Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i IKT og læring (Result)

Søknadsfrist 24. august 2018

UiT Norges arktiske universitet

Result er en avdeling ved Universitetsbiblioteket (UB) som arbeider med å styrke undervisnings- og læringskvaliteten ved UiT Norges arktiske universitet. Avdelingen er delt inn i en faggruppe for universitetspedagogikk og en faggruppe for IKT og læring. Den universitetspedagogiske faggruppen har ansvar for å utvikle den universitetspedagogiske kompetansen til ansatte ved UiT. Faggruppen for IKT og læring arbeider med utvikling, utprøving, produksjon og implementering av IKT-baserte læringsverktøy og læringsressurser ved UiT. Result har en viktig rolle i UiT sitt strategiske og operative arbeid med forbedring av undervisning og læring. Dette inkluderer arbeid med kartlegging, initiering og evaluering av diverse tiltak ved UiT som har som formål å styrke utdanningsaktivitetene ved institusjonen.

Ved UiT Norges arktiske universitet, Universitetsbiblioteket Tromsø er det ledig én fast stilling som førsteamanuensis, førstelektor eller universitetslektor, innenfor feltet «IKT og læring» ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result), med tiltredelse snarest. Søkerens faglige profil og egnethet vil avgjøre valg av stillingskategori.

Result har rundt 18 ansatte fordelt på faglige, tekniske og administrative stillinger.

Den utlyste stillingen vil primært tilknyttes Result sin faggruppe for IKT og læring, men avdelingen kan styre ressursene som tillegges stillingen ut fra til enhver tid løpende behov som UiT og avdelingen står overfor.

Stillingens arbeidsoppgaver

Stillingen tillegges oppgaver som handler om utvikling og implementering av læringsfremmende aktiviteter i UiT sin undervisning. Hovedfokus vil være på utviklings- og produksjonsoppgaver knyttet til digitale verktøy og læringsressurser. Stillingsinnehaver kan også få veilednings- og oppfølgingsansvar for prosjekter initiert av UiT sine øvrige fagmiljøer.

Det forventes at stillingsinnehaver tar initiativ til egne utviklingsarbeid innen undervisning og læring, både av praksisrelatert og forskningsrelatert karakter. Stillingen har en praksisnær og praksisrelevant profil med hovedfokus på om, og i hvilken grad, ny og innovativ bruk av digitale hjelpe- og virkemidler faktisk bidrar til studentenes læring. Det stilles også krav til at søker har gode ferdigheter i konkret bruk og utvikling av digitale læringsressurser. For søkere i stillingskategorien førsteamanuensis vil stillingen bety større vekt på forskningsrelatert virksomhet enn for kategoriene universitetslektor/førstelektor. Slike søkere skal ha faglig kompetanse som kvalifiserer til å delta i forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til undervisning og læring i høyere utdanning med særlig vekt på hvordan teknologi virker inn på læringen som skal foregå.

De fleste faglige ansatte ved Result er for tiden tilknyttet det NFR-finansierte innovasjons- og forskningsprosjektet Studieledelse, læring og undervisning i endring (SLUSEN) og nyansatte forventes å bidra i dette prosjektet.

KvalifikasjonskravDet kan som nevnt søkes i tre stillingskategorier: Førsteamanuensis, førstelektor eller universitetslektor.

Stilling som førsteamanuensis

 • Norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad.

eller

 • Kompetanse på tilsvarende nivå som doktorgrad dokumentert ved vitenskapelige arbeider av samme omfang og kvalitet.

Stilling som førstelektor

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde på nivå med en doktorgradsavhandling.

eller

 • Spesielle dokumenterte kvalifikasjoner i arbeid med å styrke utdannings- og undervisningsaktiviteter i høyere utdanning.

Stilling som universitetslektor

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole på mastergradsnivå/hovedfagsnivå.
 • Søker må dokumentere utviklingsarbeid og produksjonsarbeid innenfor IKT og læringsområdet.
 • Det er en fordel om søker kan dokumentere relevant FoU-arbeid innenfor IKT og læringsområdet utover mastergrad/hovedfagsnivå.

Felles for førstelektor/førsteamanuensis

 • Det forutsettes at søker kan dokumentere FoU-arbeid innen undervisning generelt og/eller innen IKT- og læringsfeltet mer spesifikt.

Felles for universitetslektor/førstelektor/førsteamanuensis

 • Søker skal dokumentere sin pedagogiske kompetanse for høyere utdanning gjennom en pedagogisk mappe, i tråd med UiT sine utfyllende bestemmelser for ansettelser.

Alle søkere skal altså dokumentere pedagogisk kompetanse for høyere utdanning ved å legge ved en pedagogisk mappe som vedlegg i søknaden. En pedagogisk mappe skal inneholde en helhetlig presentasjon av søkerens profesjonelle dyktighet. Den motsvarer en forskers liste over og dokumentasjon av forskningsresultater gjennom publikasjoner.

En pedagogisk mappe inneholder tekster om

 • søkerens pedagogiske utgangspunkt – de prinsipper undervisningen bygges ut fra.
 • dokumentasjon av ulike typer undervisningsaktiviteter som viser planlegging, gjennomføring og vurdering.
 • evaluering av undervisning, erfaringer fra bidrag til utviklingsarbeid i eget miljø.
 • dokumentasjonene må inneholde vedlegg, referanser til aktuell litteratur og forskning om undervisning og eventuell dokumentasjon av formell universitetspedagogisk kompetanse (kursbevis for gjennomført kurs som «Program for universitetspedagogisk basiskompetanse» eller lignende).

Den pedagogiske mappens innhold vil bli vurdert med vekt på følgende forhold:

 • Søkerens arbeid med undervisning av studenter og/eller ansatte.
 • Søkerens beskrivelser av og refleksjon over egen undervisning.
 • Søkerens bidrag til pedagogisk utvikling på aktuelt studieprogram og institutt og/eller gjennom kursvirksomhet eller andre undervisningsrelaterte aktiviteter.

Søkeren må kunne vise evne til å reflektere over sin egen pedagogiske praksis og til å formidle forskningsbaserte perspektiver på undervisning og læring til universitetets ansatte både gjennom kurs og veiledning.

Søkeren må beherske skandinavisk språk flytende, både skriftlig og muntlig, på akademisk nivå. Søkeren må også beherske engelsk både skriftlig og muntlig. Personlig egnethet tillegges stor betydning i stillingen.

For nærmere informasjon om krav til vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner, se egen nettside om universitetspedagogikk og UiT sine «utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT».

For detaljer rundt krav til de enkelte stillingskategorier vises det til «Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT».

Det understrekes at egnethet og profil på søker vil avgjøre hvilken stillingskategori som velges. En universitetslektor kan derfor bli foretrukket fremfor en førsteamanuensis, men normalt vil en person som er kvalifisert for fast stilling som på førstestillingsnivå bli foretrukket, foran en som mangler slike kvalifikasjoner.

Arbeidsvilkår

Ved UIT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Hovedarbeidssted for stillingen er lagt til Tromsø. Arbeid ved UiT sine andre campusområder må påregnes.

Som hovedprinsipp skal hver enkelt tilsatt førsteamanuensis bruke 50 % tid pålagte oppgaver som undervisning, kursaktiviteter, veiledning og lignende, og resterende 50 % til eget FoU-arbeid. Hver enkelt tilsatt førstelektor/universitetslektor skal som hovedprinsipp bruke 70 % av tida til undervisning og 30 % til FoU-arbeid. Hver tilsatt universitetslektor skal som hovedprinsipp bruke 80 % av tida til undervisning og 20 % til FoU-arbeid. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i alle stillingskategoriene.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i faglige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Fast tilsatte i stilling som førstelektor og førsteamanuensis har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin.

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ, stillingskode 1009. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ stillingskode 1011.Førstelektor lønnes etter statens regulativ stillingskode 1198.

Fra bruttolønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til faggruppeleder for IKT og læring, Øystein Lund tlf 77 64 56 21, eller faglig leder, Result Ådne Danielsen tlf 77 64 61 78.

Bedømmelsen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det skriftlige materialet den får seg forelagt av søkerne, og betenkningen som er utarbeidet for stillingen. Det skriftlige materialet skal primært vise frem søkerens pedagogiske og forskningsmessige kvalifikasjoner.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen, må være innlevert innen søknadsfristen. Eventuelle referanser oppgis.

Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen, kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil 3 år, jf. tjenestemannslovens forskrift § 5 nr. 1 og universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd. Dette gjelder kun for stillingskategoriene førstelektor/førsteamanuensis. Søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse for disse to kategoriene må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert. Krav til pedagogiske kvalifikasjoner gjelder alle tre stillingskategorier.

Søknaden

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • en pedagogisk mappe
 • liste over publiserte og eventuelt kommende arbeid og beskrivelser av disse. Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:
  • forfatter(e), arbeidets tittel.
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall.
  • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall.
  • Det anbefales at referanser oppgis. Da må navn og kontaktinformasjon på referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer oppgis).
  • inntil 10 arbeider som er sentrale i søkerens produksjon. Doktorgradsavhandlingen regnes i denne sammenheng som ett arbeid.

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Det vises forøvrig igjen til «Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT» og til «Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger».

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen