogrammer ved instituttet også være aktuelle.

Krav til den som ansettes:

 • master/hovedfag i engelsk språk og/eller engelsk fagdidaktikk
 • ph.d. eller tilsvarende kompetanse i engelsk språk og/eller engelsk fagdidaktikk
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk utdanning
 • god kjennskap til moderne språkteori
 • god kjennskap til moderne språklæringsteori
 • kompetanse i engelsk fagdidaktikk (språkvitenskap)
 • erfaring fra skole og/eller lærerutdanning/videreutdanning av lærere
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Det legges vekt på:

 • undervisningspraksis fra skolen
 • erfaring fra annen skolerettet virksomhet

Undervisningsspråk er engelsk, men de som tilsettes må også beherske norsk eller et annet skandinavisk språk ved tiltredelse. Det er ønskelig med erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale læringsressurser. De som tilsettes forventes å bidra til tverrspråklig og tverrfaglig samarbeid. Det legges også vekt på gode samarbeidsevner, kreativitet, initiativ og evne til å arbeide systematisk og målrettet.

Kriterier for tilsetting i stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor fremgår av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 6-3 sjette ledd.

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060209-0129.html

De som tilsettes har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Aktuelle søkere vil bli invitert til prøveundervisning og intervju, og referanser vil bli innhentet etter avtale med søker. Tilsetting foretas av Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved UiA. I henhold til offentlighetsloven kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, førsteamanuensis kode 1011, kr. 524 200 - 658 300,- , førstelektor kode 1198, kr. 524 200 - 658 300, eller kode 1009 universitetslektor kr 442 400 - 586 500,- bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken «Søk stillingen». Følgende dokumentasjon lastes opp sammen med den elektroniske søknaden:

 • CV
 • Attesterte kopier av vitnemål og attester
 • Liste over publikasjoner (ved fellesarbeid må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet)
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider (inkludert doktorgradsavhandling/master-/hovedoppgave)

Det er søkernes ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom det mangler vedlegg i søknaden.

Søknadsfrist: 10.01.2019

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse enten til:

Søk stillingen