Stilling:

Førsteamanuensis i barnevern

Søknadsfrist 31. juli 2018

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak.

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord) er det ledig fast stilling som førsteamanuensis i barnevern. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppe for familie- og barnevern.

RKBU Nord er styrt av årlige oppdragsbrev og dialog med Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og tilsetting i flere stillinger blir særlig aktuelt dersom den økonomisk ramme og den samlede mengden oppgaver i forbindelse med kompetansesatsingen i barnevernet blir større enn beregnet

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.08.18.

RKBU Nord er ett av åtte institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet. Instituttet er ett av fire regionale sentre som driver forskning, undervisning og tjenestestøtte innen barnevern og psykisk helse feltet. De andre sentrene er i Trondheim (RKBU Midt-Norge), Oslo (RBUP øst og sør) og Bergen (RKBU Vest). Sentrene er finansierte og får oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

Stillingen er knyttet til Forskningsgruppen Barne- og familievern. Gruppen består i dag av ni vitenskapelige stillinger og en stipendiat og har som formål å forske for framtidas barnevern og familievern og bidra til forskningsbasert utvikling i praksisfeltene. Forskergruppen arbeider i kontakt med barne- og familievernets praksisfelt. Forskningen skal rettes mot arenaer, kontekster og kunnskapsbehov som er relevante for profesjonsutøvelse i møte med barn og unge og deres familier. Instituttet har i sitt samfunnsmandat et særlig ansvar for å bidra til forskningsbasert tjenestestøtte. http://bit.ly/1TRTRQt

Det er ønskelig at den som tilsettes kan bidra inn i flere av gruppens prosjekter i tillegg til egen forskning.

Om instituttet, se:

www.uit.no/helsefak/rkbu

Kontaktperson for stillingen er:

Stillingens forsknings-/arbeidsområdeBarne-, ungdoms-, og familiedirektoratet har satt i gang en strategi for kompetanseheving i kommunalt barnevern. Vi oppretter stillingen for at RKBU Nord skal kunne bidra i denne kompetansestrategien.

Stillingen innebærer forskning i barnevern og familievern, tjenestestøtte og undervisning.

 • Det blir lagt vekt på faglig fordypning i barnevernsforskning.
 • Tjenestestøtte er en oppgave som RKBU Nord får gjennom sine årlige oppdragsbrev. Det innebærer blant annet å bidra og utvikle fagdager og kursholder samt gi veiledning og bistand til evaluering av utviklingsprosjekter i de kommunale- eller statlige tjenestene. Tjenestestøtte til barnevernstjenesten er en sentral del av RKBU Nord sitt oppdrag og slike arbeidsoppgaver må påregnes.
 • Undervisning og veiledning vil være knyttet til de emner og kurs som RKBU Nord tilbyr.

Evne til formidling til barnevernfeltet står sentralt i denne stillingen. Reiser i forbindelse med tjenestestøtte må påregnes. I tillegg vil arbeidsoppgavene innbefatte at man bidrar i forhold til øvrige oppgaver som RKBU Nord har ansvaret for.

Oppgavene kan endres ved endringer i de årlige oppdragsbrevene.

KvalifikasjonskravFor stilling som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For fast tilsetting som førsteamanuensis vil dokumentasjon av følgende tillegges stor vekt:

 • Selvstendig forskning utover doktorgrad
 • Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk.

Selvstendig forskning utover doktorgrad kan dokumenteres med vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne fra doktorgraden.

Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Internasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.

Et bredt kontaktnett med relevante fagmiljøer vil være en fordel. Instituttet er styrt av et oppdragsbrev, og det er sentralt at forskningen er praksisnær og i tråd med instituttets oppdrag og forskergruppens forskningsstrategi.

Videre kreves

 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode samarbeidsevner
 • det vil bli lagt vekt på personlig egnethet

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisnings- kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe.

Unntaksvis kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell undervisningskompetanse. I slike tilfeller kan søkeren tilsettes fast, men oppfordres til å skaffe seg pedagogisk mappe innen tre år.

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FOU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkårDen som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsdelingen mellom undervisning og forskning er fleksibel og tildeles individuelt. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for alle vitenskapelige ansatte. Deretter skal som norm arbeidstiden fordeles slik:

 • 50 % til forskning og 50 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.

Fast ansatte i stillinger som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor kan søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jfr. retningslinjene for fordeling av FoU-termin.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og attester
  • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
  • vitnemål og karakterutskrift ph.d. grad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
 • skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT
 • liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes her som ett arbeid.
 • beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

BedømmelseSøkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil tre år, jf. universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd. Søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse må skje innen utløpet av treårsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av treårsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Generelt For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Web: www.uit.no

Søk på stillingen