Stilling:

Førsteamanuensis i luftfart

Søknadsfrist 27.02.2019

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Drivkraft i nord

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Førsteamanuensis i luftfart ved Institutt for teknologi og sikkerhet

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NTF), er det ledig fast stilling som førsteamanuensis. Stillingen er tilknyttet Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS).

Nærmere opplysninger ved:

 • Instituttleder Yngve Birkelund, tlf. 77 66 02 46 / 993 77 377, e-post: [email protected] eller
 • Studieleder/professor Vegard Nergård, tlf. 77 66 07 89 / 915 75 195, e-post [email protected]

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no.

Stillingens tilhørighet

Institutt for teknologi og sikkerhet er organisert under Fakultet for naturvitenskap og teknologi, og har ca. 70 tilsatte og ca. 500 studenter. Instituttet tilbyr utdanninger på bachelor- og masternivå så vel som forskning innenfor områdene teknologi og sikkerhet. Instituttet har ansvar for sertifikatgivende studieprogrammer innen luftfart og nautikk. Begge programmene er regulert av internasjonale konvensjoner som har implikasjoner for utdanningens innhold, form og veiledning av studenter. Begge programmene har sikkerhet som et sentralt læringsfag.

Bachelorprogrammet i luftfartsfag ved University of Tromsø School of Aviation (UTSA) startet i 2009. Programmet består av teoriundervisning samt praktisk flyging for sertifisering til kommersiell pilot. UTSA har hittil uteksaminert ti bachelorkull i luftfart. UiT har 20 ansatte til å ta seg av den operative delen av kommersiell pilotopplæring. Det langsiktige målet er å utvide utdanningen både i bredde og dybde. Instituttet starter høst 2020 et masterprogram i luftfart i nært samarbeid med luftfartsbransjen. Samtidig er instituttet i ferd med å bygge opp et vitenskapelig miljø innen luftfart.

Stillingens forsknings-/arbeidsområde

Sivil luftfart er en sikker og godt regulert transportmiddel med få ulykker. Høy sikkerhet krever kontinuerlig fokus på sikkerhet og læring av feil. Ulykker og hendelser i luftfart krever tverrfaglig fokus for å øke driftssikkerheten. Instituttet har som strategi å styrke forskning knyttet til feltet menneske, teknologi og sikkerhet.

Stillingen er primært tillagt undervisnings-, veilednings- og forskningsoppgaver relatert til luftfartsemner. Instituttet prioriterer kompetanse innen minst to av følgende områder:

 • Human factors
 • Beslutningstaking
 • Seleksjon av piloter
 • Luftfartssikkerhet (sikkerhetskultur, sikkerhetsstyring, risikostyring etc.)
 • Flygetrening, instruksjon og læring
 • Luftfartsledelse (generelt, flyoperasjoner i arktisk, vedlikehold)

Kvalifikasjonskrav

Luftfart er en tverrfaglig bransje som inkluderer områder som teknologi, psykologi, utdanning og økonomi. Det generelle kravet for tilsetting som førsteamanuensis er et faglig nivå innen luftfart eller innen relaterte fagområder.

For å bli tilsatt som førsteamanuensis kreves det:

 • norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad,

eller

 • kompetanse på tilsvarende nivå, dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Søkeren må i tillegg kunne dokumentere pedagogisk kompetanse gjennom å ha utviklet en godkjent pedagogisk mappe. For nærmere informasjon om krav til pedagogiske kvalifikasjoner, se egen nettside om universitetspedagogikk.

Søkere skal ha erfaring fra eller ha grundig kjennskap til luftfartsbransjen.Erfaring innen forskningsledelse, internasjonalt samarbeid, publisering og formidling vil bli vektlagt.

Den som tilsettes må kunne:

 • Utvikle forskningsbasert kunnskap innen luftfart ved å etablere motstandsdyktige tverrfaglige forskningsgrupper, og bidra aktivt til å etablere mastergrad i luftfart.
 • Styrke og utnytte forbindelsespunktene mellom relaterte fagområder ved å samarbeide tverrfaglig.
 • Etablere nettverk og styrke samarbeidet med luftfartsbransjen og luftfartsmyndighetene, samt relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Det legges vekt på personlig egnethet. Førsteamanuensis i luftfart vil være universitetets ambassadør for luftfartsutdanningen og dens verdier. Det forventes derfor at den som tilsettes søker aktivt om ekstern finansiering til forskningsaktiviteten.Søkere må beherske engelsk språk. Det er en fordel at en i tillegg snakker norsk eller et annet skandinavisk språk.

Arbeidsvilkår

Ved UiT skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Arbeidssted er Tromsø.

Som hovedprinsipp skal hver enkelt tilsatt førsteamanuensis bruke like mye tid til undervisning og FoU-arbeid når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglige tilsatte i alle stillingskategorier.

For nærmere informasjon vises til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Fast tilsatte i stilling som førsteamanuensis har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. Retningslinjene for fordeling av FoU-termin.

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi kan tilby

 • En av landets beste vilkår for FOU-termin
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen, kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil 3 år, jf. tjenestemannslovens forskrift § 5 nr. 1 og universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd. Søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Kjønnskvotering

Universitetet ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil Universitetet rangere kvinner foran menn.

Søknaden

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no.

Dette må følge med den elektroniske søknaden:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Attesterte kopier av vitnemål og attester
 • Liste over arbeider og beskrivelse av disse, og skal inneholde følgende opplysninger:
  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.
 • vitenskapelige arbeider: Arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.
 • I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.
 • Pedagogisk mappe

Det vises for øvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø og forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Generelt

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen