Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i geografi ved institutt for samfunnsvitenskap

Søknadsfrist 01.04.2019

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis i geografi. Stillingen er tilknyttet Institutt for samfunnsvitenskap (ISV).

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Stillingen er tilknyttet Institutt for samfunnsvitenskap (ISV). ISV har 7 administrative stillinger og om lag 65 årsverk i vitenskapelige stillinger innen sosiologi, statsvitenskap, samfunnsplanlegging og sosialantropologi. Forskningsvirksomheten ved instituttet er tematisk allsidig og fordelt på grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid. Instituttet tilbyr studieprogram for bachelor-, master- og ph.d.-grad. I tillegg har instituttet flere tverrfaglige studietilbud og et omfangsrikt etter- og videreutdanningstilbud.

Stillingen vil være spesielt tilknyttet instituttets fagmiljø i samfunnsplanlegging og kulturforståelse.

Den som tilsettes, vil ha sin daglige arbeidsplass ved UiT, Tromsø.

Stillingens forsknings-/arbeidssområde

Det søkes etter en person som skal bidra til å utvikle geografi (kultur/samfunnsgeografi) som forsknings- og utdanningsområde ved Institutt for samfunnsvitenskap. Vedkommende må ha bakgrunn i geografi og kunne dokumentere solid forskningskompetanse, spesielt innenfor nærings- og økonomisk geografi og/eller kulturgeografi. Undervisningsoppgavene vil primært være knyttet til geografi (kulturgeografi, økonomisk geografi), bosetting/demografi, regional omstilling og mobilitet. Bred geografikompetanse vil bli tillagt vekt.

Vedkommende må påregne undervisning og veiledning på alle nivåer i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, og kan også få undervisningsoppgaver på andre programmer som instituttet har ansvar for. Det er ønskelig at vedkommende påtar seg en rolle med utvikling og gjennomføring av forskningsprosjekter. Erfaring fra slikt arbeid samt erfaring fra undervisnings- og forskningsledelse vil bli tillagt vekt.

Det forventes at den som tilsettes deltar i forskningsgruppe-samarbeid og faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet. Det forventes søknadsskriving (NFR/EU) av stillingsinnehaveren.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen kreves det norsk doktorgrad i geografi (kultur/samfunnsgeografi) eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Det kreves også dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis:

I henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er kvalifikasjonskravene for tilsetting som førsteamanuensis:

norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller

kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet, og

dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Pedagogisk basiskompetanse

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisnings-kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Jfr. punkt 4.5 i «Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT». Unntaksvis kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell undervisningskompetanse. I slike tilfeller kan søkeren, dersom stillingen er lyst ut som fast stilling, tilsettes fast, men oppfordres til å skaffe seg pedagogisk mappe innen tre år.

Nærmere informasjon om pedagogisk mappe finner du på Results nettside her.

Den som tilsettes i stillingen må kunne undervise og veilede på norsk (eventuelt dansk eller svensk) og engelsk. Dersom hun/han ikke behersker et skandinavisk språk må hun/han være villig til å lære seg norsk i løpet av to år.

Vi legger vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø
 • trening i arbeidstida
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Sttens pensjonskasse
 • et av landets beste vilkår for FoU-termin

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det materialet som søkeren legger frem og kunngjøringsteksten som er utarbeidet for stillingen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert, vil bli invitert til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil 3 år jf. universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom ansettelsen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

UiT ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Arbeidsvilkår

Den som tilsettes i stillingen skal i samarbeid med fagmiljøet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ivareta forskningsoppgaver i henhold til stillingens faglige ansvarsområde.

Den som tilsettes må påregne undervisning, veiledning og eksamensarbeid i tilknytning til de ulike emnene/kursene og studieprogrammene til faggruppen, samt utføre administrative og andre oppgaver etter gjeldende regler.

Den som tilsettes, må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.

Som et utgangspunkt vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i disse stillingskategoriene.

For nærmere informasjon vises det til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Fast tilsatte i stilling som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. FoU-termin for ansatte ved HSL-fak.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 •  søknadsbrev
 •  CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 •  vitnemål og attester
 •  dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 •  liste over arbeider og beskrivelse av disse

 listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:

 • forfatter(e), arbeidets tittel
 • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 •  navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 •  inntil 10 arbeider som er sentrale i søkerens produksjon. Doktorgradsavhandlingen regnes i denne sammenheng som ett arbeid.

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Alle dokumenter som skal bedømmes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Kontaktinformasjon

Flere opplysninger kan du få av:

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Det vises forøvrig til «Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT» og «Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger».

Søk på stillingen